Challenge : Second Chances 2017

 1. [V2 - #1420 - 2020-01-14] ShockZz - Easy
 2. [V2 - #1496 - 2020-01-22] Imyreld - Easy
 3. [V2 - #1651 - 2020-02-02] Bern_stein - Easy
 4. [V2 - #1741 - 2020-02-12] ScarletCelestial - Easy
 5. [V2 - #1781 - 2020-02-14] ShockZz - Medium
 6. [V2 - #1793 - 2020-02-15] lubryka - Easy
 7. [V2 - #1829 - 2020-02-19] Imyreld - Medium
 8. [V2 - #1876 - 2020-02-23] Papa_Dragon - Hard
 9. [V2 - #1963 - 2020-03-01] rubik - Hard
 10. [V2 - #2016 - 2020-03-05] DeadlyRaven - Easy
 11. [V2 - #2019 - 2020-03-05] Mnemosymnal - Easy
 12. [V2 - #2020 - 2020-03-05] TheEdgelord - Easy
 13. [V2 - #2056 - 2020-03-09] Papa_Dragon - Medium
 14. [V2 - #2124 - 2020-03-15] lostnyanko - Easy
 15. [V2 - #2141 - 2020-03-16] cornflakegod - Easy
 16. [V2 - #2161 - 2020-03-18] rubik - Medium
 17. [V2 - #2177 - 2020-03-20] Papa_Dragon - Easy
 18. [V2 - #2235 - 2020-03-26] rubik - Easy
 19. [V2 - #2278 - 2020-03-29] ScarletCelestial - Medium
 20. [V2 - #2364 - 2020-04-03] Aur0ra - Easy
 21. [V2 - #2392 - 2020-04-06] cornflakegod - Medium
 22. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron - Easy
 23. [V2 - #2463 - 2020-04-10] Bri - Easy
 24. [V2 - #2463 - 2020-04-10] Bri - Medium
 25. [V2 - #2463 - 2020-04-10] Bri - Hard
 26. [V2 - #2453 - 2020-04-11] ownitlikeaboss - Easy
 27. [V2 - #2491 - 2020-04-12] lubryka - Medium (upgraded from Easy)
 28. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Easy
 29. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Medium
 30. [V2 - #2495 - 2020-04-13] ImagineBrkr - Hard
 31. [V2 - #2578 - 2020-04-18] DeadlyRaven - Medium
 32. [V2 - #2602 - 2020-04-21] YayakoChii - Easy
 33. [V2 - #2602 - 2020-04-21] YayakoChii - Medium
 34. [V2 - #2602 - 2020-04-21] YayakoChii - Hard
 35. [V2 - #2628 - 2020-04-22] Imyreld - Hard
 36. [V2 - #2717 - 2020-04-28] Rellni944 - Easy
 37. [V2 - #2726 - 2020-04-29] starfishalliance - Easy
 38. [V2 - #2797 - 2020-05-03] Bern_stein - Medium
 39. [V2 - #2811 - 2020-05-05] Rellni944 - Medium
 40. [V2 - #2986 - 2020-05-20] ShockZz - Hard
 41. [V2 - #3054 - 2020-05-25] TheFlyingOrange - Easy
 42. [V2 - #3054 - 2020-05-25] TheFlyingOrange - Medium
 43. [V2 - #3254 - 2020-06-06] Aur0ra - Medium
 44. [V2 - #3354 - 2020-06-15] Rellni944 - Hard
 45. [V2 - #3358 - 2020-06-15] KuraikoDesu - Hard
 46. [V2 - #3425 - 2020-06-22] TheFlyingOrange - Hard
 47. [V2 - #3439 - 2020-06-24] lostnyanko - Medium
 48. [V2 - #3479 - 2020-06-27] Bern_stein - Hard
 49. [V2 - #3515 - 2020-06-29] Rebe92 - Easy
 50. [V2 - #3644 - 2020-07-11] Sakku-san - Easy
 51. [V2 - #3644 - 2020-07-11] Sakku-san - Medium
 52. [V2 - #3722 - 2020-07-17] Wyvern22 - Hard
 53. [V2 - #3722 - 2020-07-17] Wyvern22 - Medium
 54. [V2 - #3722 - 2020-07-17] Wyvern22 - Easy
 55. [V2 - #3948 - 2020-07-31] MadClaw1138 - Easy
 56. [V2 - #4026 - 2020-08-08] KuraikoDesu - Medium
 57. [V2 - #4049 - 2020-08-09] TheEdgelord - Medium
 58. [V2 - #4223 - 2020-08-23] starfishalliance - Medium
 59. [V2 - #4293 - 2020-08-29] ScarletCelestial - Hard
 60. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Easy
 61. [V2 - #4324 - 2020-08-31] ParsleyParsnips - Medium
 62. [V2 - #4389 - 2020-09-03] KuraikoDesu - Easy
 63. [V2 - #4429 - 2020-09-08] Rno081 - Hard
 64. [V2 - #4510 - 2020-09-17] lostnyanko - Hard
 65. [V2 - #4658 - 2020-09-29] hinagatari - Easy
 66. [V2 - #4658 - 2020-09-29] hinagatari - Medium
 67. [V2 - #4835 - 2020-10-13] Aur0ra - Hard
 68. [V2 - #4878 - 2020-10-16] Yterbium - Easy
 69. [V2 - #4878 - 2020-10-16] Yterbium - Medium
 70. [V2 - #4878 - 2020-10-16] Yterbium - Hard
 71. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit - Medium
 72. [V2 - #5584 - 2020-12-07] trojangirl12 - Easy
 73. [V2 - #5652 - 2020-12-12] cornflakegod - Hard
 74. [V2 - #5684 - 2020-12-14] SunflowerDaisho - Easy
 75. [V2 - #5684 - 2020-12-14] SunflowerDaisho - Medium
 76. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Easy
 77. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Medium
 78. [V2 - #5695 - 2020-12-15] Otaku_baka_dsk - Hard
 79. [V2 - #5750 - 2020-12-19] PNR_13 - Hard
 80. [V2 - #5907 - 2020-12-30] trojangirl12 - Medium
 81. [V2 - #6018 - 2021-01-05] Gwathgor - Hard
 82. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Medium
 83. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit - Easy
 84. [V2 - #6204 - 2021-01-19] PNR_13 - Medium
 85. [V2 - #6265 - 2021-01-24] lubryka - Hard
 86. [V2 - #6283 - 2021-01-25] Mnemosymnal - Medium
 87. [V2 - #6358 - 2021-01-31] nerfsunny - Easy
 88. [V2 - #6429 - 2021-02-04] MadClaw1138 - Medium
 89. [V2 - #6470 - 2021-02-07] PNR_13 - Easy
 90. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron - Medium
 91. [V2 - #6492 - 2021-02-09] Technotron - Hard
 92. [V2 - #6884 - 2021-03-07] Shuurei - Easy
 93. [V2 - #6886 - 2021-03-07] ketsueki22 - Easy
 94. [V2 - #6956 - 2021-03-16] Keiken - Hard
 95. [V2 - #7064 - 2021-03-24] Plaxsin - Easy
 96. [V2 - #7083 - 2021-03-26] SolidBlade - Easy
 97. [V2 - #7202 - 2021-04-01] HDAsylum - Easy
 98. [V2 - #7202 - 2021-04-01] HDAsylum - Medium
 99. [V2 - #7217 - 2021-04-02] Sakku-san - Hard
 100. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Easy
 101. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Medium
 102. [V2 - #7294 - 2021-04-07] Mackamizzle - Hard
 103. [V2 - #7303 - 2021-04-08] Rno081 - Easy
 104. [V2 - #7451 - 2021-04-20] Gwathgor - Medium
 105. [V2 - #7553 - 2021-04-27] Shuurei - Medium
 106. [V2 - #7652 - 2021-05-02] starfishalliance - Hard
 107. [V2 - #7732 - 2021-05-10] Jhiday - Hard
 108. [V2 - #7863 - 2021-05-21] Keiken - Medium
 109. [V2 - #7874 - 2021-05-23] trojangirl12 - Hard
 110. [V2 - #7929 - 2021-05-28] OweynLupton - Easy
 111. [V2 - #7991 - 2021-05-31] Nurguburu - Easy
 112. [V2 - #7991 - 2021-05-31] Nurguburu - Medium
 113. [V2 - #8006 - 2021-05-31] Rebe92 - Medium
 114. [V2 - #8085 - 2021-06-03] Keiken - Easy
 115. [V2 - #8138 - 2021-06-09] Gwathgor - Easy
 116. [V2 - #8200 - 2021-06-13] Eyth - Medium
 117. [V2 - #8215 - 2021-06-14] OweynLupton - Medium
 118. [V2 - #8378 - 2021-06-28] devrat2012 - Hard
 119. [V2 - #8649 - 2021-07-14] DeadlyRaven - Hard
 120. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Hard
 121. [V2 - #8715 - 2021-07-21] OweynLupton - Hard
 122. [V2 - #8724 - 2021-07-22] SunflowerDaisho - Hard
 123. [V2 - #8898 - 2021-08-01] TheEdgelord - Hard
 124. [V2 - #8929 - 2021-08-05] HDAsylum - Hard
 125. [V2 - #9001 - 2021-08-12] RachelPanda - Hard
 126. [V2 - #9001 - 2021-08-12] RachelPanda - Easy
 127. [V2 - #9024 - 2021-08-15] Nurguburu - Hard
 128. [V2 - #9091 - 2021-08-21] RachelPanda - Medium
 129. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Easy
 130. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Medium
 131. [V2 - #9156 - 2021-08-25] symeon_a - Hard
 132. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Easy
 133. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Medium
 134. [V2 - #9210 - 2021-08-29] Vanadis - Hard
 135. [V2 - #9561 - 2021-09-27] Myelin_sr - Hard
 136. [V2 - #9686 - 2021-10-04] xCrazee - Hard
 137. [V2 - #9731 - 2021-10-09] xCrazee - Medium
 138. [V2 - #9751 - 2021-10-11] Helvian494743 - Easy
 139. [V2 - #9751 - 2021-10-11] Helvian494743 - Medium
 140. [V2 - #9751 - 2021-10-11] Helvian494743 - Hard
 141. [V2 - #9826 - 2021-10-19] xCrazee - Easy
 142. [V3 - #489 - 2021-12-22] JTtheLlama - Easy
 143. [V3 - #569 - 2021-12-29] JTtheLlama - Medium
 144. [V3 - #981 - 2022-01-30] Myelin_sr - Medium
 145. [V3 - #1332 - 2022-02-26] Myelin_sr - Easy
 146. [V3 - #1356 - 2022-02-27] Plaxsin - Medium
 147. [V3 - #1356 - 2022-02-27] Plaxsin - Hard
 148. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Hard
 149. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Medium
 150. [V3 - #1631 - 2022-03-23] xWETERx - Easy
 151. [V3 - #1721 - 2022-03-29] Sarada - Easy
 152. [V3 - #1829 - 2022-04-06] bigdud24 - Hard
 153. [V3 - #2343 - 2022-05-26] bigdud24 - Medium
 154. [V3 - #2354 - 2022-05-28] A_Morbid_Shadow - Easy
 155. [V3 - #2697 - 2022-06-26] bigdud24 - Easy
 156. [V3 - #2996 - 2022-07-24] Sarada - Medium
 157. [V3 - #3145 - 2022-08-05] Eyth - Easy
 158. [V3 - #3263 - 2022-08-20] ParsleyAlt - Easy
 159. [V3 - #3279 - 2022-08-21] MissCactus - Easy
 160. [V3 - #3355 - 2022-08-31] SecretPresident - Easy
 161. [V3 - #3815 - 2022-10-17] Ariies_ - Easy
 162. [V3 - #4106 - 2022-11-20] ohpishhposh - Easy
 163. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Hard
 164. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Medium
 165. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Easy
 166. [V3 - #4382 - 2022-12-17] NaineLIEz - Hard
 167. [V3 - #4382 - 2022-12-17] NaineLIEz - Medium
 168. [V3 - #4382 - 2022-12-17] NaineLIEz - Easy
 169. [V3 - #4586 - 2023-01-01] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 170. [V3 - #4800 - 2023-01-19] Ariies_ - Medium
 171. [V3 - #5111 - 2023-02-08] EyesOfNine - Easy
 172. [V3 - #5307 - 2023-02-28] silveraaki - Easy
 173. [V3 - #5544 - 2023-03-23] iamrure - Easy
 174. [V3 - #5589 - 2023-03-26] iamrure - Medium
 175. [V3 - #5601 - 2023-03-27] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 176. [V3 - #5681 - 2023-04-01] valyrina - Easy
 177. [V3 - #5681 - 2023-04-01] valyrina - Medium
 178. [V3 - #5681 - 2023-04-01] valyrina - Hard
 179. [V3 - #5684 - 2023-04-01] Sarada - Hard
 180. [V3 - #5827 - 2023-04-17] blurubberlizard - Hard
 181. [V3 - #5935 - 2023-04-30] SecretPresident - Medium
 182. [V3 - #6005 - 2023-05-05] ohpishhposh - Hard (upgraded from Medium)
 183. [V3 - #6255 - 2023-06-06] nerfsunny - Medium
 184. [V3 - #6255 - 2023-06-06] nerfsunny - Hard
 185. [V3 - #6392 - 2023-06-21] silveraaki - Hard (upgraded from Medium)
 186. [V3 - #6585 - 2023-07-08] Yvsmeg - Easy
 187. [V3 - #6585 - 2023-07-08] Yvsmeg - Medium
 188. [V3 - #6585 - 2023-07-08] Yvsmeg - Hard
 189. [V3 - #6696 - 2023-07-20] myuniquename - Easy
 190. [V3 - #6696 - 2023-07-20] myuniquename - Medium
 191. [V3 - #6696 - 2023-07-20] myuniquename - Hard
 192. [V3 - #6745 - 2023-07-23] MissCactus - Medium
 193. [V3 - #6764 - 2023-07-25] AjaxTSS - Easy
 194. [V3 - #6764 - 2023-07-25] AjaxTSS - Hard
 195. [V3 - #7127 - 2023-09-02] HimeCrycho - Easy
 196. [V3 - #7127 - 2023-09-02] HimeCrycho - Medium
 197. [V3 - #7127 - 2023-09-02] HimeCrycho - Hard
 198. [V3 - #7214 - 2023-09-15] Ariies_ - Hard
 199. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Easy
 200. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Medium
 201. [V3 - #7513 - 2023-10-25] tbeans10 - Hard
 202. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Hard
 203. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Medium
 204. [V3 - #7658 - 2023-11-11] Genovia_ - Easy
 205. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Easy
 206. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Medium
 207. [V3 - #7851 - 2023-12-03] Jokobo - Hard
 208. [V3 - #8039 - 2023-12-30] anakg - Easy
 209. [V3 - #8323 - 2024-02-04] anakg - Medium (upgraded from Easy)
 210. [V3 - #8368 - 2024-02-09] MrNorthwoods - Easy
 211. [V3 - #8826 - 2024-04-19] AliceHanano - Easy

Monthly Second Chances 2017

Created on : 2020-01-13

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
1 Point(s)
15 items to complete
79 Turnins
40 Validated Turnins
Medium
2 Point(s)
30 items to complete
70 Turnins
34 Validated Turnins
Hard
3 Point(s)
45 items to complete
62 Turnins
25 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted once for each difficulty.