Challenge : Movie-per-Day

 1. [V1 - #207 - 2016-03-13] riho88riho - Hard
 2. [V1 - #37 - 2016-04-01] Carrot_ - Easy
 3. [V1 - #207 - 2016-04-05] riho88riho - Medium
 4. [V1 - #71 - 2016-04-14] jstn18 - Easy
 5. [V1 - #77 - 2016-04-17] AkkaAkka - Easy
 6. [V1 - #87 - 2016-04-21] lanblade - Hard
 7. [V1 - #88 - 2016-04-21] abystoma2 - Hard
 8. [V1 - #95 - 2016-04-22] SheyCroix - Hard
 9. [V1 - #104 - 2016-04-25] Spamlynguist - Medium
 10. [V1 - #130 - 2016-05-03] tretij - Hard
 11. [V1 - #140 - 2016-05-06] Sulframus - Hard
 12. [V1 - #172 - 2016-05-12] NagisaDango - Hard
 13. [V1 - #226 - 2016-05-22] SecretDinosaur - Conquered
 14. [V1 - #279 - 2016-05-31] Kreyul - Conquered
 15. [V1 - #291 - 2016-06-01] Spyro - Conquered
 16. [V1 - #298 - 2016-06-02] abystoma2 - Conquered
 17. [V1 - #314 - 2016-06-05] Nonchalance_ - Conquered
 18. [V1 - #321 - 2016-06-06] suraj_anton - Medium
 19. [V1 - #343 - 2016-06-09] AYOSHINA - Conquered
 20. [V1 - #344 - 2016-06-09] Saelydera - Conquered
 21. [V1 - #374 - 2016-06-14] Sulframus - Conquered
 22. [V1 - #379 - 2016-06-14] NamiLover69 - Conquered
 23. [V1 - #386 - 2016-06-16] MillieAndretti90 - Easy
 24. [V1 - #392 - 2016-06-17] Inteati - Conquered
 25. [V1 - #422 - 2016-06-20] abystoma2 - Medium
 26. [V1 - #435 - 2016-06-22] suraj_anton - Easy
 27. [V1 - #467 - 2016-06-26] homlikemom - Hard
 28. [V1 - #472 - 2016-06-27] Kreyul - Hard
 29. [V1 - #493 - 2016-06-28] PheleanorPhil - Conquered
 30. [V1 - #505 - 2016-06-29] riho88riho - Easy
 31. [V1 - #517 - 2016-06-30] yhunata - Conquered
 32. [V1 - #518 - 2016-06-30] _Dan_ - Conquered
 33. [V1 - #519 - 2016-06-30] abystoma2 - Easy
 34. [V1 - #534 - 2016-07-02] -Eien- - Medium
 35. [V1 - #535 - 2016-07-03] Sulframus - Easy
 36. [V1 - #559 - 2016-07-07] DarkFaerie - Conquered
 37. [V1 - #584 - 2016-07-09] FukuSencho - Easy
 38. [V1 - #590 - 2016-07-10] abystoma2 x2 - Easy
 39. [V1 - #608 - 2016-07-12] KimmyChii - Conquered
 40. [V1 - #631 - 2016-07-14] Yukino - Conquered
 41. [V1 - #650 - 2016-07-16] Kreyul - Medium
 42. [V1 - #654 - 2016-07-17] kallah - Conquered
 43. [V1 - #665 - 2016-07-18] MukuroChwan - Medium
 44. [V1 - #669 - 2016-07-19] Kuroneko - Medium
 45. [V1 - #675 - 2016-07-20] abystoma2 x2 - Medium (upgraded from Easy)
 46. [V1 - #689 - 2016-07-21] KimmyChii - Easy
 47. [V1 - #701 - 2016-07-23] Sulframus - Medium
 48. [V1 - #712 - 2016-07-24] Akai_Shuichi - Conquered
 49. [V1 - #717 - 2016-07-25] riho88riho - Conquered (upgraded from Easy)
 50. [V1 - #727 - 2016-07-26] Kreyul - Easy
 51. [V1 - #729 - 2016-07-26] Sarcx - Conquered
 52. [V1 - #733 - 2016-07-27] Inteati - Hard
 53. [V1 - #740 - 2016-07-28] aemiliuz - Hard
 54. [V1 - #789 - 2016-07-30] GamerDLM - Conquered
 55. [V1 - #837 - 2016-08-03] HentaiPurinsu - Conquered
 56. [V1 - #839 - 2016-08-03] NamiLover69 - Hard
 57. [V1 - #840 - 2016-08-04] Akai_Shuichi - Easy
 58. [V1 - #894 - 2016-08-12] SheyCroix - Conquered
 59. [V1 - #904 - 2016-08-14] fatedKujo - Easy
 60. [V1 - #912 - 2016-08-15] Jhiday - Easy
 61. [V1 - #915 - 2016-08-15] _Dan_ - Easy
 62. [V1 - #921 - 2016-08-16] Sethlans - Conquered
 63. [V1 - #982 - 2016-08-21] Rinarin - Conquered
 64. [V1 - #1001 - 2016-08-24] AYOSHINA - Hard
 65. [V1 - #1008 - 2016-08-25] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 66. [V1 - #1017 - 2016-08-26] abystoma2 x2 - Easy
 67. [V1 - #1052 - 2016-08-31] Rainy11 - Easy
 68. [V1 - #455 - 2016-09-01] Amitte_Sukku - Hard
 69. [V1 - #1082 - 2016-09-04] eRansu - Conquered
 70. [V1 - #1085 - 2016-09-04] -Eien- - Easy
 71. [V1 - #1086 - 2016-09-04] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 72. [V1 - #1087 - 2016-09-04] Kreyul x2 - Conquered
 73. [V1 - #1112 - 2016-09-08] MysticGoose - Easy
 74. [V1 - #1113 - 2016-09-08] Doddy97 - Conquered
 75. [V1 - #1141 - 2016-09-12] TreasuredHopes - Easy
 76. [V1 - #1147 - 2016-09-13] AYOSHINA - Medium
 77. [V1 - #1157 - 2016-09-14] Jhiday - Conquered (upgraded from Hard)
 78. [V1 - #1169 - 2016-09-15] MysticGoose - Medium
 79. [V1 - #1175 - 2016-09-16] OmegaOtaku - Hard
 80. [V1 - #1184 - 2016-09-17] Punkero - Conquered
 81. [V1 - #1249 - 2016-09-23] AYOSHINA - Easy
 82. [V1 - #1330 - 2016-09-28] MkayShock - Conquered
 83. [V1 - #1342 - 2016-09-30] fatedKujo - Medium
 84. [V1 - #1383 - 2016-10-02] AYOSHINA x2 - Easy
 85. [V1 - #1391 - 2016-10-03] renzoushi - Conquered
 86. [V1 - #1398 - 2016-10-04] Kreyul x2 - Hard
 87. [V1 - #1402 - 2016-10-05] LemonBurglars - Easy
 88. [V1 - #1444 - 2016-10-07] Zenit - Conquered
 89. [V1 - #1480 - 2016-10-09] Rinarin - Hard
 90. [V1 - #1492 - 2016-10-10] YumeNoTsukii - Conquered
 91. [V1 - #1545 - 2016-10-13] moissi - Easy
 92. [V1 - #1595 - 2016-10-16] abystoma2 x2 - Conquered
 93. [V1 - #1598 - 2016-10-17] MiaouTail - Medium
 94. [V1 - #1612 - 2016-10-18] Lil-Bird - Conquered
 95. [V1 - #1645 - 2016-10-20] kallah - Easy
 96. [V1 - #1656 - 2016-10-22] Punkero - Medium
 97. [V1 - #1658 - 2016-10-22] AudioTsunami - Conquered
 98. [V1 - #1671 - 2016-10-23] AYOSHINA x2 - Medium
 99. [V1 - #1691 - 2016-10-25] Kreyul x2 - Medium
 100. [V1 - #1702 - 2016-10-26] Dakenfromvault1 - Conquered
 101. [V1 - #1714 - 2016-10-27] MiaouTail - Easy
 102. [V1 - #1769 - 2016-11-01] TahZin - Easy
 103. [V1 - #1787 - 2016-11-04] Kreyul x2 - Easy
 104. [V1 - #1839 - 2016-11-09] YumeNoTsukii - Hard
 105. [V1 - #1853 - 2016-11-10] Charbutsu - Conquered
 106. [V1 - #455 - 2016-11-11] Amitte_Sukku - Easy
 107. [V1 - #1871 - 2016-11-11] Akoram - Conquered
 108. [V1 - #1973 - 2016-11-21] chitochito - Easy
 109. [V1 - #1981 - 2016-11-22] AYOSHINA x2 - Hard
 110. [V1 - #1987 - 2016-11-22] GhostRider1000 - Easy
 111. [V1 - #1993 - 2016-11-22] Lil-Bird - Hard
 112. [V1 - #1999 - 2016-11-23] tbeans10 - Easy
 113. [V1 - #2048 - 2016-11-27] YumeNoTsukii - Medium
 114. [V1 - #2078 - 2016-11-30] Tonic_ - Easy
 115. [V1 - #2090 - 2016-12-01] YumeNoTsukii - Easy
 116. [V1 - #2092 - 2016-12-01] SheyCroix - Medium
 117. [V1 - #2095 - 2016-12-01] Kamidox - Easy
 118. [V1 - #2109 - 2016-12-04] OmegaOtaku - Conquered
 119. [V1 - #2163 - 2016-12-11] abystoma2 x2 - Hard
 120. [V1 - #2166 - 2016-12-11] renzoushi - Hard
 121. [V1 - #2172 - 2016-12-11] Zenit - Medium
 122. [V1 - #2195 - 2016-12-14] MiaouTail - Conquered
 123. [V1 - #2225 - 2016-12-17] Lil-Bird - Medium
 124. [V1 - #2255 - 2016-12-20] TreasuredHopes - Medium
 125. [V1 - #2257 - 2016-12-20] Tonic_ - Medium
 126. [V1 - #2291 - 2016-12-23] SheyCroix - Easy
 127. [V1 - #2379 - 2016-12-30] I-Chrome - Conquered
 128. [V1 - #2401 - 2016-12-31] Lil-Bird - Easy
 129. [V1 - #2409 - 2016-12-31] Wyvern22 - Easy
 130. [V1 - #2409 - 2016-12-31] Wyvern22 - Medium
 131. [V1 - #2417 - 2016-12-31] AYOSHINA x2 - Conquered
 132. [V1 - #2422 - 2017-01-01] Helvian494743 - Easy
 133. [V1 - #2445 - 2017-01-02] renzoushi - Medium
 134. [V1 - #2522 - 2017-01-07] TommehBananas - Easy
 135. [V1 - #2528 - 2017-01-08] AngelShiva - Medium
 136. [V1 - #2572 - 2017-01-11] renzoushi - Easy
 137. [V1 - #2573 - 2017-01-11] Clover - Medium
 138. [V1 - #2586 - 2017-01-12] The_White_Wolf - Easy
 139. [V1 - #2710 - 2017-01-23] Clover - Easy
 140. [V1 - #2719 - 2017-01-24] Rinarin - Medium
 141. [V1 - #2742 - 2017-01-27] Lil-Bird x2 - Easy
 142. [V1 - #2795 - 2017-02-01] Wyvern22 - Conquered
 143. [V1 - #2820 - 2017-02-04] Helvian494743 - Conquered
 144. [V1 - #2936 - 2017-02-13] YumeNoTsukii x2 - Medium
 145. [V1 - #2945 - 2017-02-14] Clover - Hard
 146. [V1 - #2958 - 2017-02-16] Lil-Bird x2 - Medium
 147. [V1 - #3018 - 2017-02-20] renzoushi x2 - Conquered
 148. [V1 - #3194 - 2017-03-05] Nordict_Teralian - Hard
 149. [V1 - #3195 - 2017-03-05] tbeans10 - Medium
 150. [V1 - #3252 - 2017-03-12] Wyvern22 - Hard
 151. [V1 - #3269 - 2017-03-13] Ascheherz - Easy
 152. [V1 - #3275 - 2017-03-14] TahZin - Medium
 153. [V1 - #3281 - 2017-03-14] Kauz - Easy
 154. [V1 - #3297 - 2017-03-16] Ginger_Snap - Medium
 155. [V1 - #3325 - 2017-03-19] TreasuredHopes - Conquered
 156. [V1 - #3383 - 2017-03-24] Ginger_Snap - Hard
 157. [V1 - #3431 - 2017-03-29] Clover - Conquered
 158. [V1 - #3454 - 2017-03-30] Salyee - Easy
 159. [V1 - #3527 - 2017-04-03] OmegaOtaku - Easy
 160. [V1 - #3543 - 2017-04-05] Lil-Bird x2 - Conquered
 161. [V1 - #3553 - 2017-04-06] Ginger_Snap - Easy
 162. [V1 - #3553 - 2017-04-06] Ginger_Snap - Conquered
 163. [V1 - #3597 - 2017-04-11] Wyvern22 x2 - Hard
 164. [V1 - #3603 - 2017-04-12] SheyCroix x2 - Medium
 165. [V1 - #3611 - 2017-04-13] NamiLover69 - Easy
 166. [V1 - #3667 - 2017-04-19] Salyee - Medium
 167. [V1 - #3680 - 2017-04-21] Wyvern22 x2 - Conquered
 168. [V1 - #3774 - 2017-04-29] Hoarfox - Easy
 169. [V1 - #3819 - 2017-05-01] Wyvern22 x2 - Medium
 170. [V1 - #3819 - 2017-05-01] Wyvern22 x2 - Easy
 171. [V1 - #3826 - 2017-05-01] Rojo - Hard
 172. [V1 - #3872 - 2017-05-06] Punkero - Hard
 173. [V1 - #3898 - 2017-05-09] Zenit - Hard
 174. [V1 - #3906 - 2017-05-10] NickWilks - Easy
 175. [V1 - #3921 - 2017-05-11] ParsleyParsnips - Easy
 176. [V1 - #3921 - 2017-05-11] ParsleyParsnips - Medium
 177. [V1 - #3936 - 2017-05-14] Vanadis - Conquered
 178. [V1 - #3979 - 2017-05-18] Salyee - Hard
 179. [V1 - #3980 - 2017-05-18] Rojo - Medium
 180. [V1 - #3981 - 2017-05-19] sharon56706 - Easy
 181. [V1 - #3991 - 2017-05-20] Zenit - Easy
 182. [V1 - #4002 - 2017-05-20] OmegaOtaku - Medium
 183. [V1 - #4018 - 2017-05-21] Lil-Bird x2 - Hard
 184. [V1 - #4026 - 2017-05-22] LumisEterne - Conquered
 185. [V1 - #4028 - 2017-05-22] lifeiscrazy - Easy
 186. [V1 - #4067 - 2017-05-26] Krona - Medium
 187. [V1 - #4079 - 2017-05-27] Lyfa - Easy
 188. [V1 - #4110 - 2017-05-30] Rinarin - Easy
 189. [V1 - #4115 - 2017-05-30] NickWilks - Medium
 190. [V1 - #4168 - 2017-06-02] KuhakuyaL - Medium
 191. [V1 - #4185 - 2017-06-04] SebastianOrf3 - Conquered
 192. [V1 - #4188 - 2017-06-05] Punkero x2 - Easy
 193. [V1 - #4213 - 2017-06-08] sharon56706 - Medium (upgraded from Easy)
 194. [V1 - #4250 - 2017-06-13] Konekojo - Conquered
 195. [V1 - #4260 - 2017-06-15] Punkero x2 - Conquered
 196. [V1 - #4308 - 2017-06-20] GamerDLM - Hard
 197. [V1 - #4387 - 2017-06-28] Kauz - Hard
 198. [V1 - #4404 - 2017-06-29] NickWilks - Hard
 199. [V1 - #4477 - 2017-07-06] heinrich6745 - Conquered
 200. [V1 - #4492 - 2017-07-08] Lady_Nera - Conquered
 201. [V1 - #4506 - 2017-07-10] Rinarin x2 - Conquered
 202. [V1 - #4524 - 2017-07-14] Punkero x2 - Hard
 203. [V1 - #4635 - 2017-08-02] Vanadis - Easy
 204. [V1 - #4635 - 2017-08-02] Vanadis - Medium
 205. [V1 - #4669 - 2017-08-02] Punkero x2 - Medium
 206. [V1 - #4699 - 2017-08-08] NickWilks - Conquered
 207. [V1 - #4703 - 2017-08-09] Rinarin x2 - Hard
 208. [V1 - #4712 - 2017-08-11] Mr_Perv_ - Conquered
 209. [V1 - #4731 - 2017-08-15] Helvian494743 - Hard
 210. [V1 - #4812 - 2017-08-24] Imyreld - Easy
 211. [V1 - #4843 - 2017-08-27] Rinarin x2 - Medium
 212. [V1 - #4864 - 2017-08-30] SheyCroix x2 - Easy
 213. [V1 - #4883 - 2017-08-31] Clover x2 - Conquered
 214. [V1 - #5040 - 2017-09-20] Imyreld - Medium
 215. [V1 - #5086 - 2017-09-27] NaineLIEz - Easy
 216. [V1 - #5159 - 2017-10-05] NaineLIEz - Medium
 217. [V1 - #5176 - 2017-10-07] sadako921 - Easy
 218. [V1 - #5189 - 2017-10-09] Andlena - Conquered
 219. [V1 - #5275 - 2017-10-21] tbeans10 - Conquered
 220. [V1 - #5284 - 2017-10-22] Tonic_ - Hard
 221. [V1 - #5300 - 2017-10-24] ImagineBrkr - Easy
 222. [V1 - #5440 - 2017-11-05] Gwathgor - Easy
 223. [V1 - #5454 - 2017-11-06] SheyCroix x2 - Hard
 224. [V1 - #5491 - 2017-11-13] TahZin - Hard
 225. [V1 - #5500 - 2017-11-15] Imyreld - Hard
 226. [V1 - #5507 - 2017-11-16] riho88riho - Easy
 227. [V1 - #5530 - 2017-11-19] Zenit x2 - Conquered
 228. [V1 - #5539 - 2017-11-20] Konekojo - Hard
 229. [V1 - #5679 - 2017-12-07] ImagineBrkr - Conquered
 230. [V1 - #5687 - 2017-12-08] Konekojo - Easy
 231. [V1 - #5802 - 2017-12-26] Rinarin x2 - Easy
 232. [V1 - #5805 - 2017-12-26] tbeans10 - Hard
 233. [V1 - #5821 - 2017-12-28] OmegaOtaku x2 - Conquered
 234. [V1 - #5825 - 2017-12-28] Doougii - Easy
 235. [V1 - #5832 - 2017-12-29] Hakaminah - Easy
 236. [V1 - #5860 - 2017-12-30] Salokannel2 - Easy
 237. [V1 - #5900 - 2018-01-02] Helvian494743 - Medium
 238. [V1 - #5929 - 2018-01-05] ImagineBrkr - Medium
 239. [V1 - #5929 - 2018-01-05] ImagineBrkr - Hard
 240. [V1 - #5948 - 2018-01-08] adaptativee - Conquered
 241. [V1 - #5952 - 2018-01-09] Zenit x2 - Hard
 242. [V1 - #5964 - 2018-01-11] Whimsalot - Easy
 243. [V1 - #6017 - 2018-01-18] Eraz007 - Medium
 244. [V1 - #6017 - 2018-01-18] Eraz007 - Easy
 245. [V1 - #6017 - 2018-01-18] Eraz007 - Conquered
 246. [V1 - #6017 - 2018-01-18] Eraz007 - Hard
 247. [V1 - #6079 - 2018-01-26] OddManEx - Conquered
 248. [V1 - #6156 - 2018-01-31] _KaWaI_ - Conquered
 249. [V1 - #6164 - 2018-01-31] Branqueleton - Easy
 250. [V1 - #6270 - 2018-02-10] KuhakuyaL - Hard
 251. [V1 - #6274 - 2018-02-10] animegeek4life - Easy
 252. [V1 - #6370 - 2018-02-21] riho88riho x2 - Conquered
 253. [V1 - #6379 - 2018-02-22] Imyreld - Conquered
 254. [V1 - #6430 - 2018-02-27] MegaManBK7 - Easy
 255. [V1 - #6434 - 2018-02-27] Eraz007 x2 - Conquered
 256. [V1 - #6434 - 2018-02-27] Eraz007 x2 - Hard
 257. [V1 - #6503 - 2018-03-06] Imyreld x2 - Easy
 258. [V1 - #6510 - 2018-03-08] Zenit x2 - Medium
 259. [V1 - #6521 - 2018-03-09] Jojobro - Easy
 260. [V1 - #6557 - 2018-03-14] Konekojo - Medium
 261. [V1 - #6612 - 2018-03-21] animegeek4life - Medium
 262. [V1 - #6752 - 2018-04-01] TheSamuraiEdge - Easy
 263. [V1 - #6760 - 2018-04-02] Elineru - Easy
 264. [V1 - #6797 - 2018-04-07] Imyreld x2 - Medium
 265. [V1 - #6822 - 2018-04-10] Jojobro - Medium (upgraded from Easy)
 266. [V1 - #6823 - 2018-04-10] Zenit x2 - Easy
 267. [V1 - #6916 - 2018-04-22] lifeiscrazy - Conquered
 268. [V1 - #7072 - 2018-05-06] KitsunehimeMilhi - Medium
 269. [V1 - #7297 - 2018-08-18] Imyreld x2 - Hard
 270. [V1 - #7297 - 2018-08-18] Imyreld x2 - Conquered
 271. [V1 - #7466 - 2018-09-07] tbeans10 x2 - Easy
 272. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover x2 - Easy
 273. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover x2 - Medium
 274. [V1 - #7488 - 2018-09-11] Clover x2 - Hard
 275. [V1 - #7489 - 2018-09-11] Eraz007 x2 - Medium
 276. [V1 - #7558 - 2018-09-20] Keiken - Conquered
 277. [V1 - #7663 - 2018-09-30] cappuccinoangel - Easy
 278. [V1 - #7670 - 2018-10-01] TheEdgelord - Easy
 279. [V1 - #7726 - 2018-10-09] SunflowerDaisho - Easy
 280. [V1 - #7742 - 2018-10-11] AnshiAneko - Medium
 281. [V1 - #8022 - 2018-11-17] AnnoyingTiger888 - Easy
 282. [V1 - #8040 - 2018-11-19] extremeplant - Easy
 283. [V1 - #8138 - 2018-12-01] SunflowerDaisho - Medium
 284. [V1 - #8183 - 2018-12-08] TheDragon3042 - Easy
 285. [V1 - #8400 - 2019-01-09] TheEdgelord - Medium
 286. [V1 - #8414 - 2019-01-10] bigdud24 - Easy
 287. [V1 - #8567 - 2019-01-30] ArcticDefender - Easy
 288. [V1 - #8605 - 2019-02-01] CheeseKnife - Easy
 289. [V1 - #8615 - 2019-02-01] ScarletCelestial - Conquered
 290. [V1 - #8691 - 2019-02-11] sonniet - Conquered
 291. [V1 - #8850 - 2019-02-28] cappuccinoangel - Medium
 292. [V1 - #8871 - 2019-03-01] Jojobro - Hard
 293. [V1 - #8883 - 2019-03-02] greyjoie - Easy
 294. [V1 - #8890 - 2019-03-02] Amitte_Sukku - Medium
 295. [V1 - #8899 - 2019-03-03] ScarletCelestial - Hard
 296. [V1 - #8909 - 2019-03-04] Keiken - Hard
 297. [V1 - #8937 - 2019-03-09] Doubledog - Hard
 298. [V1 - #8991 - 2019-03-17] annah0j - Conquered
 299. [V1 - #9022 - 2019-03-22] greyjoie - Medium
 300. [V1 - #9033 - 2019-03-23] ScarletCelestial - Medium
 301. [V1 - #9038 - 2019-03-24] toxif - Easy
 302. [V1 - #9166 - 2019-04-02] ScarletCelestial - Easy
 303. [V1 - #9242 - 2019-04-12] Yterbium - Conquered
 304. [V1 - #9304 - 2019-04-21] greyjoie - Hard
 305. [V1 - #9460 - 2019-05-08] Zilluminate - Conquered
 306. [V1 - #9496 - 2019-05-14] bigdud24 - Medium
 307. [V1 - #9672 - 2019-06-10] ScarletCelestial x2 - Easy
 308. [V1 - #9684 - 2019-06-11] Yterbium - Easy
 309. [V1 - #9698 - 2019-06-15] Bunille - Easy
 310. [V1 - #9706 - 2019-06-18] CheeseKnife - Medium
 311. [V1 - #9782 - 2019-06-29] ScarletCelestial x2 - Medium
 312. [V1 - #9849 - 2019-07-09] Bunille - Medium
 313. [V1 - #9883 - 2019-07-14] lagom - Easy
 314. [V1 - #9884 - 2019-07-14] Keiken - Medium
 315. [V1 - #9921 - 2019-07-22] Yterbium - Medium
 316. [V1 - #9958 - 2019-07-26] greyjoie - Conquered
 317. [V1 - #9984 - 2019-07-30] ScarletCelestial - Hard
 318. [V1 - #10022 - 2019-08-01] lagom - Medium
 319. [V2 - #25 - 2019-08-22] bigdud24 - Hard
 320. [V2 - #151 - 2019-09-08] ScarletCelestial x2 - Conquered
 321. [V2 - #354 - 2019-09-29] YumeNoTsukii x2 - Hard
 322. [V2 - #467 - 2019-10-10] KuraikoDesu - Conquered
 323. [V2 - #511 - 2019-10-16] Technotron - Conquered
 324. [V2 - #727 - 2019-11-07] Keiken - Easy
 325. [V2 - #733 - 2019-11-08] Rage_Beat06 - Easy
 326. [V2 - #790 - 2019-11-13] Nezperdian - Easy
 327. [V2 - #817 - 2019-11-17] Rage_Beat06 - Conquered
 328. [V2 - #913 - 2019-11-26] leapylee - Easy
 329. [V2 - #922 - 2019-11-27] Typhlame - Conquered
 330. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Hard
 331. [V2 - #945 - 2019-11-29] Technotron - Medium
 332. [V2 - #970 - 2019-11-30] KuraikoDesu - Hard
 333. [V2 - #972 - 2019-11-30] ShockZz - Conquered
 334. [V2 - #1050 - 2019-12-10] Papa_Dragon - Conquered
 335. [V2 - #1054 - 2019-12-11] Rage_Beat06 - Medium
 336. [V2 - #1054 - 2019-12-11] Rage_Beat06 - Hard
 337. [V2 - #1062 - 2019-12-13] DeadlyRaven - Conquered
 338. [V2 - #1147 - 2019-12-22] Rage_Beat06 x2 - Easy
 339. [V2 - #1169 - 2019-12-26] lostnyanko - Easy
 340. [V2 - #1179 - 2019-12-27] Typhlame - Hard
 341. [V2 - #1273 - 2019-12-31] Technotron - Easy
 342. [V2 - #1307 - 2020-01-02] Campiz06 - Easy
 343. [V2 - #1344 - 2020-01-06] MarissaRob - Conquered
 344. [V2 - #1344 - 2020-01-06] MarissaRob - Easy
 345. [V2 - #1344 - 2020-01-06] MarissaRob - Medium
 346. [V2 - #1344 - 2020-01-06] MarissaRob - Hard
 347. [V2 - #1382 - 2020-01-11] Papa_Dragon - Hard
 348. [V2 - #1556 - 2020-01-27] Hoarfox - Medium
 349. [V2 - #1638 - 2020-02-01] Papa_Dragon - Medium
 350. [V2 - #1672 - 2020-02-05] Rage_Beat06 x2 - Conquered
 351. [V2 - #1703 - 2020-02-08] lostnyanko - Medium
 352. [V2 - #1736 - 2020-02-11] Bri - Easy
 353. [V2 - #1739 - 2020-02-11] Papa_Dragon - Easy
 354. [V2 - #1807 - 2020-02-16] Hoarfox - Conquered
 355. [V2 - #1810 - 2020-02-17] DeadlyRaven - Easy
 356. [V2 - #1842 - 2020-02-20] Bri - Medium
 357. [V2 - #1877 - 2020-02-24] Typhlame - Easy
 358. [V2 - #1940 - 2020-02-28] ParsleyParsnips - Hard
 359. [V2 - #1977 - 2020-03-01] Bri - Hard
 360. [V2 - #2017 - 2020-03-05] KuriPuri - Easy
 361. [V2 - #2024 - 2020-03-05] Rage_Beat06 x2 - Medium
 362. [V2 - #2024 - 2020-03-05] Rage_Beat06 x2 - Hard
 363. [V2 - #2042 - 2020-03-07] lostnyanko - Hard
 364. [V2 - #2135 - 2020-03-16] Mikaytama13 - Easy
 365. [V2 - #2190 - 2020-03-21] Papa_Dragon x2 - Conquered
 366. [V2 - #2191 - 2020-03-21] cornflakegod - Easy
 367. [V2 - #2351 - 2020-04-03] Rellni944 - Easy
 368. [V2 - #2394 - 2020-04-06] ImagineBrkr x2 - Easy
 369. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Medium
 370. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Hard
 371. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Conquered
 372. [V2 - #2400 - 2020-04-06] Technotron x2 - Easy
 373. [V2 - #2420 - 2020-04-09] ParsleyParsnips - Conquered
 374. [V2 - #2460 - 2020-04-10] cornflakegod - Medium
 375. [V2 - #2454 - 2020-04-11] Elineru - Medium
 376. [V2 - #2534 - 2020-04-16] ImagineBrkr x2 - Medium
 377. [V2 - #2594 - 2020-04-19] Rellni944 - Medium
 378. [V2 - #2606 - 2020-04-20] Papa_Dragon x2 - Hard
 379. [V2 - #2623 - 2020-04-21] KuriPuri - Medium
 380. [V2 - #2614 - 2020-04-22] Bri - Conquered
 381. [V2 - #2642 - 2020-04-24] Yterbium - Hard
 382. [V2 - #2661 - 2020-04-25] ImagineBrkr - Hard
 383. [V2 - #2821 - 2020-05-05] ImagineBrkr x2 - Conquered
 384. [V2 - #2869 - 2020-05-10] Papa_Dragon x2 - Medium
 385. [V2 - #2872 - 2020-05-10] cornflakegod - Hard
 386. [V2 - #2908 - 2020-05-13] Suanke - Easy
 387. [V2 - #2942 - 2020-05-17] lostnyanko - Conquered
 388. [V2 - #2989 - 2020-05-20] Papa_Dragon x2 - Easy
 389. [V2 - #2993 - 2020-05-21] bigdud24 - Conquered
 390. [V2 - #3103 - 2020-05-27] Myelin_sr - Easy
 391. [V2 - #3212 - 2020-06-02] OmegaOtaku x2 - Easy
 392. [V2 - #3216 - 2020-06-02] Yterbium x2 - Conquered
 393. [V2 - #3280 - 2020-06-08] lostnyanko x2 - Easy
 394. [V2 - #3369 - 2020-06-16] Vanadis - Hard
 395. [V2 - #3404 - 2020-06-21] OmegaOtaku x2 - Medium
 396. [V2 - #3526 - 2020-06-30] Yterbium x2 - Hard
 397. [V2 - #3570 - 2020-07-03] lostnyanko x2 - Medium
 398. [V2 - #3609 - 2020-07-06] blindzero - Easy
 399. [V2 - #3664 - 2020-07-12] Suanke - Medium
 400. [V2 - #3682 - 2020-07-14] Lestat- - Conquered
 401. [V2 - #3694 - 2020-07-15] Yterbium x2 - Easy
 402. [V2 - #3699 - 2020-07-15] Bri x2 - Easy
 403. [V2 - #3719 - 2020-07-17] blindzero - Medium
 404. [V2 - #3735 - 2020-07-18] Sakku-san - Hard
 405. [V2 - #3749 - 2020-07-20] animegeek4life - Hard
 406. [V2 - #3807 - 2020-07-23] dxsenx - Easy
 407. [V2 - #3819 - 2020-07-24] 1202 - Easy
 408. [V2 - #3865 - 2020-07-27] Nastusia - Easy
 409. [V2 - #3863 - 2020-07-28] Bri x2 - Medium
 410. [V2 - #3882 - 2020-07-28] blindzero - Hard
 411. [V2 - #3973 - 2020-08-02] Rellni944 - Conquered
 412. [V2 - #3975 - 2020-08-02] Campiz06 - Hard
 413. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Medium
 414. [V2 - #4039 - 2020-08-08] Campiz06 - Conquered
 415. [V2 - #4048 - 2020-08-09] TheFlyingOrange - Easy
 416. [V2 - #4048 - 2020-08-09] TheFlyingOrange - Medium
 417. [V2 - #4048 - 2020-08-09] TheFlyingOrange - Hard
 418. [V2 - #4048 - 2020-08-09] TheFlyingOrange - Conquered
 419. [V2 - #4064 - 2020-08-10] bigdud24 x2 - Easy
 420. [V2 - #4068 - 2020-08-11] MochiMagus - Easy
 421. [V2 - #4077 - 2020-08-13] Helvian494743 x2 - Easy
 422. [V2 - #4094 - 2020-08-14] Sakku-san - Easy
 423. [V2 - #4102 - 2020-08-14] Yuu-tama - Easy
 424. [V2 - #4097 - 2020-08-15] Bunille - Hard
 425. [V2 - #4120 - 2020-08-17] Bunille - Conquered
 426. [V2 - #4172 - 2020-08-20] MetalFalcon - Easy
 427. [V2 - #4172 - 2020-08-20] MetalFalcon - Medium
 428. [V2 - #4190 - 2020-08-22] Keiken x2 - Conquered
 429. [V2 - #4206 - 2020-08-23] lostnyanko x2 - Hard
 430. [V2 - #4235 - 2020-08-24] KuraikoDesu - Easy
 431. [V2 - #4265 - 2020-08-27] Myelin_sr - Medium (upgraded from Easy)
 432. [V2 - #4291 - 2020-08-30] tamochinnn - Conquered
 433. [V2 - #4340 - 2020-08-31] LukeDude200 - Medium
 434. [V2 - #4435 - 2020-09-09] Gwathgor - Hard
 435. [V2 - #4454 - 2020-09-11] Jitti - Easy
 436. [V2 - #4570 - 2020-09-22] ChibaCityBlues - Easy
 437. [V2 - #4721 - 2020-10-01] tamochinnn - Easy
 438. [V2 - #4724 - 2020-10-02] lostnyanko x2 - Conquered
 439. [V2 - #4898 - 2020-10-19] KuriPuri - Hard
 440. [V2 - #4972 - 2020-10-23] ChibaCityBlues - Medium
 441. [V2 - #5055 - 2020-10-31] epicdtx - Easy
 442. [V2 - #5173 - 2020-11-09] tbeans10 x2 - Medium
 443. [V2 - #5310 - 2020-11-17] bigdud24 x2 - Medium
 444. [V2 - #5326 - 2020-11-19] tamochinnn - Hard
 445. [V2 - #5326 - 2020-11-19] tamochinnn - Medium
 446. [V2 - #5347 - 2020-11-21] epicdtx - Medium
 447. [V2 - #5365 - 2020-11-22] Yterbium x2 - Medium
 448. [V2 - #5465 - 2020-11-28] Shuurei - Conquered
 449. [V2 - #5479 - 2020-11-29] Yuu-tama - Medium
 450. [V2 - #5537 - 2020-12-03] tbeans10 x2 - Hard
 451. [V2 - #5748 - 2020-12-19] epicdtx - Hard
 452. [V2 - #5789 - 2020-12-22] dierubikdie - Conquered
 453. [V2 - #5862 - 2020-12-27] Shuurei - Easy
 454. [V2 - #5948 - 2020-12-31] ShockZz - Hard
 455. [V2 - #6037 - 2021-01-06] Bri x2 - Hard
 456. [V2 - #6084 - 2021-01-11] trojangirl12 - Conquered
 457. [V2 - #6121 - 2021-01-13] hinagatari - Conquered
 458. [V2 - #6133 - 2021-01-14] Eleanora1315 - Medium
 459. [V2 - #6200 - 2021-01-19] Myelin_sr - Conquered
 460. [V2 - #6211 - 2021-01-19] ShockZz - Medium
 461. [V2 - #6230 - 2021-01-21] Shuurei - Medium
 462. [V2 - #6323 - 2021-01-29] ShockZz - Easy
 463. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 x2 - Conquered
 464. [V2 - #6346 - 2021-01-30] Campiz06 x2 - Easy
 465. [V2 - #6408 - 2021-02-02] Cerlayjux - Easy
 466. [V2 - #6408 - 2021-02-02] Cerlayjux - Medium
 467. [V2 - #6408 - 2021-02-02] Cerlayjux - Hard
 468. [V2 - #6408 - 2021-02-02] Cerlayjux - Conquered
 469. [V2 - #6448 - 2021-02-06] KuriPuri - Conquered
 470. [V2 - #6506 - 2021-02-10] trojangirl12 - Hard
 471. [V2 - #6647 - 2021-02-21] SemPiada - Easy
 472. [V2 - #6737 - 2021-02-27] AutumnBug - Medium
 473. [V2 - #6815 - 2021-03-02] trojangirl12 - Medium
 474. [V2 - #6943 - 2021-03-15] trojangirl12 - Easy
 475. [V2 - #7103 - 2021-03-27] dyof00 - Easy
 476. [V2 - #7191 - 2021-03-31] hoshi4 - Easy
 477. [V2 - #7425 - 2021-04-18] Lady_Nera - Medium
 478. [V2 - #7570 - 2021-04-28] AutumnBug - Conquered
 479. [V2 - #7642 - 2021-05-01] Helvian494743 - Medium
 480. [V2 - #7688 - 2021-05-06] Bunille x2 - Easy
 481. [V2 - #7766 - 2021-05-13] xWETERx - Conquered
 482. [V2 - #7848 - 2021-05-20] Myelin_sr - Hard
 483. [V2 - #7906 - 2021-05-25] hinagatari - Hard
 484. [V2 - #8065 - 2021-06-02] AutumnBug - Hard
 485. [V2 - #8170 - 2021-06-10] Helvian494743 x2 - Conquered
 486. [V2 - #8284 - 2021-06-20] Bern_stein - Easy
 487. [V2 - #8426 - 2021-06-30] tamochinnn x2 - Easy
 488. [V2 - #8430 - 2021-06-30] Bunille x2 - Medium
 489. [V2 - #8434 - 2021-06-30] coziitsu - Easy
 490. [V2 - #8441 - 2021-06-30] xWETERx - Hard
 491. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Easy
 492. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Medium
 493. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Hard
 494. [V2 - #8504 - 2021-07-03] Arroye - Conquered
 495. [V2 - #8734 - 2021-07-22] Helvian494743 x2 - Hard
 496. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Easy
 497. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Medium
 498. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Hard
 499. [V2 - #8987 - 2021-08-11] Arroye x2 - Conquered
 500. [V2 - #9089 - 2021-08-20] hoshi4 - Medium
 501. [V2 - #9123 - 2021-08-22] Bunille x2 - Hard
 502. [V2 - #9247 - 2021-08-31] tamochinnn x2 - Medium
 503. [V2 - #9317 - 2021-09-05] dierubikdie - Hard
 504. [V2 - #9523 - 2021-09-23] Ebo - Easy
 505. [V2 - #9600 - 2021-09-29] Bern_stein - Hard
 506. [V2 - #9603 - 2021-09-30] bigdud24 x2 - Hard
 507. [V2 - #9616 - 2021-09-30] Keiken x2 - Hard
 508. [V2 - #9745 - 2021-10-10] symeon_a - Easy
 509. [V2 - #9764 - 2021-10-12] Czajnisio - Easy
 510. [V2 - #9812 - 2021-10-17] GuruguruJV - Easy
 511. [V2 - #9867 - 2021-10-23] symeon_a - Medium
 512. [V2 - #9936 - 2021-10-30] symeon_a - Hard
 513. [V3 - #117 - 2021-11-18] trojangirl12 x2 - Medium
 514. [V3 - #153 - 2021-11-22] trojangirl12 x2 - Easy
 515. [V3 - #320 - 2021-12-06] OweynLupton - Conquered
 516. [V3 - #352 - 2021-12-10] tbeans10 x2 - Conquered
 517. [V3 - #472 - 2021-12-21] Legends_of_anime - Easy
 518. [V3 - #487 - 2021-12-22] symeon_a - Conquered
 519. [V3 - #534 - 2021-12-26] xCrazee - Conquered
 520. [V3 - #557 - 2021-12-28] trojangirl12 x2 - Hard
 521. [V3 - #674 - 2022-01-02] Mikaytama13 - Medium
 522. [V3 - #715 - 2022-01-05] OweynLupton - Hard
 523. [V3 - #828 - 2022-01-16] veganismo - Easy
 524. [V3 - #868 - 2022-01-20] xCrazee - Hard
 525. [V3 - #916 - 2022-01-24] OweynLupton - Medium
 526. [V3 - #951 - 2022-01-28] Amitte_Sukku - Conquered
 527. [V3 - #1046 - 2022-02-01] Bri x2 - Conquered
 528. [V3 - #1063 - 2022-02-02] xiledx - Medium
 529. [V3 - #1089 - 2022-02-06] OweynLupton - Easy
 530. [V3 - #1097 - 2022-02-07] xCrazee - Medium
 531. [V3 - #1225 - 2022-02-19] Nurguburu - Easy
 532. [V3 - #1232 - 2022-02-19] leapylee - Hard
 533. [V3 - #1239 - 2022-02-20] dierubikdie - Medium
 534. [V3 - #1513 - 2022-03-13] Eleanora1315 - Easy
 535. [V3 - #1650 - 2022-03-25] xCrazee - Easy
 536. [V3 - #1711 - 2022-03-29] Bunille x2 - Conquered
 537. [V3 - #1798 - 2022-04-03] Keiken x2 - Medium
 538. [V3 - #2018 - 2022-04-26] OweynLupton x2 - Conquered
 539. [V3 - #2129 - 2022-05-03] Jokobo - Easy
 540. [V3 - #2216 - 2022-05-13] xCrazee x2 - Conquered
 541. [V3 - #2239 - 2022-05-16] dierubikdie - Easy
 542. [V3 - #2297 - 2022-05-22] Jokobo - Medium
 543. [V3 - #2309 - 2022-05-23] Myelin_sr - Easy
 544. [V3 - #2405 - 2022-05-31] xWETERx - Medium
 545. [V3 - #2654 - 2022-06-22] Jokobo - Hard
 546. [V3 - #2666 - 2022-06-23] OweynLupton x2 - Hard
 547. [V3 - #2695 - 2022-06-25] dierubikdie x2 - Conquered
 548. [V3 - #2768 - 2022-06-30] ShockZz x2 - Hard
 549. [V3 - #2777 - 2022-07-01] xWETERx - Easy
 550. [V3 - #2833 - 2022-07-06] OweynLupton x2 - Easy
 551. [V3 - #2991 - 2022-07-24] xCrazee x2 - Easy
 552. [V3 - #2991 - 2022-07-24] xCrazee x2 - Hard
 553. [V3 - #3075 - 2022-07-30] trojangirl12 x2 - Conquered
 554. [V3 - #3122 - 2022-08-01] Jokobo - Conquered
 555. [V3 - #3203 - 2022-08-11] SecretPresident - Easy
 556. [V3 - #3204 - 2022-08-12] SemPiada - Medium
 557. [V3 - #3222 - 2022-08-14] YayakoChii - Conquered
 558. [V3 - #3227 - 2022-08-15] OweynLupton x2 - Medium
 559. [V3 - #3243 - 2022-08-17] xCrazee x2 - Medium
 560. [V3 - #3286 - 2022-08-22] CsillaLoli - Easy
 561. [V3 - #3300 - 2022-08-24] hoshi4 - Hard
 562. [V3 - #3398 - 2022-09-01] dierubikdie x2 - Easy
 563. [V3 - #3402 - 2022-09-01] Keiken x2 - Easy
 564. [V3 - #3413 - 2022-09-03] CsillaLoli - Hard
 565. [V3 - #3423 - 2022-09-04] Eleanora1315 - Conquered
 566. [V3 - #3478 - 2022-09-11] dierubikdie x2 - Medium
 567. [V3 - #3487 - 2022-09-13] HimeCrycho - Conquered
 568. [V3 - #3547 - 2022-09-22] dierubikdie x2 - Hard
 569. [V3 - #3589 - 2022-09-27] HEIKE7000 - Easy
 570. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Medium
 571. [V3 - #3779 - 2022-10-14] CsillaLoli - Conquered
 572. [V3 - #3785 - 2022-10-15] karma_majo - Easy
 573. [V3 - #3876 - 2022-10-24] Jokobo x2 - Easy
 574. [V3 - #3889 - 2022-10-26] CsillaLoli x2 - Easy
 575. [V3 - #3982 - 2022-11-02] myuniquename - Conquered
 576. [V3 - #3998 - 2022-11-04] karma_majo - Medium
 577. [V3 - #4042 - 2022-11-11] HimeCrycho - Easy
 578. [V3 - #4056 - 2022-11-13] Jokobo x2 - Medium
 579. [V3 - #4175 - 2022-11-26] extremeplant - Hard
 580. [V3 - #4176 - 2022-11-26] CsillaLoli x2 - Medium
 581. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Medium
 582. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Hard
 583. [V3 - #4192 - 2022-11-28] HEIKE7000 - Conquered
 584. [V3 - #4269 - 2022-12-03] Odd_Man - Easy
 585. [V3 - #4311 - 2022-12-08] KatjieKat - Easy
 586. [V3 - #4352 - 2022-12-13] Jokobo x2 - Hard
 587. [V3 - #4408 - 2022-12-20] Solohiro - Easy
 588. [V3 - #4420 - 2022-12-20] HimeCrycho - Medium
 589. [V3 - #4544 - 2022-12-30] KatjieKat - Medium
 590. [V3 - #4599 - 2023-01-02] Campiz06 x2 - Hard
 591. [V3 - #4642 - 2023-01-06] CsillaLoli x2 - Conquered
 592. [V3 - #4920 - 2023-01-28] LukaThe12th - Easy
 593. [V3 - #4930 - 2023-01-29] CsillaLoli x2 - Hard
 594. [V3 - #4953 - 2023-01-30] hoshi4 - Conquered
 595. [V3 - #5395 - 2023-03-06] KatjieKat - Hard
 596. [V3 - #5407 - 2023-03-07] Jokobo x2 - Conquered
 597. [V3 - #5462 - 2023-03-13] YayakoChii - Hard
 598. [V3 - #5462 - 2023-03-13] YayakoChii - Medium
 599. [V3 - #5462 - 2023-03-13] YayakoChii - Easy
 600. [V3 - #5468 - 2023-03-14] hinagatari - Easy
 601. [V3 - #5568 - 2023-03-25] KarmaSlyr - Easy
 602. [V3 - #5607 - 2023-03-28] Campiz06 x2 - Medium
 603. [V3 - #5638 - 2023-03-31] Nurguburu - Medium
 604. [V3 - #5700 - 2023-04-03] HimeCrycho - Hard
 605. [V3 - #5738 - 2023-04-09] xLunaDragon - Easy
 606. [V3 - #5738 - 2023-04-09] xLunaDragon - Medium
 607. [V3 - #5738 - 2023-04-09] xLunaDragon - Hard
 608. [V3 - #5738 - 2023-04-09] xLunaDragon - Conquered
 609. [V3 - #5813 - 2023-04-16] HimeCrycho - Easy
 610. [V3 - #6382 - 2023-06-21] AjaxTSS - Easy
 611. [V3 - #6410 - 2023-06-24] hinagatari - Medium
 612. [V3 - #6526 - 2023-07-03] Typhlame - Medium
 613. [V3 - #6547 - 2023-07-04] HimeCrycho x2 - Conquered
 614. [V3 - #6754 - 2023-07-23] silveraaki - Easy
 615. [V3 - #6787 - 2023-07-27] Genovia_ - Hard
 616. [V3 - #6846 - 2023-07-31] YayakoChii x2 - Conquered
 617. [V3 - #6861 - 2023-07-31] HimeCrycho x2 - Medium
 618. [V3 - #6882 - 2023-08-01] AjaxTSS - Medium
 619. [V3 - #6888 - 2023-08-02] xiledx - Easy
 620. [V3 - #6967 - 2023-08-13] Hoarfox - Hard
 621. [V3 - #7087 - 2023-08-29] silveraaki - Medium (upgraded from Easy)
 622. [V3 - #7213 - 2023-09-15] is_peque - Conquered
 623. [V3 - #7305 - 2023-09-27] Twintail_Daemon - Conquered
 624. [V3 - #7417 - 2023-10-13] Reisho-Teki - Hard
 625. [V3 - #7463 - 2023-10-19] redincall - Easy
 626. [V3 - #7516 - 2023-10-26] myuniquename - Easy
 627. [V3 - #7575 - 2023-11-02] Reisho-Teki - Medium
 628. [V3 - #7596 - 2023-11-04] Dumasop - Medium
 629. [V3 - #7669 - 2023-11-11] Reisho-Teki - Easy
 630. [V3 - #7673 - 2023-11-12] bigdud24 x2 - Conquered
 631. [V3 - #7696 - 2023-11-15] myuniquename - Medium
 632. [V3 - #7744 - 2023-11-22] Genovia_ - Easy
 633. [V3 - #7744 - 2023-11-22] Genovia_ - Conquered
 634. [V3 - #7799 - 2023-11-28] AutumnBug - Easy
 635. [V3 - #7873 - 2023-12-10] Ichihara_Kouta - Easy
 636. [V3 - #7873 - 2023-12-10] Ichihara_Kouta - Medium
 637. [V3 - #7876 - 2023-12-10] karma_majo - Hard
 638. [V3 - #7876 - 2023-12-10] karma_majo - Conquered
 639. [V3 - #7899 - 2023-12-13] Tonic_ - Conquered
 640. [V3 - #7902 - 2023-12-13] Tonic_ - Conquered
 641. [V3 - #7956 - 2023-12-21] Reisho-Teki - Conquered
 642. [V3 - #8036 - 2023-12-30] Reisho-Teki x2 - Easy
 643. [V3 - #8129 - 2024-01-10] AjaxTSS - Conquered
 644. [V3 - #8141 - 2024-01-11] MystiqueSss - Easy
 645. [V3 - #8196 - 2024-01-19] Reisho-Teki x2 - Medium
 646. [V3 - #8232 - 2024-01-24] AutumnBug x2 - Easy
 647. [V3 - #8232 - 2024-01-24] AutumnBug x2 - Medium
 648. [V3 - #8232 - 2024-01-24] AutumnBug x2 - Hard
 649. [V3 - #8232 - 2024-01-24] AutumnBug x2 - Conquered
 650. [V3 - #8240 - 2024-01-25] dyof00 - Medium
 651. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Easy
 652. [V3 - #8287 - 2024-01-30] Yoko_k - Medium
 653. [V3 - #8309 - 2024-02-02] Twintail_Daemon - Hard
 654. [V3 - #8376 - 2024-02-10] SheyCroix x2 - Conquered
 655. [V3 - #8387 - 2024-02-11] Genovia_ - Medium
 656. [V3 - #8391 - 2024-02-11] cornflakegod - Conquered
 657. [V3 - #8395 - 2024-02-12] YayakoChii x2 - Hard
 658. [V3 - #8397 - 2024-02-12] hinagatari x2 - Conquered
 659. [V3 - #8398 - 2024-02-12] redincall - Medium
 660. [V3 - #8429 - 2024-02-16] Yoko_k - Hard
 661. [V3 - #8432 - 2024-02-16] is_peque - Easy
 662. [V3 - #8439 - 2024-02-17] Reisho-Teki x2 - Hard
 663. [V3 - #8465 - 2024-02-20] myuniquename - Medium
 664. [V3 - #8494 - 2024-02-26] KuriPuri x2 - Easy
 665. [V3 - #8508 - 2024-02-29] Yoko_k - Conquered
 666. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Easy
 667. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Medium
 668. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Hard
 669. [V3 - #8558 - 2024-03-08] Jeon - Conquered
 670. [V3 - #8618 - 2024-03-18] Twintail_Daemon - Medium
 671. [V3 - #8620 - 2024-03-18] Reisho-Teki x2 - Conquered
 672. [V3 - #8622 - 2024-03-18] Genovia_ x2 - Easy
 673. [V3 - #8648 - 2024-03-22] KuriPuri x2 - Medium
 674. [V3 - #8664 - 2024-03-25] MystiqueSss - Medium
 675. [V3 - #8701 - 2024-03-30] myuniquename x2 - Easy
 676. [V3 - #8729 - 2024-04-02] MrNorthwoods - Conquered
 677. [V3 - #8796 - 2024-04-15] Myelin_sr x2 - Conquered
 678. [V3 - #8826 - 2024-04-19] AliceHanano - Easy

Participation

by riho88riho
(not from anime)
by riho88riho
(not from anime)

Run #1

Easy

by riho88riho
(not from anime)

Medium

by riho88riho
(not from anime)

Hard

by riho88riho
(not from anime)

Conquered

Run #2

Easy

Medium

Hard

Conquered

Type Movie-per-Day

Created on : 2016-02-10

MAL forum thread

4 Difficulties :

Easy
0.5 Point(s)
10 items to complete
212 Turnins
152 Validated Turnins
Medium
1 Point(s)
20 items to complete
164 Turnins
112 Validated Turnins
Hard
1.75 Point(s)
30 items to complete
136 Turnins
93 Validated Turnins
Conquered
2.5 Point(s)
40 items to complete
166 Turnins
119 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching a given number of anime.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge. Additionally, everything must be watched within the challenge's limited window of time.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must be of Movie type.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.