Challenge : 52 Weeks

 1. [V1 - #1824 - 2016-11-07] Kreyul - Easy
 2. [V1 - #1837 - 2016-11-08] abystoma2 - Easy
 3. [V1 - #1876 - 2016-11-11] SheyCroix - Easy
 4. [V1 - #1886 - 2016-11-13] Ritshiro - Easy
 5. [V1 - #1887 - 2016-11-13] AYOSHINA - Easy
 6. [V1 - #1888 - 2016-11-13] TreasuredHopes - Easy
 7. [V1 - #1892 - 2016-11-13] Jhiday - Easy
 8. [V1 - #1905 - 2016-11-14] OmegaOtaku - Easy
 9. [V1 - #1932 - 2016-11-17] I-Chrome - Easy
 10. [V1 - #2171 - 2016-12-11] MiaouTail - Easy
 11. [V1 - #2320 - 2016-12-25] YumeNoTsukii - Easy
 12. [V1 - #2431 - 2017-01-01] Punkero - Easy
 13. [V1 - #2446 - 2017-01-02] moissi - Easy
 14. [V1 - #2598 - 2017-01-14] Helvian494743 - Easy
 15. [V1 - #2869 - 2017-02-07] kyoshine - Easy
 16. [V1 - #2879 - 2017-02-08] Kreyul - Medium (upgraded from Easy)
 17. [V1 - #2899 - 2017-02-10] AYOSHINA - Medium (upgraded from Easy)
 18. [V1 - #2927 - 2017-02-13] TreasuredHopes - Medium (upgraded from Easy)
 19. [V1 - #2935 - 2017-02-13] OmegaOtaku - Medium (upgraded from Easy)
 20. [V1 - #2938 - 2017-02-13] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 21. [V1 - #2951 - 2017-02-15] SheyCroix - Medium (upgraded from Easy)
 22. [V1 - #2980 - 2017-02-17] I-Chrome - Medium (upgraded from Easy)
 23. [V1 - #3055 - 2017-02-23] renzoushi - Medium
 24. [V1 - #3129 - 2017-02-28] abystoma2 - Medium (upgraded from Easy)
 25. [V1 - #3331 - 2017-03-19] Gwathgor - Easy
 26. [V1 - #3463 - 2017-03-31] tbeans10 - Easy
 27. [V1 - #3486 - 2017-04-01] NamiLover69 - Easy
 28. [V1 - #3530 - 2017-04-04] YumeNoTsukii - Medium (upgraded from Easy)
 29. [V1 - #3534 - 2017-04-04] Kreyul - Easy
 30. [V1 - #3565 - 2017-04-07] Punkero - Medium (upgraded from Easy)
 31. [V1 - #3833 - 2017-05-02] Helvian494743 - Medium (upgraded from Easy)
 32. [V1 - #3863 - 2017-05-05] KenApplepi - Easy
 33. [V1 - #3933 - 2017-05-13] Kreyul - Hard (upgraded from Medium)
 34. [V1 - #3934 - 2017-05-13] AYOSHINA - Hard (upgraded from Medium)
 35. [V1 - #3941 - 2017-05-14] GamerDLM - Easy
 36. [V1 - #3945 - 2017-05-14] OmegaOtaku - Hard (upgraded from Medium)
 37. [V1 - #3948 - 2017-05-14] TreasuredHopes - Hard (upgraded from Medium)
 38. [V1 - #3964 - 2017-05-16] SheyCroix - Hard (upgraded from Medium)
 39. [V1 - #3975 - 2017-05-18] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 40. [V1 - #4032 - 2017-05-22] renzoushi - Hard (upgraded from Medium)
 41. [V1 - #4286 - 2017-06-17] Gwathgor - Medium (upgraded from Easy)
 42. [V1 - #4418 - 2017-06-30] Kreyul - Medium
 43. [V1 - #4442 - 2017-07-01] tbeans10 - Medium (upgraded from Easy)
 44. [V1 - #4469 - 2017-07-05] YumeNoTsukii - Hard (upgraded from Medium)
 45. [V1 - #4527 - 2017-07-14] NickWilks - Easy
 46. [V1 - #4528 - 2017-07-15] Helvian494743 - Hard (upgraded from Medium)
 47. [V1 - #4692 - 2017-08-06] Kreyul - Conquered (upgraded from Hard)
 48. [V1 - #4690 - 2017-08-07] KenApplepi - Medium (upgraded from Easy)
 49. [V1 - #4705 - 2017-08-10] SheyCroix - Conquered (upgraded from Hard)
 50. [V1 - #4706 - 2017-08-10] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 51. [V1 - #4715 - 2017-08-12] AYOSHINA - Conquered (upgraded from Hard)
 52. [V1 - #4721 - 2017-08-13] GamerDLM - Medium (upgraded from Easy)
 53. [V1 - #4728 - 2017-08-14] OmegaOtaku - Conquered (upgraded from Hard)
 54. [V1 - #4737 - 2017-08-15] riho88riho - Conquered
 55. [V1 - #4797 - 2017-08-22] renzoushi - Conquered (upgraded from Hard)
 56. [V1 - #5001 - 2017-09-16] Gwathgor - Hard (upgraded from Medium)
 57. [V1 - #5066 - 2017-09-24] Zenit - Conquered
 58. [V1 - #5095 - 2017-09-29] YumeNoTsukii - Conquered (upgraded from Hard)
 59. [V1 - #5124 - 2017-10-01] tbeans10 - Hard (upgraded from Medium)
 60. [V1 - #5133 - 2017-10-01] NickWilks - Medium (upgraded from Easy)
 61. [V1 - #5161 - 2017-10-05] Kreyul - Hard
 62. [V1 - #5188 - 2017-10-09] Helvian494743 - Conquered (upgraded from Hard)
 63. [V1 - #5332 - 2017-10-26] NaineLIEz - Easy
 64. [V1 - #5461 - 2017-11-08] AYOSHINA - Easy
 65. [V1 - #5492 - 2017-11-13] GamerDLM - Hard (upgraded from Medium)
 66. [V1 - #5493 - 2017-11-13] OmegaOtaku x2 - Easy
 67. [V1 - #5673 - 2017-12-06] Wyvern22 - Conquered
 68. [V1 - #5740 - 2017-12-17] Gwathgor - Conquered (upgraded from Hard)
 69. [V1 - #5758 - 2017-12-21] Imyreld - Easy
 70. [V1 - #5758 - 2017-12-21] Imyreld - Medium (upgraded from Easy)
 71. [V1 - #5805 - 2017-12-26] tbeans10 - Conquered (upgraded from Hard)
 72. [V1 - #5878 - 2017-12-31] NickWilks - Hard (upgraded from Medium)
 73. [V1 - #5922 - 2018-01-05] kallah - Easy
 74. [V1 - #5999 - 2018-01-16] NaineLIEz - Medium
 75. [V1 - #6020 - 2018-01-18] Lady_Nera - Medium
 76. [V1 - #6163 - 2018-01-31] kallah - Medium (upgraded from Easy)
 77. [V1 - #6232 - 2018-02-05] AYOSHINA x2 - Medium (upgraded from Easy)
 78. [V1 - #6277 - 2018-02-11] GamerDLM - Conquered (upgraded from Hard)
 79. [V1 - #6500 - 2018-03-05] Yumi - Conquered
 80. [V1 - #6621 - 2018-03-22] Imyreld - Hard (upgraded from Medium)
 81. [V1 - #6710 - 2018-03-30] lifeiscrazy - Medium
 82. [V1 - #6766 - 2018-04-02] SunflowerDaisho - Easy
 83. [V1 - #6843 - 2018-04-12] SheyCroix x2 - Easy
 84. [V1 - #6909 - 2018-04-21] NaineLIEz - Hard (upgraded from Easy)
 85. [V1 - #7004 - 2018-04-30] kallah - Hard (upgraded from Medium)
 86. [V1 - #7192 - 2018-05-23] AYOSHINA - Hard (upgraded from Medium)
 87. [V1 - #7243 - 2018-08-08] kallah - Conquered (upgraded from Hard)
 88. [V1 - #7258 - 2018-08-09] NaineLIEz - Conquered (upgraded from Hard)
 89. [V1 - #7251 - 2018-08-10] SheyCroix x2 - Medium (upgraded from Easy)
 90. [V1 - #7288 - 2018-08-17] Imyreld - Conquered
 91. [V1 - #7451 - 2018-09-04] Kreyul x2 - Conquered
 92. [V1 - #7452 - 2018-09-04] SunflowerDaisho - Medium (upgraded from Easy)
 93. [V1 - #7627 - 2018-09-28] SheyCroix x2 - Hard (upgraded from Medium)
 94. [V1 - #8029 - 2018-11-18] Wyvern22 - Hard
 95. [V1 - #8029 - 2018-11-18] Wyvern22 - Medium
 96. [V1 - #8029 - 2018-11-18] Wyvern22 - Easy
 97. [V1 - #8104 - 2018-11-27] Wyvern22 x2 - Hard
 98. [V1 - #8104 - 2018-11-27] Wyvern22 x2 - Medium
 99. [V1 - #8104 - 2018-11-27] Wyvern22 x2 - Conquered
 100. [V1 - #8104 - 2018-11-27] Wyvern22 x2 - Easy
 101. [V1 - #8319 - 2018-12-30] tbeans10 x2 - Conquered
 102. [V1 - #8410 - 2019-01-10] TheEdgelord - Easy
 103. [V1 - #8450 - 2019-01-14] SheyCroix x2 - Conquered (upgraded from Hard)
 104. [V1 - #8689 - 2019-02-11] Imyreld - Easy
 105. [V1 - #9051 - 2019-03-24] Wyvern22 x3 - Easy
 106. [V1 - #9249 - 2019-04-14] Imyreld - Medium
 107. [V1 - #9632 - 2019-06-02] Wyvern22 x3 - Medium
 108. [V1 - #9642 - 2019-06-05] Titadou - Hard
 109. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Easy
 110. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Medium
 111. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Hard
 112. [V1 - #9869 - 2019-07-11] Vanadis - Conquered
 113. [V1 - #10049 - 2019-08-06] tretij - Easy
 114. [V2 - #265 - 2019-09-22] Wyvern22 x3 - Hard
 115. [V2 - #523 - 2019-10-17] Papa_Dragon - Easy
 116. [V2 - #710 - 2019-11-06] Imyreld - Hard
 117. [V2 - #853 - 2019-11-21] Wyvern22 x3 - Conquered (upgraded from Easy)
 118. [V2 - #940 - 2019-11-29] Wyvern22 x3 - Easy
 119. [V2 - #1246 - 2019-12-31] SheyCroix x3 - Conquered
 120. [V2 - #1648 - 2020-02-03] Imyreld x2 - Easy
 121. [V2 - #1985 - 2020-03-01] boredrandomguy - Conquered
 122. [V2 - #2283 - 2020-03-29] SheyCroix - Easy
 123. [V2 - #2341 - 2020-04-02] Rage_Beat06 - Easy
 124. [V2 - #2487 - 2020-04-13] Papa_Dragon - Medium
 125. [V2 - #2519 - 2020-04-15] Typhlame - Easy
 126. [V2 - #2707 - 2020-04-28] Amitte_Sukku - Easy
 127. [V2 - #2786 - 2020-05-03] Imyreld x2 - Medium
 128. [V2 - #3034 - 2020-05-24] ImagineBrkr - Easy
 129. [V2 - #3183 - 2020-06-01] Campiz06 - Conquered
 130. [V2 - #3307 - 2020-06-10] hinagatari - Conquered
 131. [V2 - #3360 - 2020-06-15] ScarletCelestial - Easy
 132. [V2 - #3414 - 2020-06-22] lostnyanko - Easy
 133. [V2 - #3507 - 2020-06-29] ScarletCelestial - Medium
 134. [V2 - #3662 - 2020-07-12] Bri - Easy
 135. [V2 - #3688 - 2020-07-16] Imyreld x2 - Hard
 136. [V2 - #3881 - 2020-07-28] Gwathgor - Easy
 137. [V2 - #4143 - 2020-08-19] Rage_Beat06 - Medium
 138. [V2 - #4435 - 2020-09-09] Gwathgor x2 - Conquered
 139. [V2 - #4440 - 2020-09-10] dierubikdie - Easy
 140. [V2 - #4466 - 2020-09-12] Rinarin - Easy
 141. [V2 - #4606 - 2020-09-26] lostnyanko - Medium
 142. [V2 - #4618 - 2020-09-27] Campiz06 - Easy
 143. [V2 - #4646 - 2020-09-28] SheyCroix - Medium
 144. [V2 - #4646 - 2020-09-28] SheyCroix - Hard
 145. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Easy
 146. [V2 - #4750 - 2020-10-05] Typhlame - Hard
 147. [V2 - #4822 - 2020-10-11] Bri - Medium
 148. [V2 - #4870 - 2020-10-16] Imyreld x2 - Conquered
 149. [V2 - #5012 - 2020-10-27] Campiz06 - Hard
 150. [V2 - #5089 - 2020-11-01] Rinarin - Medium
 151. [V2 - #5153 - 2020-11-07] Rage_Beat06 - Hard
 152. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10 x3 - Conquered
 153. [V2 - #5181 - 2020-11-10] CheeseKnife - Easy
 154. [V2 - #5412 - 2020-11-25] lostnyanko - Conquered
 155. [V2 - #5415 - 2020-11-25] Wyvern22 x4 - Conquered
 156. [V2 - #5436 - 2020-11-27] lostnyanko - Hard
 157. [V2 - #5617 - 2020-12-09] Yterbium - Conquered
 158. [V2 - #5665 - 2020-12-12] Campiz06 - Medium
 159. [V2 - #5679 - 2020-12-14] hinagatari - Easy
 160. [V2 - #5816 - 2020-12-24] ScarletCelestial - Conquered
 161. [V2 - #5828 - 2020-12-25] Rage_Beat06 - Conquered
 162. [V2 - #5849 - 2020-12-27] SheyCroix x2 - Easy
 163. [V2 - #5857 - 2020-12-27] tbeans10 x4 - Conquered
 164. [V2 - #5872 - 2020-12-28] Typhlame - Medium
 165. [V2 - #5949 - 2020-12-31] Gwathgor - Medium
 166. [V2 - #5997 - 2021-01-03] MetalFalcon - Easy
 167. [V2 - #6052 - 2021-01-08] MegaManBK7 - Conquered
 168. [V2 - #6098 - 2021-01-12] Otaku_baka_dsk - Easy
 169. [V2 - #6130 - 2021-01-14] Papa_Dragon - Hard
 170. [V2 - #6131 - 2021-01-14] Bri - Conquered
 171. [V2 - #6131 - 2021-01-14] Bri - Hard
 172. [V2 - #6219 - 2021-01-20] Imyreld x3 - Easy
 173. [V2 - #6273 - 2021-01-25] Helvian494743 - Medium
 174. [V2 - #6339 - 2021-01-30] Rinarin - Hard
 175. [V2 - #6344 - 2021-01-30] tamochinnn - Medium
 176. [V2 - #6344 - 2021-01-30] tamochinnn - Hard
 177. [V2 - #6667 - 2021-02-23] lostnyanko x2 - Easy
 178. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Easy
 179. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Medium
 180. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Hard
 181. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Conquered
 182. [V2 - #6784 - 2021-03-01] tbeans10 - Easy
 183. [V2 - #6788 - 2021-03-01] Campiz06 x2 - Easy
 184. [V2 - #6866 - 2021-03-06] Rinarin - Conquered
 185. [V2 - #7262 - 2021-04-05] MetalFalcon - Medium
 186. [V2 - #7348 - 2021-04-12] Bri x2 - Easy
 187. [V2 - #7423 - 2021-04-18] Imyreld x3 - Medium
 188. [V2 - #7445 - 2021-04-19] YayakoChii - Easy
 189. [V2 - #7483 - 2021-04-22] Akari_Y - Easy
 190. [V2 - #7488 - 2021-04-22] JayBanshee - Easy
 191. [V2 - #7500 - 2021-04-23] hinagatari - Hard
 192. [V2 - #7527 - 2021-04-25] Bunille - Easy
 193. [V2 - #7588 - 2021-04-29] Technotron - Easy
 194. [V2 - #7636 - 2021-05-01] Otaku_baka_dsk - Medium
 195. [V2 - #7908 - 2021-05-25] tbeans10 - Medium
 196. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Medium
 197. [V2 - #7987 - 2021-05-30] Campiz06 x2 - Conquered
 198. [V2 - #8082 - 2021-06-03] Yterbium - Medium
 199. [V2 - #8092 - 2021-06-04] lostnyanko x2 - Medium
 200. [V2 - #8227 - 2021-06-16] SheyCroix x2 - Medium
 201. [V2 - #8238 - 2021-06-16] dierubikdie - Conquered
 202. [V2 - #8306 - 2021-06-22] SheyCroix x2 - Hard
 203. [V2 - #8586 - 2021-07-10] Bri x2 - Medium
 204. [V2 - #8645 - 2021-07-14] Punkero - Conquered
 205. [V2 - #8669 - 2021-07-16] Otaku_baka_dsk - Hard
 206. [V2 - #8691 - 2021-07-18] Bunille - Medium
 207. [V2 - #8730 - 2021-07-22] tamochinnn - Conquered
 208. [V2 - #8887 - 2021-08-01] dierubikdie - Hard
 209. [V2 - #8920 - 2021-08-03] JmePenseBonne - Easy
 210. [V2 - #8924 - 2021-08-04] hinagatari - Medium
 211. [V2 - #8928 - 2021-08-04] Helvian494743 - Easy
 212. [V2 - #9070 - 2021-08-19] Yterbium - Easy
 213. [V2 - #9128 - 2021-08-23] tbeans10 - Hard
 214. [V2 - #9175 - 2021-08-27] Campiz06 x2 - Hard
 215. [V2 - #9320 - 2021-09-05] Yterbium - Hard
 216. [V2 - #9355 - 2021-09-09] lostnyanko x2 - Hard
 217. [V2 - #9453 - 2021-09-18] Rinarin x2 - Easy
 218. [V2 - #9468 - 2021-09-19] Crazee - Easy
 219. [V2 - #9489 - 2021-09-21] Yorokobi50 - Hard
 220. [V2 - #9623 - 2021-09-30] MetalFalcon - Hard
 221. [V2 - #9623 - 2021-09-30] MetalFalcon - Conquered
 222. [V2 - #9689 - 2021-10-04] Bunille - Hard
 223. [V2 - #9698 - 2021-10-05] Shuurei - Easy
 224. [V2 - #9750 - 2021-10-11] Bri x2 - Hard
 225. [V2 - #9781 - 2021-10-14] dierubikdie - Medium
 226. [V2 - #9826 - 2021-10-19] Crazee - Hard
 227. [V2 - #9850 - 2021-10-22] miaxnder - Conquered
 228. [V2 - #9949 - 2021-10-31] Otaku_baka_dsk - Conquered
 229. [V2 - #9996 - 2021-11-03] Bunille - Conquered
 230. [V3 - #85 - 2021-11-13] tbeans10 x2 - Easy
 231. [V3 - #298 - 2021-12-04] lostnyanko x2 - Conquered
 232. [V3 - #367 - 2021-12-12] JTtheLlama - Conquered
 233. [V3 - #402 - 2021-12-15] SheyCroix x3 - Medium
 234. [V3 - #439 - 2021-12-18] Punkero - Easy
 235. [V3 - #532 - 2021-12-26] tbeans10 x5 - Conquered
 236. [V3 - #566 - 2021-12-29] Keiken - Easy
 237. [V3 - #567 - 2021-12-29] Plaxsin - Conquered
 238. [V3 - #607 - 2021-12-31] Punkero - Hard
 239. [V3 - #665 - 2022-01-01] DistructiveNick - Conquered
 240. [V3 - #683 - 2022-01-02] SolidBlade - Conquered
 241. [V3 - #733 - 2022-01-08] Bri x2 - Conquered
 242. [V3 - #754 - 2022-01-09] ScarletCelestial - Hard
 243. [V3 - #757 - 2022-01-10] Papa_Dragon - Conquered
 244. [V3 - #791 - 2022-01-12] dierubikdie x2 - Easy
 245. [V3 - #829 - 2022-01-16] MadClaw1138 - Conquered
 246. [V3 - #868 - 2022-01-20] Crazee - Medium
 247. [V3 - #868 - 2022-01-20] Crazee - Conquered
 248. [V3 - #910 - 2022-01-23] Campiz06 x3 - Easy
 249. [V3 - #968 - 2022-01-29] Shuurei - Medium
 250. [V3 - #1084 - 2022-02-05] Helvian494743 - Hard
 251. [V3 - #1131 - 2022-02-11] CheeseKnife - Hard
 252. [V3 - #1135 - 2022-02-12] tbeans10 x2 - Medium
 253. [V3 - #1422 - 2022-03-02] lostnyanko x3 - Easy
 254. [V3 - #1513 - 2022-03-13] Eleanora1315 - Easy
 255. [V3 - #1513 - 2022-03-13] Eleanora1315 - Medium
 256. [V3 - #1513 - 2022-03-13] Eleanora1315 - Hard
 257. [V3 - #1513 - 2022-03-13] Eleanora1315 - Conquered
 258. [V3 - #1546 - 2022-03-16] Legends_of_anime - Easy
 259. [V3 - #1569 - 2022-03-19] SheyCroix x3 - Hard
 260. [V3 - #1704 - 2022-03-28] JTtheLlama - Easy
 261. [V3 - #1740 - 2022-03-31] bigdud24 - Easy
 262. [V3 - #1883 - 2022-04-12] dierubikdie x2 - Medium
 263. [V3 - #1907 - 2022-04-14] Bunille x2 - Easy
 264. [V3 - #1929 - 2022-04-17] YayakoChii - Medium
 265. [V3 - #1929 - 2022-04-17] YayakoChii - Hard
 266. [V3 - #1929 - 2022-04-17] YayakoChii - Conquered
 267. [V3 - #1966 - 2022-04-21] ScarletCelestial x2 - Easy
 268. [V3 - #2053 - 2022-04-29] Nurguburu - Easy
 269. [V3 - #2149 - 2022-05-05] Helvian494743 x2 - Conquered
 270. [V3 - #2269 - 2022-05-20] Punkero x2 - Easy
 271. [V3 - #2444 - 2022-06-01] Campiz06 x3 - Medium
 272. [V3 - #2444 - 2022-06-01] Campiz06 x3 - Conquered
 273. [V3 - #2498 - 2022-06-07] Otaku_baka_dsk x2 - Easy
 274. [V3 - #2522 - 2022-06-09] dierubikdie x2 - Conquered
 275. [V3 - #2684 - 2022-06-25] Yvsmeg - Easy
 276. [V3 - #2790 - 2022-07-01] Punkero x2 - Medium
 277. [V3 - #2812 - 2022-07-04] ImagineBrkr - Medium
 278. [V3 - #2814 - 2022-07-04] Otaku_baka_dsk x2 - Medium
 279. [V3 - #2847 - 2022-07-08] dierubikdie x2 - Hard
 280. [V3 - #2907 - 2022-07-15] Bunille x2 - Medium
 281. [V3 - #2918 - 2022-07-16] NaineLIEz - Easy
 282. [V3 - #2955 - 2022-07-20] miaxnder - Easy
 283. [V3 - #2991 - 2022-07-24] Crazee x2 - Medium
 284. [V3 - #3136 - 2022-08-03] lostnyanko x3 - Medium
 285. [V3 - #3221 - 2022-08-14] Bern_stein - Medium
 286. [V3 - #3319 - 2022-08-27] Helvian494743 x2 - Easy
 287. [V3 - #3446 - 2022-09-07] YayakoChii x2 - Hard
 288. [V3 - #3517 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x2 - Easy
 289. [V3 - #3517 - 2022-09-18] Rage_Beat06 x2 - Medium
 290. [V3 - #3533 - 2022-09-20] Bunille x2 - Hard
 291. [V3 - #3552 - 2022-09-23] Yterbium x2 - Hard
 292. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon - Easy
 293. [V3 - #3587 - 2022-09-27] SheyCroix x3 - Easy
 294. [V3 - #3594 - 2022-09-27] Yterbium x2 - Conquered
 295. [V3 - #3606 - 2022-09-28] Otaku_baka_dsk x2 - Hard
 296. [V3 - #3615 - 2022-09-29] ImagineBrkr - Hard
 297. [V3 - #3666 - 2022-10-01] bigdud24 - Medium
 298. [V3 - #3693 - 2022-10-03] dierubikdie x3 - Easy
 299. [V3 - #3732 - 2022-10-07] Yterbium x2 - Easy
 300. [V3 - #3791 - 2022-10-15] Plaxsin - Hard
 301. [V3 - #3848 - 2022-10-21] Bunille x2 - Conquered
 302. [V3 - #3849 - 2022-10-21] Crazee x2 - Easy
 303. [V3 - #3849 - 2022-10-21] Crazee x2 - Hard
 304. [V3 - #3903 - 2022-10-28] lostnyanko x3 - Hard
 305. [V3 - #4001 - 2022-11-05] CsillaLoli - Easy
 306. [V3 - #4043 - 2022-11-11] Bern_stein - Hard
 307. [V3 - #4172 - 2022-11-26] lostnyanko x3 - Conquered
 308. [V3 - #4397 - 2022-12-19] Jeon - Medium
 309. [V3 - #4421 - 2022-12-20] SheyCroix x4 - Conquered
 310. [V3 - #4452 - 2022-12-24] myuniquename - Easy
 311. [V3 - #4455 - 2022-12-24] Rage_Beat06 x2 - Hard
 312. [V3 - #4455 - 2022-12-24] Rage_Beat06 x2 - Conquered
 313. [V3 - #4472 - 2022-12-26] tbeans10 x6 - Conquered
 314. [V3 - #4579 - 2023-01-01] ImagineBrkr - Conquered
 315. [V3 - #4590 - 2023-01-02] dierubikdie x3 - Medium
 316. [V3 - #4598 - 2023-01-02] Nymeew - Hard
 317. [V3 - #4615 - 2023-01-04] bigdud24 - Hard
 318. [V3 - #4722 - 2023-01-13] Karinara - Easy
 319. [V3 - #4787 - 2023-01-18] Bunille x3 - Easy
 320. [V3 - #4821 - 2023-01-21] Bri x3 - Conquered
 321. [V3 - #4840 - 2023-01-22] Crazee x2 - Conquered
 322. [V3 - #4939 - 2023-01-30] Campiz06 x3 - Hard
 323. [V3 - #5009 - 2023-02-01] Punkero x2 - Hard
 324. [V3 - #5062 - 2023-02-03] ScarletCelestial x2 - Conquered
 325. [V3 - #5125 - 2023-02-10] Bern_stein - Easy
 326. [V3 - #5142 - 2023-02-12] Bern_stein - Conquered
 327. [V3 - #5376 - 2023-03-04] HimeCrycho - Medium
 328. [V3 - #5451 - 2023-03-12] YayakoChii x2 - Conquered
 329. [V3 - #5451 - 2023-03-12] YayakoChii x2 - Medium
 330. [V3 - #5484 - 2023-03-16] Yvsmeg - Conquered
 331. [V3 - #5530 - 2023-03-21] CsillaLoli - Medium
 332. [V3 - #5632 - 2023-03-30] hoshi4 - Easy
 333. [V3 - #5634 - 2023-03-31] ImagineBrkr x2 - Easy
 334. [V3 - #5651 - 2023-03-31] KatjieKat - Easy
 335. [V3 - #5687 - 2023-04-02] Yterbium x2 - Medium
 336. [V3 - #5715 - 2023-04-05] dierubikdie x3 - Hard
 337. [V3 - #5812 - 2023-04-16] Bunille x3 - Medium
 338. [V3 - #5830 - 2023-04-18] Yvsmeg - Hard
 339. [V3 - #5984 - 2023-05-03] MochiMagus - Easy
 340. [V3 - #6133 - 2023-05-25] Campiz06 x4 - Conquered
 341. [V3 - #6197 - 2023-05-31] Dumasop - Medium
 342. [V3 - #6220 - 2023-06-01] dierubikdie x3 - Conquered
 343. [V3 - #6250 - 2023-06-05] YayakoChii x2 - Easy
 344. [V3 - #6430 - 2023-06-26] CsillaLoli - Hard
 345. [V3 - #6462 - 2023-06-29] Nurguburu - Medium
 346. [V3 - #6537 - 2023-07-03] ImagineBrkr x2 - Medium
 347. [V3 - #6574 - 2023-07-07] Rage_Beat06 x3 - Easy
 348. [V3 - #6574 - 2023-07-07] Rage_Beat06 x3 - Medium
 349. [V3 - #6713 - 2023-07-21] Crazee x3 - Medium
 350. [V3 - #6941 - 2023-08-08] Bunille x3 - Hard
 351. [V3 - #6968 - 2023-08-13] NaineLIEz - Hard
 352. [V3 - #6971 - 2023-08-13] Bern_stein x2 - Medium
 353. [V3 - #6984 - 2023-08-16] CsillaLoli - Conquered
 354. [V3 - #7138 - 2023-09-04] ScarletCelestial x2 - Hard
 355. [V3 - #7159 - 2023-09-07] tbeans10 x2 - Hard
 356. [V3 - #7189 - 2023-09-12] myuniquename - Conquered
 357. [V3 - #7219 - 2023-09-16] hoshi4 - Medium
 358. [V3 - #7261 - 2023-09-22] HEIKE7000 - Conquered
 359. [V3 - #7261 - 2023-09-22] HEIKE7000 - Hard
 360. [V3 - #7261 - 2023-09-22] HEIKE7000 - Medium
 361. [V3 - #7261 - 2023-09-22] HEIKE7000 - Easy
 362. [V3 - #7289 - 2023-09-25] YayakoChii x3 - Easy
 363. [V3 - #7340 - 2023-10-01] Yterbium x3 - Conquered
 364. [V3 - #7343 - 2023-10-02] ImagineBrkr x2 - Hard
 365. [V3 - #7476 - 2023-10-21] Punkero x2 - Conquered
 366. [V3 - #7517 - 2023-10-26] Crazee x3 - Hard
 367. [V3 - #7545 - 2023-10-29] Yterbium x3 - Easy
 368. [V3 - #7568 - 2023-11-01] KarmaSlyr - Easy
 369. [V3 - #7602 - 2023-11-05] Crazee x3 - Easy
 370. [V3 - #7649 - 2023-11-09] Bern_stein x2 - Hard
 371. [V3 - #7673 - 2023-11-12] bigdud24 - Conquered
 372. [V3 - #7736 - 2023-11-21] lostnyanko x4 - Conquered
 373. [V3 - #7770 - 2023-11-25] HimeCrycho x2 - Easy
 374. [V3 - #7888 - 2023-12-11] ScarletCelestial x2 - Medium
 375. [V3 - #7889 - 2023-12-11] YayakoChii x3 - Conquered
 376. [V3 - #7928 - 2023-12-18] SheyCroix x5 - Conquered
 377. [V3 - #7943 - 2023-12-20] HEIKE7000 x2 - Easy
 378. [V3 - #7951 - 2023-12-20] Jeon - Hard
 379. [V3 - #7996 - 2023-12-25] Otaku_baka_dsk x2 - Conquered
 380. [V3 - #7996 - 2023-12-25] Otaku_baka_dsk x3 - Easy
 381. [V3 - #7996 - 2023-12-25] Otaku_baka_dsk x3 - Medium
 382. [V3 - #7996 - 2023-12-25] Otaku_baka_dsk x3 - Hard
 383. [V3 - #7996 - 2023-12-25] Otaku_baka_dsk x3 - Conquered
 384. [V3 - #8006 - 2023-12-26] tbeans10 x7 - Conquered
 385. [V3 - #8035 - 2023-12-29] KatjieKat - Conquered
 386. [V3 - #8035 - 2023-12-29] KatjieKat - Hard
 387. [V3 - #8035 - 2023-12-29] KatjieKat - Medium
 388. [V3 - #8042 - 2023-12-31] Eleanora1315 x2 - Conquered
 389. [V3 - #8042 - 2023-12-31] Eleanora1315 x2 - Easy
 390. [V3 - #8050 - 2024-01-01] ImagineBrkr x2 - Conquered
 391. [V3 - #8083 - 2024-01-04] RachelPanda - Conquered
 392. [V3 - #8095 - 2024-01-06] Bri x4 - Conquered
 393. [V3 - #8152 - 2024-01-13] Ichihara_Kouta - Easy
 394. [V3 - #8203 - 2024-01-20] Crazee x3 - Conquered
 395. [V3 - #8253 - 2024-01-27] Bern_stein x2 - Easy
 396. [V3 - #8319 - 2024-02-03] MegaManBK7 x2 - Conquered
 397. [V3 - #8319 - 2024-02-03] MegaManBK7 x3 - Conquered
 398. [V3 - #8386 - 2024-02-11] Bern_stein x2 - Conquered
 399. [V3 - #8409 - 2024-02-13] Punkero x3 - Easy
 400. [V3 - #8491 - 2024-02-26] HimeCrycho x2 - Medium
 401. [V3 - #8491 - 2024-02-26] HimeCrycho - Hard
 402. [V3 - #8491 - 2024-02-26] HimeCrycho - Conquered
 403. [V3 - #8491 - 2024-02-26] HimeCrycho - Easy
 404. [V3 - #8527 - 2024-03-02] YayakoChii x3 - Hard
 405. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Conquered
 406. [V3 - #8582 - 2024-03-11] Rage_Beat06 x3 - Hard
 407. [V3 - #8582 - 2024-03-11] Rage_Beat06 x3 - Conquered
 408. [V3 - #8587 - 2024-03-13] myuniquename - Hard
 409. [V3 - #8596 - 2024-03-14] Yterbium x3 - Hard
 410. [V3 - #8616 - 2024-03-17] ScarletCelestial x3 - Easy
 411. [V3 - #8617 - 2024-03-18] Nurguburu - Hard
 412. [V3 - #8617 - 2024-03-18] Nurguburu - Conquered
 413. [V3 - #8621 - 2024-03-18] myuniquename - Medium
 414. [V3 - #8647 - 2024-03-22] HEIKE7000 x2 - Medium
 415. [V3 - #8684 - 2024-03-28] CsillaLoli x2 - Easy
 416. [V3 - #8760 - 2024-04-08] ImagineBrkr x3 - Easy
 417. [V3 - #8841 - 2024-04-22] redincall - Easy
 418. [V3 - #8888 - 2024-04-29] YayakoChii x3 - Medium
 419. [V3 - #8924 - 2024-05-06] hoshi4 - Hard
 420. [V3 - #8992 - 2024-05-22] Punkero x3 - Medium
 421. [V3 - #8994 - 2024-05-23] HimeCrycho x2 - Hard

Participation

Run #1

Easy

Medium

Hard

Conquered

Run #2

Easy

Medium

Hard

Conquered

Run #3

Easy

Medium

Hard

Conquered

Run #4

Conquered

by CsillaLoli
(not from anime)
by CsillaLoli
(not from anime)

Run #5

Conquered

by CsillaLoli
(not from anime)
by CsillaLoli
(not from anime)

Run #6

Conquered

by CsillaLoli
(not from anime)
by CsillaLoli
(not from anime)

Run #7

Conquered

by CsillaLoli
(not from anime)
by CsillaLoli
(not from anime)

Miscellaneous 52 Weeks

Created on : 2016-08-18

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
2 Point(s)
13 items to complete
127 Turnins
62 Validated Turnins
Medium
4 Point(s)
26 items to complete
97 Turnins
45 Validated Turnins
Hard
6 Point(s)
39 items to complete
93 Turnins
36 Validated Turnins
Conquered
8 Point(s)
52 items to complete
104 Turnins
41 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a given amount of criteria.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be at least 11 episode long.
 • This challenge can be submitted three times for each difficulty.