Challenge : Featured

 1. [V1 - #3300 - 2017-03-16] Useless_Goddess - Easy
 2. [V1 - #3459 - 2017-03-31] Astarate - Easy
 3. [V1 - #3574 - 2017-04-08] NamiLover69 - Easy
 4. [V1 - #3685 - 2017-04-21] Jhiday - Easy
 5. [V1 - #3687 - 2017-04-21] AYOSHINA - Medium
 6. [V1 - #3733 - 2017-04-26] starfishalliance - Easy
 7. [V1 - #3830 - 2017-05-01] Useless_Goddess - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #3830 - 2017-05-01] Useless_Goddess - Hard (upgraded from Medium)
 9. [V1 - #3858 - 2017-05-04] Butterstroke - Easy
 10. [V1 - #3896 - 2017-05-09] moissi - Easy
 11. [V1 - #3914 - 2017-05-11] SunflowerDaisho - Easy
 12. [V1 - #3949 - 2017-05-15] extremeplant - Conquered
 13. [V1 - #4117 - 2017-05-30] Wyvern22 - Conquered
 14. [V1 - #4221 - 2017-06-09] KenApplepi - Easy
 15. [V1 - #4236 - 2017-06-11] Useless_Goddess - Conquered
 16. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 17. [V1 - #4248 - 2017-06-13] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4296 - 2017-06-18] OmegaOtaku - Conquered
 19. [V1 - #4358 - 2017-06-25] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 20. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 21. [V1 - #4507 - 2017-07-10] riho88riho - Easy
 22. [V1 - #4538 - 2017-07-17] Wyvern22 - Hard
 23. [V1 - #4715 - 2017-08-12] AYOSHINA - Hard
 24. [V1 - #4768 - 2017-08-19] KenApplepi - Medium (upgraded from Easy)
 25. [V1 - #4768 - 2017-08-19] KenApplepi - Hard (upgraded from Medium)
 26. [V1 - #4790 - 2017-08-21] tbeans10 - Conquered
 27. [V1 - #4867 - 2017-08-30] OmegaOtaku - Hard
 28. [V1 - #4894 - 2017-09-01] AYOSHINA - Conquered
 29. [V1 - #4911 - 2017-09-01] Wyvern22 - Medium
 30. [V1 - #4916 - 2017-09-02] KnotImp - Easy
 31. [V1 - #4935 - 2017-09-05] Zenit - Conquered
 32. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 33. [V1 - #5033 - 2017-09-19] Aelric1 - Conquered
 34. [V1 - #5036 - 2017-09-20] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 35. [V1 - #5039 - 2017-09-20] Butterstroke - Medium (upgraded from Easy)
 36. [V1 - #5105 - 2017-09-30] extremeplant - Easy
 37. [V1 - #5120 - 2017-09-30] Wyvern22 - Easy
 38. [V1 - #5180 - 2017-10-07] AYOSHINA x2 - Easy
 39. [V1 - #5202 - 2017-10-11] Imyreld - Medium
 40. [V1 - #5286 - 2017-10-22] Butterstroke - Hard (upgraded from Medium)
 41. [V1 - #5330 - 2017-10-26] Gwathgor - Medium
 42. [V1 - #5407 - 2017-11-01] TahZin - Easy
 43. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Conquered
 44. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Hard
 45. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Medium
 46. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Easy
 47. [V1 - #5513 - 2017-11-17] NaineLIEz - Conquered
 48. [V1 - #5521 - 2017-11-18] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 49. [V1 - #5534 - 2017-11-19] OmegaOtaku - Medium
 50. [V1 - #5562 - 2017-11-22] Imyreld - Hard
 51. [V1 - #5639 - 2017-12-01] Kreyul - Hard
 52. [V1 - #5734 - 2017-12-16] Wyvern22 x2 - Conquered
 53. [V1 - #5913 - 2018-01-04] Helvian494743 - Easy
 54. [V1 - #6034 - 2018-01-21] tbeans10 - Hard
 55. [V1 - #6043 - 2018-01-22] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #6116 - 2018-01-29] starfishalliance - Medium
 57. [V1 - #6132 - 2018-01-30] Zenit - Hard
 58. [V1 - #6202 - 2018-02-01] Butterstroke - Easy
 59. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld - Conquered
 60. [V1 - #6232 - 2018-02-05] AYOSHINA x2 - Medium
 61. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld x2 - Easy
 62. [V1 - #6414 - 2018-02-25] Clover - Easy
 63. [V1 - #6414 - 2018-02-25] Clover - Medium
 64. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 65. [V1 - #6488 - 2018-03-03] AYOSHINA x2 - Conquered
 66. [V1 - #6503 - 2018-03-07] Aelric1 - Hard
 67. [V1 - #6543 - 2018-03-11] TheEdgelord - Easy
 68. [V1 - #6602 - 2018-03-19] OmegaOtaku - Easy
 69. [V1 - #6694 - 2018-03-29] aliyn89 - Easy
 70. [V1 - #6714 - 2018-03-31] Wyvern22 x2 - Medium
 71. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 72. [V1 - #6812 - 2018-04-08] diamond-hime - Easy
 73. [V1 - #6826 - 2018-04-10] Kreyul - Medium
 74. [V1 - #6872 - 2018-04-15] AnshiAneko - Easy
 75. [V1 - #6981 - 2018-04-29] AngelShiva x2 - Conquered
 76. [V1 - #7029 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 77. [V1 - #7048 - 2018-05-03] chimyatta - Easy
 78. [V1 - #7101 - 2018-05-10] Wyvern22 x2 - Easy
 79. [V1 - #7175 - 2018-05-21] AngelShiva x2 - Easy
 80. [V1 - #7192 - 2018-05-23] AYOSHINA - Easy
 81. [V1 - #7192 - 2018-05-23] AYOSHINA x2 - Easy
 82. [V1 - #7217 - 2018-05-27] MissCactus - Easy
 83. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 84. [V1 - #7271 - 2018-08-13] NaineLIEz - Hard
 85. [V1 - #7297 - 2018-08-18] Imyreld x2 - Hard
 86. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Conquered
 87. [V1 - #7349 - 2018-08-25] TheEdgelord - Medium
 88. [V1 - #7364 - 2018-08-27] Aelric1 - Medium
 89. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 90. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit - Medium
 91. [V1 - #7434 - 2018-09-01] AngelShiva x2 - Hard (upgraded from Easy)
 92. [V1 - #7451 - 2018-09-04] Kreyul - Easy
 93. [V1 - #7454 - 2018-09-05] Doougii - Easy
 94. [V1 - #7479 - 2018-09-09] moissi - Medium
 95. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 96. [V1 - #7524 - 2018-09-16] cappuccinoangel - Easy
 97. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Easy
 98. [V1 - #7592 - 2018-09-24] Titadou - Easy
 99. [V1 - #7600 - 2018-09-26] greyjoie - Easy
 100. [V1 - #7622 - 2018-09-28] Imyreld x2 - Conquered
 101. [V1 - #7655 - 2018-09-30] Ylienna - Easy
 102. [V1 - #7695 - 2018-10-04] TEMPEST_RIMURU - Easy
 103. [V1 - #7868 - 2018-10-28] AngelShiva x2 - Medium
 104. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Easy
 105. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Medium
 106. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Hard
 107. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Conquered
 108. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Conquered
 109. [V1 - #8083 - 2018-11-25] starfishalliance - Hard
 110. [V1 - #8100 - 2018-11-27] Doougii - Medium
 111. [V1 - #8279 - 2018-12-26] Tournalo - Easy
 112. [V1 - #8316 - 2018-12-29] SebastianOrf3 - Easy
 113. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Medium
 114. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Hard
 115. [V1 - #8637 - 2019-02-05] TheEdgelord - Hard
 116. [V1 - #8709 - 2019-02-13] Mnemosymnal - Easy
 117. [V1 - #8902 - 2019-03-03] aliyn89 - Medium
 118. [V1 - #8926 - 2019-03-08] AnshiAneko - Medium
 119. [V1 - #8978 - 2019-03-16] Zilluminate - Easy
 120. [V1 - #9194 - 2019-04-06] MissCactus - Medium
 121. [V1 - #9236 - 2019-04-11] NaineLIEz - Medium
 122. [V1 - #9238 - 2019-04-11] Zilluminate - Medium
 123. [V1 - #9396 - 2019-04-30] Titadou - Medium
 124. [V1 - #9582 - 2019-05-27] Zilluminate - Hard
 125. [V1 - #9734 - 2019-06-23] Bunille - Easy
 126. [V1 - #9760 - 2019-06-26] Aelric1 - Easy
 127. [V1 - #9863 - 2019-07-11] NaineLIEz - Easy
 128. [V1 - #9885 - 2019-07-15] MochiMagus - Conquered
 129. [V1 - #9913 - 2019-07-20] ownitlikeaboss - Easy
 130. [V2 - #107 - 2019-08-31] extremeplant - Hard
 131. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Hard
 132. [V2 - #309 - 2019-09-25] I230 - Conquered
 133. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 134. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Easy
 135. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Easy
 136. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Medium
 137. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Hard
 138. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Conquered
 139. [V2 - #516 - 2019-10-17] TreasuredHopes - Conquered
 140. [V2 - #544 - 2019-10-21] Zenit x2 - Conquered
 141. [V2 - #655 - 2019-10-31] YumeNoTsukii - Conquered
 142. [V2 - #655 - 2019-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 143. [V2 - #709 - 2019-11-06] Gwathgor - Hard
 144. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Easy
 145. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Medium
 146. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Conquered
 147. [V2 - #1135 - 2019-12-20] SunflowerDaisho - Hard
 148. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 149. [V2 - #1301 - 2020-01-02] ScarletCelestial - Medium
 150. [V2 - #1420 - 2020-01-15] ShockZz - Medium
 151. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Easy
 152. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Medium
 153. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Hard
 154. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Conquered
 155. [V2 - #1578 - 2020-01-29] Mnemosymnal - Medium
 156. [V2 - #1886 - 2020-02-25] Doougii - Hard
 157. [V2 - #2115 - 2020-03-14] Gwathgor - Easy
 158. [V2 - #2216 - 2020-03-24] sassss - Easy
 159. [V2 - #2216 - 2020-03-24] sassss - Conquered
 160. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Easy
 161. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Medium
 162. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Hard
 163. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Conquered
 164. [V2 - #2451 - 2020-04-09] dixcloxure x2 - Hard
 165. [V2 - #2440 - 2020-04-10] lostnyanko - Easy
 166. [V2 - #2451 - 2020-04-10] dixcloxure x2 - Easy
 167. [V2 - #2451 - 2020-04-10] dixcloxure x2 - Medium
 168. [V2 - #2499 - 2020-04-13] I230 - Hard
 169. [V2 - #2616 - 2020-04-22] YayakoChii - Conquered
 170. [V2 - #2899 - 2020-05-12] ScarletCelestial - Hard
 171. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Medium
 172. [V2 - #3015 - 2020-05-22] bigdud24 - Easy
 173. [V2 - #3057 - 2020-05-25] Technotron - Easy
 174. [V2 - #3079 - 2020-05-26] Zenit x2 - Hard
 175. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Conquered
 176. [V2 - #3306 - 2020-06-10] TheEdgelord - Conquered
 177. [V2 - #3576 - 2020-07-04] Sakku-san - Easy
 178. [V2 - #3678 - 2020-07-14] YayakoChii x2 - Easy
 179. [V2 - #3927 - 2020-08-01] hinagatari - Hard
 180. [V2 - #3927 - 2020-08-01] hinagatari - Conquered
 181. [V2 - #4005 - 2020-08-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 182. [V2 - #4209 - 2020-08-23] ShockZz - Hard
 183. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 184. [V2 - #4447 - 2020-09-10] Helvian494743 - Conquered
 185. [V2 - #4475 - 2020-09-13] Helvian494743 - Hard
 186. [V2 - #4523 - 2020-09-17] TheFlyingOrange - Easy
 187. [V2 - #4534 - 2020-09-19] bigdud24 - Medium
 188. [V2 - #4605 - 2020-09-26] ownitlikeaboss - Medium
 189. [V2 - #4760 - 2020-10-06] _Bri - Conquered
 190. [V2 - #4788 - 2020-10-08] lostnyanko - Hard
 191. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Easy
 192. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Medium
 193. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Hard
 194. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Conquered
 195. [V2 - #4880 - 2020-10-17] nerfsunny - Easy
 196. [V2 - #4951 - 2020-10-22] TheEdgelord x2 - Easy
 197. [V2 - #4961 - 2020-10-23] hinagatari x2 - Easy
 198. [V2 - #5096 - 2020-11-01] starfishalliance x2 - Easy
 199. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10 - Medium
 200. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Easy
 201. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Conquered
 202. [V2 - #5314 - 2020-11-18] dierubikdie - Conquered
 203. [V2 - #5378 - 2020-11-23] I230 - Medium
 204. [V2 - #5441 - 2020-11-27] I230 - Easy
 205. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit x2 - Medium
 206. [V2 - #5568 - 2020-12-05] Sakku-san - Conquered (upgraded from Hard)
 207. [V2 - #5585 - 2020-12-07] Eleanora1315 - Easy
 208. [V2 - #5739 - 2020-12-19] SolidBlade - Easy
 209. [V2 - #5857 - 2020-12-27] tbeans10 - Easy
 210. [V2 - #5885 - 2020-12-29] ScarletCelestial - Conquered
 211. [V2 - #5924 - 2020-12-31] TheFlyingOrange - Medium
 212. [V2 - #6009 - 2021-01-04] I230 x2 - Easy
 213. [V2 - #6011 - 2021-01-04] Sakku-san - Easy
 214. [V2 - #6029 - 2021-01-06] MetalFalcon - Medium
 215. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Easy
 216. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Medium
 217. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Hard
 218. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Conquered
 219. [V2 - #6251 - 2021-01-23] dierubikdie - Hard
 220. [V2 - #6306 - 2021-01-27] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 221. [V2 - #6405 - 2021-02-01] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 222. [V2 - #6586 - 2021-02-16] SolidBlade - Medium
 223. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 224. [V2 - #6652 - 2021-02-22] cornflakegod - Easy
 225. [V2 - #6689 - 2021-02-24] ScarletCelestial x2 - Easy
 226. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Conquered
 227. [V2 - #6798 - 2021-03-01] lostnyanko - Conquered
 228. [V2 - #6857 - 2021-03-05] CoolCatCraze - Conquered
 229. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Sakku-san - Medium
 230. [V2 - #6875 - 2021-03-07] ImagineBrkr x2 - Hard
 231. [V2 - #6894 - 2021-03-08] xCrazee - Medium
 232. [V2 - #6919 - 2021-03-11] dierubikdie - Medium
 233. [V2 - #6963 - 2021-03-16] Zenit x2 - Easy
 234. [V2 - #6972 - 2021-03-17] bigdud24 - Hard
 235. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Hard
 236. [V2 - #7085 - 2021-03-26] lostnyanko x2 - Easy
 237. [V2 - #7107 - 2021-03-27] HDAsylum - Easy
 238. [V2 - #7152 - 2021-03-29] Technotron - Medium
 239. [V2 - #7226 - 2021-04-02] Mackamizzle - Easy
 240. [V2 - #7280 - 2021-04-06] Sakku-san - Easy
 241. [V2 - #7382 - 2021-04-14] ImagineBrkr x2 - Medium
 242. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie - Easy
 243. [V2 - #7427 - 2021-04-18] MetalFalcon - Hard
 244. [V2 - #7490 - 2021-04-22] xCrazee - Hard
 245. [V2 - #7556 - 2021-04-27] Sakku-san x2 - Easy
 246. [V2 - #7559 - 2021-04-27] Eleanora1315 - Hard
 247. [V2 - #7644 - 2021-05-02] HDAsylum - Medium
 248. [V2 - #7717 - 2021-05-09] PNR_13 - Conquered
 249. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Medium
 250. [V2 - #8325 - 2021-06-24] ScarletCelestial x2 - Medium
 251. [V2 - #8406 - 2021-06-29] TheEdgelord x2 - Medium
 252. [V2 - #8465 - 2021-07-01] Nurguburu - Easy
 253. [V2 - #8465 - 2021-07-01] Nurguburu - Medium
 254. [V2 - #8541 - 2021-07-06] xCrazee - Conquered
 255. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Hard
 256. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Medium
 257. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Easy
 258. [V2 - #8583 - 2021-07-09] OweynLupton - Easy
 259. [V2 - #8696 - 2021-07-19] I230 x2 - Medium
 260. [V2 - #8870 - 2021-07-31] MegaManBK7 - Easy
 261. [V2 - #8875 - 2021-07-31] ShockZz x2 - Easy
 262. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee x2 - Easy
 263. [V2 - #9010 - 2021-08-13] Givemeanaccount - Easy
 264. [V2 - #9465 - 2021-09-19] Shuurei - Easy
 265. [V2 - #9660 - 2021-10-02] OweynLupton - Medium
 266. [V2 - #9686 - 2021-10-04] xCrazee x2 - Medium
 267. [V2 - #9690 - 2021-10-04] dierubikdie x2 - Conquered
 268. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Easy
 269. [V2 - #9998 - 2021-11-03] lostnyanko x2 - Hard
 270. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Medium
 271. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Hard
 272. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Conquered
 273. [V3 - #80 - 2021-11-13] I230 x2 - Conquered
 274. [V3 - #361 - 2021-12-11] _Bri x2 - Conquered
 275. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 276. [V3 - #566 - 2021-12-29] ExperienceLD - Conquered
 277. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Medium
 278. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Medium
 279. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle - Hard
 280. [V3 - #1077 - 2022-02-04] xCrazee x2 - Hard
 281. [V3 - #1079 - 2022-02-05] I230 x2 - Hard
 282. [V3 - #1110 - 2022-02-09] ExperienceLD - Hard
 283. [V3 - #1155 - 2022-02-13] ScarletCelestial x2 - Hard
 284. [V3 - #1218 - 2022-02-18] OweynLupton - Hard
 285. [V3 - #1263 - 2022-02-21] Mnemosymnal - Hard
 286. [V3 - #1388 - 2022-02-28] ShockZz x2 - Medium
 287. [V3 - #1434 - 2022-03-04] dierubikdie x2 - Hard
 288. [V3 - #1595 - 2022-03-21] ownitlikeaboss - Hard
 289. [V3 - #1873 - 2022-04-11] bigdud24 - Conquered
 290. [V3 - #1917 - 2022-04-16] lostnyanko x2 - Conquered
 291. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Medium
 292. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Hard
 293. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Conquered
 294. [V3 - #2125 - 2022-05-03] Nurguburu - Hard
 295. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Easy
 296. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Medium
 297. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Hard
 298. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Conquered
 299. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Hard
 300. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Medium
 301. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Easy
 302. [V3 - #2217 - 2022-05-13] dierubikdie x2 - Medium
 303. [V3 - #2268 - 2022-05-20] bigdud24 x2 - Easy
 304. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Easy
 305. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Medium
 306. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Hard
 307. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Conquered
 308. [V3 - #2460 - 2022-06-03] dierubikdie x2 - Easy
 309. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Medium
 310. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Conquered
 311. [V3 - #2774 - 2022-07-01] Sakku-san x2 - Hard (upgraded from Easy)
 312. [V3 - #2855 - 2022-07-08] Yterbium x2 - Easy
 313. [V3 - #2869 - 2022-07-09] Yterbium x2 - Medium
 314. [V3 - #2869 - 2022-07-09] Yterbium x2 - Hard
 315. [V3 - #2951 - 2022-07-19] ExperienceLD - Medium
 316. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Conquered
 317. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Medium
 318. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Hard
 319. [V3 - #3246 - 2022-08-17] starfishalliance x2 - Medium
 320. [V3 - #3421 - 2022-09-03] MissCactus - Hard
 321. [V3 - #3438 - 2022-09-06] Yterbium x2 - Conquered
 322. [V3 - #3455 - 2022-09-08] HDAsylum - Hard
 323. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton - Conquered
 324. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Easy
 325. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Medium
 326. [V3 - #3595 - 2022-09-27] Eyth - Easy
 327. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD - Easy
 328. [V3 - #3666 - 2022-10-01] bigdud24 x2 - Medium
 329. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x2 - Easy
 330. [V3 - #4397 - 2022-12-19] Jeon_Asuna - Hard
 331. [V3 - #4397 - 2022-12-19] Jeon_Asuna - Conquered
 332. [V3 - #4507 - 2022-12-28] ohpishhposh - Easy
 333. [V3 - #4792 - 2023-01-19] TreasuredHopes - Hard
 334. [V3 - #4792 - 2023-01-19] TreasuredHopes - Medium
 335. [V3 - #4835 - 2023-01-22] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)
 336. [V3 - #5061 - 2023-02-03] AngelHana - Easy
 337. [V3 - #5139 - 2023-02-11] OweynLupton x2 - Medium
 338. [V3 - #5184 - 2023-02-16] silveraaki - Easy
 339. [V3 - #5281 - 2023-02-26] BurntFlower - Easy
 340. [V3 - #5325 - 2023-02-28] ShockZz x2 - Hard
 341. [V3 - #5523 - 2023-03-20] ScarletCelestial x2 - Conquered
 342. [V3 - #5820 - 2023-04-17] anakg - Easy
 343. [V3 - #6114 - 2023-05-23] TreasuredHopes - Easy
 344. [V3 - #6197 - 2023-05-31] Dumasop - Medium
 345. [V3 - #6224 - 2023-06-01] Ariies_ - Easy
 346. [V3 - #6601 - 2023-07-10] Yvsmeg - Easy
 347. [V3 - #6601 - 2023-07-10] Yvsmeg - Medium
 348. [V3 - #6895 - 2023-08-03] RachelPanda - Easy
 349. [V3 - #6945 - 2023-08-09] iamrure - Easy
 350. [V3 - #6945 - 2023-08-09] iamrure - Medium
 351. [V3 - #6975 - 2023-08-14] Yvsmeg - Hard
 352. [V3 - #6975 - 2023-08-14] Yvsmeg - Conquered
 353. [V3 - #7041 - 2023-08-24] bigdud24 x2 - Hard
 354. [V3 - #7063 - 2023-08-26] OweynLupton x2 - Hard
 355. [V3 - #7383 - 2023-10-07] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 356. [V3 - #7574 - 2023-11-01] Ariies_ - Medium
 357. [V3 - #7737 - 2023-11-21] cornflakegod - Medium

Miscellaneous Featured

Created on : 2017-03-07

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.75 Point(s)
10 items to complete
121 Turnins
88 Validated Turnins
Medium
1.5 Point(s)
20 items to complete
93 Turnins
58 Validated Turnins
Hard
2.25 Point(s)
30 items to complete
79 Turnins
48 Validated Turnins
Conquered
3 Point(s)
40 items to complete
64 Turnins
45 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 10 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.