Challenge : Featured

 1. [V1 - #3300 - 2017-03-16] Useless_Goddess - Easy
 2. [V1 - #3459 - 2017-03-31] Astarate - Easy
 3. [V1 - #3574 - 2017-04-08] NamiLover69 - Easy
 4. [V1 - #3685 - 2017-04-21] Jhiday - Easy
 5. [V1 - #3687 - 2017-04-21] AYOSHINA - Medium
 6. [V1 - #3733 - 2017-04-26] starfishalliance - Easy
 7. [V1 - #3830 - 2017-05-01] Useless_Goddess - Medium (upgraded from Easy)
 8. [V1 - #3830 - 2017-05-01] Useless_Goddess - Hard (upgraded from Medium)
 9. [V1 - #3858 - 2017-05-04] Butterstroke - Easy
 10. [V1 - #3896 - 2017-05-09] moissi - Easy
 11. [V1 - #3914 - 2017-05-11] SunflowerDaisho - Easy
 12. [V1 - #3949 - 2017-05-15] extremeplant - Conquered
 13. [V1 - #4117 - 2017-05-30] Wyvern22 - Conquered
 14. [V1 - #4221 - 2017-06-09] KenApplepi - Easy
 15. [V1 - #4236 - 2017-06-11] Useless_Goddess - Conquered
 16. [V1 - #4241 - 2017-06-12] -Eien- - Easy
 17. [V1 - #4248 - 2017-06-13] Kreyul - Conquered
 18. [V1 - #4296 - 2017-06-18] OmegaOtaku - Conquered
 19. [V1 - #4358 - 2017-06-25] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 20. [V1 - #4411 - 2017-06-30] acestrawbs - Easy
 21. [V1 - #4507 - 2017-07-10] riho88riho - Easy
 22. [V1 - #4538 - 2017-07-17] Wyvern22 - Hard
 23. [V1 - #4715 - 2017-08-12] AYOSHINA - Hard
 24. [V1 - #4768 - 2017-08-19] KenApplepi - Medium (upgraded from Easy)
 25. [V1 - #4768 - 2017-08-19] KenApplepi - Hard (upgraded from Medium)
 26. [V1 - #4790 - 2017-08-21] tbeans10 - Conquered
 27. [V1 - #4867 - 2017-08-30] OmegaOtaku - Hard
 28. [V1 - #4894 - 2017-09-01] AYOSHINA - Conquered
 29. [V1 - #4911 - 2017-09-01] Wyvern22 - Medium
 30. [V1 - #4916 - 2017-09-02] KnotImp - Easy
 31. [V1 - #4935 - 2017-09-05] Zenit - Conquered
 32. [V1 - #4957 - 2017-09-08] Imyreld - Easy
 33. [V1 - #5033 - 2017-09-19] Aelric1 - Conquered
 34. [V1 - #5036 - 2017-09-20] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 35. [V1 - #5039 - 2017-09-20] Butterstroke - Medium (upgraded from Easy)
 36. [V1 - #5105 - 2017-09-30] extremeplant - Easy
 37. [V1 - #5120 - 2017-09-30] Wyvern22 - Easy
 38. [V1 - #5180 - 2017-10-07] AYOSHINA x2 - Easy
 39. [V1 - #5202 - 2017-10-11] Imyreld - Medium
 40. [V1 - #5286 - 2017-10-22] Butterstroke - Hard (upgraded from Medium)
 41. [V1 - #5330 - 2017-10-26] Gwathgor - Medium
 42. [V1 - #5407 - 2017-11-01] TahZin - Easy
 43. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Conquered
 44. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Hard
 45. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Medium
 46. [V1 - #5489 - 2017-11-12] AngelShiva - Easy
 47. [V1 - #5513 - 2017-11-17] NaineLIEz - Conquered
 48. [V1 - #5521 - 2017-11-18] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 49. [V1 - #5534 - 2017-11-19] OmegaOtaku - Medium
 50. [V1 - #5562 - 2017-11-22] Imyreld - Hard
 51. [V1 - #5639 - 2017-12-01] Kreyul - Hard
 52. [V1 - #5734 - 2017-12-16] Wyvern22 x2 - Conquered
 53. [V1 - #5913 - 2018-01-04] Helvian494743 - Easy
 54. [V1 - #6034 - 2018-01-21] tbeans10 - Hard
 55. [V1 - #6043 - 2018-01-22] SunflowerDaisho - Medium
 56. [V1 - #6116 - 2018-01-29] starfishalliance - Medium
 57. [V1 - #6132 - 2018-01-30] Zenit - Hard
 58. [V1 - #6202 - 2018-02-01] Butterstroke - Easy
 59. [V1 - #6223 - 2018-02-03] Imyreld - Conquered
 60. [V1 - #6232 - 2018-02-05] AYOSHINA x2 - Medium
 61. [V1 - #6306 - 2018-02-15] Imyreld x2 - Easy
 62. [V1 - #6414 - 2018-02-25] Clover - Easy
 63. [V1 - #6414 - 2018-02-25] Clover - Medium
 64. [V1 - #6442 - 2018-02-27] Wyvern22 x2 - Hard
 65. [V1 - #6488 - 2018-03-03] AYOSHINA x2 - Conquered
 66. [V1 - #6503 - 2018-03-07] Aelric1 - Hard
 67. [V1 - #6543 - 2018-03-11] TheEdgelord - Easy
 68. [V1 - #6602 - 2018-03-19] OmegaOtaku - Easy
 69. [V1 - #6694 - 2018-03-29] aliyn89 - Easy
 70. [V1 - #6714 - 2018-03-31] Wyvern22 x2 - Medium
 71. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 72. [V1 - #6812 - 2018-04-08] diamond-hime - Easy
 73. [V1 - #6826 - 2018-04-10] Kreyul - Medium
 74. [V1 - #6872 - 2018-04-15] AnshiAneko - Easy
 75. [V1 - #6981 - 2018-04-29] AngelShiva x2 - Conquered
 76. [V1 - #7029 - 2018-05-01] YayakoChii - Easy
 77. [V1 - #7048 - 2018-05-03] chimyatta - Easy
 78. [V1 - #7101 - 2018-05-10] Wyvern22 x2 - Easy
 79. [V1 - #7175 - 2018-05-21] AngelShiva x2 - Easy
 80. [V1 - #7192 - 2018-05-23] AYOSHINA - Easy
 81. [V1 - #7192 - 2018-05-23] AYOSHINA x2 - Easy
 82. [V1 - #7217 - 2018-05-27] MissCactus - Easy
 83. [V1 - #7270 - 2018-08-13] YayakoChii - Medium
 84. [V1 - #7271 - 2018-08-13] NaineLIEz - Hard
 85. [V1 - #7297 - 2018-08-18] Imyreld x2 - Hard
 86. [V1 - #7334 - 2018-08-22] acestrawbs - Conquered
 87. [V1 - #7349 - 2018-08-25] TheEdgelord - Medium
 88. [V1 - #7364 - 2018-08-27] Aelric1 - Medium
 89. [V1 - #7388 - 2018-08-29] extremeplant - Medium
 90. [V1 - #7392 - 2018-08-30] Zenit - Medium
 91. [V1 - #7434 - 2018-09-01] AngelShiva x2 - Hard (upgraded from Easy)
 92. [V1 - #7451 - 2018-09-04] Kreyul - Easy
 93. [V1 - #7454 - 2018-09-05] Doougii - Easy
 94. [V1 - #7479 - 2018-09-09] moissi - Medium
 95. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover - Hard
 96. [V1 - #7524 - 2018-09-16] cappuccinoangel - Easy
 97. [V1 - #7547 - 2018-09-18] Zenit - Easy
 98. [V1 - #7592 - 2018-09-24] Titadou - Easy
 99. [V1 - #7600 - 2018-09-26] greyjoie - Easy
 100. [V1 - #7622 - 2018-09-28] Imyreld x2 - Conquered
 101. [V1 - #7655 - 2018-09-30] Ylienna - Easy
 102. [V1 - #7695 - 2018-10-04] TEMPEST_RIMURU - Easy
 103. [V1 - #7868 - 2018-10-28] AngelShiva x2 - Medium
 104. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Easy
 105. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Medium
 106. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Hard
 107. [V1 - #7962 - 2018-11-06] Vanadis - Conquered
 108. [V1 - #8003 - 2018-11-14] Akai_Shuichi - Conquered
 109. [V1 - #8083 - 2018-11-25] starfishalliance - Hard
 110. [V1 - #8100 - 2018-11-27] Doougii - Medium
 111. [V1 - #8279 - 2018-12-26] Tournalo - Easy
 112. [V1 - #8316 - 2018-12-29] SebastianOrf3 - Easy
 113. [V1 - #8428 - 2019-01-12] cappuccinoangel - Medium
 114. [V1 - #8520 - 2019-01-26] YayakoChii - Hard
 115. [V1 - #8637 - 2019-02-05] TheEdgelord - Hard
 116. [V1 - #8709 - 2019-02-13] Mnemosymnal - Easy
 117. [V1 - #8902 - 2019-03-03] aliyn89 - Medium
 118. [V1 - #8926 - 2019-03-08] AnshiAneko - Medium
 119. [V1 - #8978 - 2019-03-16] Zilluminate - Easy
 120. [V1 - #9194 - 2019-04-06] MissCactus - Medium
 121. [V1 - #9236 - 2019-04-11] NaineLIEz - Medium
 122. [V1 - #9238 - 2019-04-11] Zilluminate - Medium
 123. [V1 - #9396 - 2019-04-30] Titadou - Medium
 124. [V1 - #9582 - 2019-05-27] Zilluminate - Hard
 125. [V1 - #9734 - 2019-06-23] Bunille - Easy
 126. [V1 - #9760 - 2019-06-26] Aelric1 - Easy
 127. [V1 - #9863 - 2019-07-11] NaineLIEz - Easy
 128. [V1 - #9885 - 2019-07-15] MochiMagus - Conquered
 129. [V1 - #9913 - 2019-07-20] ownitlikeaboss - Easy
 130. [V2 - #107 - 2019-08-31] extremeplant - Hard
 131. [V2 - #249 - 2019-09-19] Akai_Shuichi - Hard
 132. [V2 - #309 - 2019-09-25] I230 - Conquered
 133. [V2 - #358 - 2019-09-30] ScarletCelestial - Easy
 134. [V2 - #457 - 2019-10-09] ShockZz - Easy
 135. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Easy
 136. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Medium
 137. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Hard
 138. [V2 - #493 - 2019-10-14] dixcloxure - Conquered
 139. [V2 - #516 - 2019-10-17] TreasuredHopes - Conquered
 140. [V2 - #544 - 2019-10-21] Zenit x2 - Conquered
 141. [V2 - #655 - 2019-10-31] YumeNoTsukii - Conquered
 142. [V2 - #655 - 2019-10-31] YumeNoTsukii - Hard
 143. [V2 - #709 - 2019-11-06] Gwathgor - Hard
 144. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Easy
 145. [V2 - #752 - 2019-11-11] hinagatari - Medium
 146. [V2 - #795 - 2019-11-15] toxif - Conquered
 147. [V2 - #1135 - 2019-12-20] SunflowerDaisho - Hard
 148. [V2 - #1239 - 2019-12-30] lagom - Easy
 149. [V2 - #1301 - 2020-01-02] ScarletCelestial - Medium
 150. [V2 - #1420 - 2020-01-15] ShockZz - Medium
 151. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Easy
 152. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Medium
 153. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Hard
 154. [V2 - #1474 - 2020-01-21] boredrandomguy - Conquered
 155. [V2 - #1578 - 2020-01-29] Mnemosymnal - Medium
 156. [V2 - #1886 - 2020-02-25] Doougii - Hard
 157. [V2 - #2115 - 2020-03-14] Gwathgor - Easy
 158. [V2 - #2216 - 2020-03-24] sassss - Easy
 159. [V2 - #2216 - 2020-03-24] sassss - Conquered
 160. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Easy
 161. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Medium
 162. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Hard
 163. [V2 - #2236 - 2020-03-26] ImagineBrkr - Conquered
 164. [V2 - #2451 - 2020-04-09] dixcloxure x2 - Hard
 165. [V2 - #2440 - 2020-04-10] lostnyanko - Easy
 166. [V2 - #2451 - 2020-04-10] dixcloxure x2 - Easy
 167. [V2 - #2451 - 2020-04-10] dixcloxure x2 - Medium
 168. [V2 - #2499 - 2020-04-13] I230 - Hard
 169. [V2 - #2616 - 2020-04-22] YayakoChii - Conquered
 170. [V2 - #2899 - 2020-05-12] ScarletCelestial - Hard
 171. [V2 - #2905 - 2020-05-13] lostnyanko - Medium
 172. [V2 - #3015 - 2020-05-22] bigdud24 - Easy
 173. [V2 - #3057 - 2020-05-25] Technotron - Easy
 174. [V2 - #3079 - 2020-05-26] Zenit x2 - Hard
 175. [V2 - #3152 - 2020-05-30] starfishalliance - Conquered
 176. [V2 - #3306 - 2020-06-10] TheEdgelord - Conquered
 177. [V2 - #3576 - 2020-07-04] Sakku-san - Easy
 178. [V2 - #3678 - 2020-07-14] YayakoChii x2 - Easy
 179. [V2 - #3927 - 2020-08-01] hinagatari - Hard
 180. [V2 - #3927 - 2020-08-01] hinagatari - Conquered
 181. [V2 - #4005 - 2020-08-05] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 182. [V2 - #4209 - 2020-08-23] ShockZz - Hard
 183. [V2 - #4325 - 2020-08-31] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 184. [V2 - #4447 - 2020-09-10] Helvian494743 - Conquered
 185. [V2 - #4475 - 2020-09-13] Helvian494743 - Hard
 186. [V2 - #4523 - 2020-09-17] TheFlyingOrange - Easy
 187. [V2 - #4534 - 2020-09-19] bigdud24 - Medium
 188. [V2 - #4605 - 2020-09-26] ownitlikeaboss - Medium
 189. [V2 - #4760 - 2020-10-06] _Bri - Conquered
 190. [V2 - #4788 - 2020-10-08] lostnyanko - Hard
 191. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Easy
 192. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Medium
 193. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Hard
 194. [V2 - #4799 - 2020-10-08] Yterbium - Conquered
 195. [V2 - #4951 - 2020-10-22] TheEdgelord x2 - Easy
 196. [V2 - #4961 - 2020-10-23] hinagatari x2 - Easy
 197. [V2 - #5096 - 2020-11-01] starfishalliance x2 - Easy
 198. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10 - Medium
 199. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Easy
 200. [V2 - #5292 - 2020-11-16] ImagineBrkr x2 - Conquered
 201. [V2 - #5314 - 2020-11-18] dierubikdie - Conquered
 202. [V2 - #5378 - 2020-11-23] I230 - Medium
 203. [V2 - #5441 - 2020-11-27] I230 - Easy
 204. [V2 - #5535 - 2020-12-02] Zenit x2 - Medium
 205. [V2 - #5568 - 2020-12-05] Sakku-san - Conquered (upgraded from Hard)
 206. [V2 - #5585 - 2020-12-07] Eleanora1315 - Easy
 207. [V2 - #5739 - 2020-12-19] SolidBlade - Easy
 208. [V2 - #5857 - 2020-12-27] tbeans10 - Easy
 209. [V2 - #5885 - 2020-12-29] ScarletCelestial - Conquered
 210. [V2 - #5924 - 2020-12-31] TheFlyingOrange - Medium
 211. [V2 - #6009 - 2021-01-04] I230 x2 - Easy
 212. [V2 - #6011 - 2021-01-04] Sakku-san - Easy
 213. [V2 - #6029 - 2021-01-06] MetalFalcon - Medium
 214. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Easy
 215. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Medium
 216. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Hard
 217. [V2 - #6144 - 2021-01-15] tbeans10 x2 - Conquered
 218. [V2 - #6251 - 2021-01-23] dierubikdie - Hard
 219. [V2 - #6306 - 2021-01-27] Sakku-san - Medium (upgraded from Easy)
 220. [V2 - #6405 - 2021-02-01] Sakku-san - Hard (upgraded from Medium)
 221. [V2 - #6586 - 2021-02-16] SolidBlade - Medium
 222. [V2 - #6605 - 2021-02-17] xCrazee - Easy
 223. [V2 - #6652 - 2021-02-22] cornflakegod - Easy
 224. [V2 - #6689 - 2021-02-24] ScarletCelestial x2 - Easy
 225. [V2 - #6754 - 2021-02-28] ShockZz - Conquered
 226. [V2 - #6798 - 2021-03-01] lostnyanko - Conquered
 227. [V2 - #6857 - 2021-03-05] CoolCatCraze - Conquered
 228. [V2 - #6860 - 2021-03-06] Sakku-san - Medium
 229. [V2 - #6875 - 2021-03-07] ImagineBrkr x2 - Hard
 230. [V2 - #6894 - 2021-03-08] xCrazee - Medium
 231. [V2 - #6919 - 2021-03-11] dierubikdie - Medium
 232. [V2 - #6963 - 2021-03-16] Zenit x2 - Easy
 233. [V2 - #6972 - 2021-03-17] bigdud24 - Hard
 234. [V2 - #6994 - 2021-03-19] hinagatari x2 - Hard
 235. [V2 - #7027 - 2021-03-22] Mackamizzle - Conquered
 236. [V2 - #7085 - 2021-03-26] lostnyanko x2 - Easy
 237. [V2 - #7107 - 2021-03-27] HDAsylum - Easy
 238. [V2 - #7152 - 2021-03-29] Technotron - Medium
 239. [V2 - #7226 - 2021-04-02] Mackamizzle - Easy
 240. [V2 - #7280 - 2021-04-06] Sakku-san - Easy
 241. [V2 - #7382 - 2021-04-14] ImagineBrkr x2 - Medium
 242. [V2 - #7406 - 2021-04-17] dierubikdie - Easy
 243. [V2 - #7427 - 2021-04-18] MetalFalcon - Hard
 244. [V2 - #7490 - 2021-04-22] xCrazee - Hard
 245. [V2 - #7556 - 2021-04-27] Sakku-san x2 - Easy
 246. [V2 - #7559 - 2021-04-27] Eleanora1315 - Hard
 247. [V2 - #7644 - 2021-05-02] HDAsylum - Medium
 248. [V2 - #7717 - 2021-05-09] PNR_13 - Conquered
 249. [V2 - #8302 - 2021-06-22] lostnyanko x2 - Medium
 250. [V2 - #8325 - 2021-06-24] ScarletCelestial x2 - Medium
 251. [V2 - #8406 - 2021-06-29] TheEdgelord x2 - Medium
 252. [V2 - #8465 - 2021-07-01] Nurguburu - Easy
 253. [V2 - #8465 - 2021-07-01] Nurguburu - Medium
 254. [V2 - #8541 - 2021-07-06] xCrazee - Conquered
 255. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Hard
 256. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Medium
 257. [V2 - #8557 - 2021-07-07] _Bri - Easy
 258. [V2 - #8583 - 2021-07-09] OweynLupton - Easy
 259. [V2 - #8696 - 2021-07-19] I230 x2 - Medium
 260. [V2 - #8870 - 2021-07-31] MegaManBK7 - Easy
 261. [V2 - #8875 - 2021-07-31] ShockZz x2 - Easy
 262. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee x2 - Easy
 263. [V2 - #9010 - 2021-08-13] Givemeanaccount - Easy
 264. [V2 - #9465 - 2021-09-19] Shuurei - Easy
 265. [V2 - #9660 - 2021-10-02] OweynLupton - Medium
 266. [V2 - #9686 - 2021-10-04] xCrazee x2 - Medium
 267. [V2 - #9690 - 2021-10-04] dierubikdie x2 - Conquered
 268. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Easy
 269. [V2 - #9998 - 2021-11-03] lostnyanko x2 - Hard
 270. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Medium
 271. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Hard
 272. [V3 - #40 - 2021-11-07] Bunille - Conquered
 273. [V3 - #80 - 2021-11-13] I230 x2 - Conquered
 274. [V3 - #361 - 2021-12-11] _Bri x2 - Conquered
 275. [V3 - #415 - 2021-12-16] ImagineBrkr x2 - Easy
 276. [V3 - #566 - 2021-12-29] ExperienceLD - Conquered
 277. [V3 - #619 - 2021-12-31] Shuurei - Medium
 278. [V3 - #839 - 2022-01-17] Mackamizzle - Medium
 279. [V3 - #890 - 2022-01-22] Mackamizzle - Hard
 280. [V3 - #1077 - 2022-02-04] xCrazee x2 - Hard
 281. [V3 - #1079 - 2022-02-05] I230 x2 - Hard
 282. [V3 - #1110 - 2022-02-09] ExperienceLD - Hard
 283. [V3 - #1155 - 2022-02-13] ScarletCelestial x2 - Hard
 284. [V3 - #1218 - 2022-02-18] OweynLupton - Hard
 285. [V3 - #1263 - 2022-02-21] Mnemosymnal - Hard
 286. [V3 - #1388 - 2022-02-28] ShockZz x2 - Medium
 287. [V3 - #1434 - 2022-03-04] dierubikdie x2 - Hard
 288. [V3 - #1595 - 2022-03-21] ownitlikeaboss - Hard
 289. [V3 - #1873 - 2022-04-11] bigdud24 - Conquered
 290. [V3 - #1917 - 2022-04-16] lostnyanko x2 - Conquered
 291. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Medium
 292. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Hard
 293. [V3 - #1982 - 2022-04-23] YayakoChii x2 - Conquered
 294. [V3 - #2125 - 2022-05-03] Nurguburu - Hard
 295. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Easy
 296. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Medium
 297. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Hard
 298. [V3 - #2138 - 2022-05-03] Vanadis x2 - Conquered
 299. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Hard
 300. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Medium
 301. [V3 - #2189 - 2022-05-09] _Bri x2 - Easy
 302. [V3 - #2217 - 2022-05-13] dierubikdie x2 - Medium
 303. [V3 - #2268 - 2022-05-20] bigdud24 x2 - Easy
 304. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Easy
 305. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Medium
 306. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Hard
 307. [V3 - #2454 - 2022-06-02] Rage_Beat06 - Conquered
 308. [V3 - #2460 - 2022-06-03] dierubikdie x2 - Easy
 309. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Medium
 310. [V3 - #2540 - 2022-06-11] Eleanora1315 - Conquered
 311. [V3 - #2774 - 2022-07-01] Sakku-san x2 - Hard (upgraded from Easy)
 312. [V3 - #2855 - 2022-07-08] Yterbium x2 - Easy
 313. [V3 - #2869 - 2022-07-09] Yterbium x2 - Medium
 314. [V3 - #2869 - 2022-07-09] Yterbium x2 - Hard
 315. [V3 - #2951 - 2022-07-19] ExperienceLD - Medium
 316. [V3 - #3054 - 2022-07-29] xCrazee x2 - Conquered
 317. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Medium
 318. [V3 - #3151 - 2022-08-05] symeon_a - Hard
 319. [V3 - #3246 - 2022-08-17] starfishalliance x2 - Medium
 320. [V3 - #3421 - 2022-09-03] MissCactus - Hard
 321. [V3 - #3438 - 2022-09-06] Yterbium x2 - Conquered
 322. [V3 - #3455 - 2022-09-08] HDAsylum - Hard
 323. [V3 - #3570 - 2022-09-25] OweynLupton - Conquered
 324. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Easy
 325. [V3 - #3586 - 2022-09-26] Jeon_Asuna - Medium
 326. [V3 - #3595 - 2022-09-27] Eyth - Easy
 327. [V3 - #3596 - 2022-09-27] ExperienceLD - Easy
 328. [V3 - #3666 - 2022-10-01] bigdud24 x2 - Medium
 329. [V3 - #3917 - 2022-10-29] OweynLupton x2 - Easy
 330. [V3 - #4397 - 2022-12-19] Jeon_Asuna - Hard
 331. [V3 - #4397 - 2022-12-19] Jeon_Asuna - Conquered
 332. [V3 - #4507 - 2022-12-28] ohpishhposh - Easy
 333. [V3 - #4792 - 2023-01-19] TreasuredHopes - Hard
 334. [V3 - #4792 - 2023-01-19] TreasuredHopes - Medium
 335. [V3 - #4835 - 2023-01-22] ohpishhposh - Medium (upgraded from Easy)

Category : Miscellaneous

Thread : MAL forum

Created on : 2017-03-07

Number of Turn-ins : 335 (122 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.75pt - 10 items] : 111 completed (32 not validated yet)
 • Medium [1.5pt - 20 items] : 86 completed (35 not validated yet)
 • Hard [2.25pt - 30 items] : 75 completed (33 not validated yet)
 • Conquered [3pt - 40 items] : 63 completed (22 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • Previously seen anime cannot be used for this challenge, but previously started can.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • All anime used for this challenge must be at least 10 episode long.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.