Challenge : People

 1. [V1 - #1006 - 2016-08-25] AYOSHINA - Hard
 2. [V1 - #1009 - 2016-08-25] lycheejane - Hard
 3. [V1 - #1133 - 2016-09-11] AYOSHINA - Medium
 4. [V1 - #1154 - 2016-09-14] AYOSHINA - Easy
 5. [V1 - #1466 - 2016-10-08] Ginger_Snap - Hard
 6. [V1 - #1642 - 2016-10-20] Kreyul - Hard
 7. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul - Medium
 8. [V1 - #1759 - 2016-10-31] -Eien- - Hard
 9. [V1 - #1776 - 2016-11-02] Kreyul - Easy
 10. [V1 - #1864 - 2016-11-11] Ginger_Snap - Medium
 11. [V1 - #1983 - 2016-11-22] Ginger_Snap - Easy
 12. [V1 - #2019 - 2016-11-24] Akai_Shuichi - Hard
 13. [V1 - #2107 - 2016-12-04] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #2159 - 2016-12-10] renzoushi - Hard
 15. [V1 - #2361 - 2016-12-28] GamerDLM - Hard
 16. [V1 - #2533 - 2017-01-08] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 17. [V1 - #2637 - 2017-01-18] Zenit - Hard
 18. [V1 - #2939 - 2017-02-14] Astarate - Easy
 19. [V1 - #3020 - 2017-02-20] SheyCroix - Hard
 20. [V1 - #3086 - 2017-02-26] Kreyul x2 - Hard
 21. [V1 - #3187 - 2017-03-03] SunflowerDaisho - Easy
 22. [V1 - #3279 - 2017-03-14] Clover - Hard
 23. [V1 - #3302 - 2017-03-17] renzoushi - Easy
 24. [V1 - #3372 - 2017-03-23] GamerDLM - Medium
 25. [V1 - #3382 - 2017-03-24] extremeplant - Easy
 26. [V1 - #3427 - 2017-03-28] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 27. [V1 - #3433 - 2017-03-29] OmegaOtaku - Hard
 28. [V1 - #3439 - 2017-03-30] Zenit - Medium
 29. [V1 - #3561 - 2017-04-07] GamerDLM - Easy
 30. [V1 - #3678 - 2017-04-20] Clover - Easy
 31. [V1 - #3909 - 2017-05-11] Wyvern22 - Hard
 32. [V1 - #3933 - 2017-05-13] Kreyul x2 - Medium
 33. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Easy
 34. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Medium
 35. [V1 - #4061 - 2017-05-26] Kreyul x2 - Easy
 36. [V1 - #4081 - 2017-05-27] Punkero - Hard
 37. [V1 - #4143 - 2017-06-01] Zenit - Easy
 38. [V1 - #4210 - 2017-06-07] Akai_Shuichi - Medium
 39. [V1 - #4343 - 2017-06-23] extremeplant - Hard (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4352 - 2017-06-25] OmegaOtaku - Medium
 41. [V1 - #4444 - 2017-07-01] renzoushi - Medium
 42. [V1 - #4472 - 2017-07-06] AYOSHINA x2 - Easy
 43. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero - Medium
 44. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero - Easy
 45. [V1 - #4746 - 2017-08-16] starfishalliance - Easy
 46. [V1 - #4787 - 2017-08-21] OmegaOtaku - Easy
 47. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Hard
 48. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Hard
 49. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Medium
 50. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Easy
 51. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 52. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 53. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 54. [V1 - #5149 - 2017-10-03] Vanadis - Hard
 55. [V1 - #5163 - 2017-10-06] Vanadis - Easy
 56. [V1 - #5163 - 2017-10-06] Vanadis - Medium
 57. [V1 - #5529 - 2017-11-19] AYOSHINA x2 - Medium
 58. [V1 - #5747 - 2017-12-19] Aelric1 - Hard
 59. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Hard
 60. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Medium
 61. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Easy
 62. [V1 - #5988 - 2018-01-15] SunflowerDaisho - Medium
 63. [V1 - #6204 - 2018-02-01] Clover - Medium
 64. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Hard
 65. [V1 - #6296 - 2018-02-14] NaineLIEz - Hard
 66. [V1 - #6551 - 2018-03-13] extremeplant - Medium
 67. [V1 - #6659 - 2018-03-26] AnshiAneko - Easy
 68. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Easy
 69. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Medium
 70. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Hard
 71. [V1 - #6965 - 2018-04-27] NaineLIEz - Medium
 72. [V1 - #7014 - 2018-04-30] NaineLIEz - Easy
 73. [V1 - #7023 - 2018-05-01] starfishalliance - Medium
 74. [V1 - #7073 - 2018-05-06] TheEdgelord - Easy
 75. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Easy
 76. [V1 - #7257 - 2018-08-11] AngelHana - Easy
 77. [V1 - #7283 - 2018-08-16] YayakoChii - Easy
 78. [V1 - #7383 - 2018-08-29] Imyreld x2 - Medium
 79. [V1 - #7539 - 2018-09-18] Imyreld x2 - Hard
 80. [V1 - #7768 - 2018-10-14] AnshiAneko - Medium
 81. [V1 - #7804 - 2018-10-18] SunflowerDaisho - Hard
 82. [V1 - #7951 - 2018-11-04] JayArcher - Easy
 83. [V1 - #7980 - 2018-11-09] Keiken_ - Hard
 84. [V1 - #8114 - 2018-11-29] MochiMagus - Hard
 85. [V1 - #8311 - 2018-12-29] extremeplant - Easy
 86. [V1 - #8507 - 2019-01-22] Keiken_ - Medium
 87. [V1 - #8787 - 2019-02-24] Titadou - Easy
 88. [V1 - #8938 - 2019-03-09] Punkero x2 - Easy
 89. [V1 - #9079 - 2019-03-26] lifeiscrazy - Easy
 90. [V1 - #9087 - 2019-03-27] Zilluminate - Easy
 91. [V1 - #9128 - 2019-03-30] YayakoChii - Medium
 92. [V1 - #9282 - 2019-04-16] YayakoChii - Hard
 93. [V1 - #9654 - 2019-06-06] Zenit x2 - Hard
 94. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Easy
 95. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Medium
 96. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Hard
 97. [V1 - #9974 - 2019-07-27] Rno081 - Easy
 98. [V1 - #10102 - 2019-08-16] ScarletCelestial - Easy
 99. [V2 - #78 - 2019-08-29] TheEdgelord - Medium
 100. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Hard
 101. [V2 - #563 - 2019-10-21] Gwathgor - Hard
 102. [V2 - #571 - 2019-10-22] SunflowerDaisho x2 - Easy
 103. [V2 - #677 - 2019-11-03] Rno081 - Medium
 104. [V2 - #728 - 2019-11-07] ScarletCelestial - Medium
 105. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii x2 - Easy
 106. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Easy
 107. [V2 - #842 - 2019-11-19] MochiMagus - Medium
 108. [V2 - #1053 - 2019-12-11] Keiken_ - Easy
 109. [V2 - #1227 - 2019-12-30] ShockZz - Medium
 110. [V2 - #1343 - 2020-01-06] AngelHana - Medium
 111. [V2 - #1513 - 2020-01-23] Mnemosymnal - Easy
 112. [V2 - #1874 - 2020-02-23] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Hard
 114. [V2 - #2498 - 2020-04-14] Rellni944 - Easy
 115. [V2 - #2687 - 2020-04-27] cornflakegod - Easy
 116. [V2 - #2692 - 2020-04-27] Aelric1 - Medium
 117. [V2 - #2731 - 2020-04-29] YayakoChii x2 - Medium
 118. [V2 - #2740 - 2020-04-30] dierubikdie - Medium
 119. [V2 - #2789 - 2020-05-03] lostnyanko - Easy
 120. [V2 - #2828 - 2020-05-06] ScarletCelestial - Hard
 121. [V2 - #2848 - 2020-05-08] YayakoChii x2 - Hard
 122. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 123. [V2 - #3071 - 2020-05-25] RachelPanda - Hard
 124. [V2 - #3145 - 2020-05-30] Bunille - Easy
 125. [V2 - #3250 - 2020-06-06] dierubikdie - Easy
 126. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Easy
 127. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Medium
 128. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Hard
 129. [V2 - #3375 - 2020-06-17] ShockZz - Hard
 130. [V2 - #3378 - 2020-06-17] Rellni944 - Medium
 131. [V2 - #3563 - 2020-07-02] MochiMagus - Easy
 132. [V2 - #3634 - 2020-07-09] _Bri - Medium
 133. [V2 - #3631 - 2020-07-10] KuriPuri - Easy
 134. [V2 - #3649 - 2020-07-10] ScarletCelestial x2 - Easy
 135. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Easy
 136. [V2 - #3776 - 2020-07-22] _Bri - Easy
 137. [V2 - #3982 - 2020-08-04] lostnyanko - Medium
 138. [V2 - #4010 - 2020-08-05] miaxnder - Easy
 139. [V2 - #4085 - 2020-08-13] ImagineBrkr - Hard
 140. [V2 - #4145 - 2020-08-18] Rellni944 - Hard
 141. [V2 - #4190 - 2020-08-22] Keiken_ x2 - Hard
 142. [V2 - #4212 - 2020-08-23] MegaManBK7 - Easy
 143. [V2 - #4223 - 2020-08-23] starfishalliance x2 - Easy
 144. [V2 - #4239 - 2020-08-26] MetalFalcon - Easy
 145. [V2 - #4431 - 2020-09-08] Bern_stein - Medium
 146. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Easy
 147. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Medium
 148. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Hard
 149. [V2 - #4894 - 2020-10-18] KuriPuri - Medium
 150. [V2 - #4930 - 2020-10-21] ImagineBrkr - Medium
 151. [V2 - #4930 - 2020-10-21] ImagineBrkr - Easy
 152. [V2 - #5157 - 2020-11-08] dierubikdie x2 - Hard
 153. [V2 - #5198 - 2020-11-11] SolidBlade - Easy
 154. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Medium
 155. [V2 - #5317 - 2020-11-18] _Bri x2 - Hard
 156. [V2 - #5346 - 2020-11-21] SheyCroix - Easy
 157. [V2 - #5346 - 2020-11-21] SheyCroix - Medium
 158. [V2 - #5392 - 2020-11-24] KuriPuri - Hard
 159. [V2 - #5433 - 2020-11-26] ScarletCelestial x2 - Medium
 160. [V2 - #5554 - 2020-12-04] lostnyanko - Hard
 161. [V2 - #5674 - 2020-12-13] dierubikdie x2 - Medium
 162. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Easy
 163. [V2 - #5897 - 2020-12-30] dierubikdie x2 - Easy
 164. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Medium
 165. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Hard
 166. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit x2 - Medium
 167. [V2 - #6087 - 2021-01-11] ShockZz x2 - Easy
 168. [V2 - #6098 - 2021-01-12] Otaku_baka_dsk - Hard
 169. [V2 - #6444 - 2021-02-05] Bern_stein - Hard
 170. [V2 - #6510 - 2021-02-10] AngelHana - Hard
 171. [V2 - #6690 - 2021-02-24] lostnyanko x2 - Easy
 172. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 173. [V2 - #7308 - 2021-04-09] Sakku-san - Medium
 174. [V2 - #7308 - 2021-04-09] Sakku-san - Hard
 175. [V2 - #7444 - 2021-04-19] MegaManBK7 - Medium
 176. [V2 - #7447 - 2021-04-19] Sakku-san - Easy
 177. [V2 - #7452 - 2021-04-20] _Bri x2 - Easy
 178. [V2 - #7452 - 2021-04-20] _Bri x2 - Medium
 179. [V2 - #7591 - 2021-04-30] SunflowerDaisho x2 - Medium
 180. [V2 - #7679 - 2021-05-05] HDAsylum - Easy
 181. [V2 - #7818 - 2021-05-18] AngelHana x2 - Easy
 182. [V2 - #7863 - 2021-05-21] Keiken_ x2 - Medium
 183. [V2 - #8190 - 2021-06-12] Bunille - Medium
 184. [V2 - #8284 - 2021-06-20] Bern_stein x2 - Easy
 185. [V2 - #8325 - 2021-06-24] ScarletCelestial x2 - Hard
 186. [V2 - #8492 - 2021-07-02] ketsueki22 - Easy
 187. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Hard
 188. [V2 - #8808 - 2021-07-28] Mr_Duke_ - Easy
 189. [V2 - #8809 - 2021-07-28] Szrebi - Hard
 190. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee - Medium
 191. [V2 - #9042 - 2021-08-17] lostnyanko x2 - Medium
 192. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Easy
 193. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Medium
 194. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Hard
 195. [V2 - #9121 - 2021-08-22] MetalFalcon x2 - Easy
 196. [V2 - #9433 - 2021-09-16] xCrazee - Hard
 197. [V2 - #9888 - 2021-10-25] Keiken_ x2 - Easy
 198. [V2 - #9960 - 2021-10-31] Bern_stein x2 - Medium
 199. [V3 - #63 - 2021-11-10] extremeplant x2 - Easy
 200. [V3 - #379 - 2021-12-12] ImagineBrkr x2 - Hard
 201. [V3 - #417 - 2021-12-17] Mackamizzle - Hard
 202. [V3 - #481 - 2021-12-22] dixcloxure - Easy
 203. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr x2 - Easy
 204. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr x2 - Medium
 205. [V3 - #894 - 2022-01-22] xCrazee x2 - Easy
 206. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Hard
 207. [V3 - #1099 - 2022-02-07] lostnyanko x2 - Hard
 208. [V3 - #1222 - 2022-02-19] AngelHana x2 - Medium
 209. [V3 - #1428 - 2022-03-03] Zenit x2 - Easy
 210. [V3 - #1455 - 2022-03-06] Bern_stein x2 - Hard
 211. [V3 - #1782 - 2022-04-01] xCrazee x2 - Medium
 212. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Easy
 213. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Medium
 214. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Hard
 215. [V3 - #2206 - 2022-05-11] Nurguburu - Easy
 216. [V3 - #2206 - 2022-05-11] Nurguburu - Medium
 217. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Easy
 218. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Medium
 219. [V3 - #3160 - 2022-08-07] MissCactus - Easy
 220. [V3 - #3218 - 2022-08-14] Szrebi - Medium
 221. [V3 - #3223 - 2022-08-14] Yterbium x2 - Easy
 222. [V3 - #3223 - 2022-08-14] Yterbium x2 - Medium
 223. [V3 - #3230 - 2022-08-15] Yterbium x2 - Hard
 224. [V3 - #3954 - 2022-10-31] ShockZz x2 - Medium
 225. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Easy
 226. [V3 - #4002 - 2022-11-05] RachelPanda x2 - Easy
 227. [V3 - #4127 - 2022-11-22] HDAsylum - Medium
 228. [V3 - #4320 - 2022-12-09] Papa_Dragon - Hard
 229. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Easy
 230. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Medium
 231. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Hard
 232. [V3 - #4643 - 2023-01-06] iamrure - Easy
 233. [V3 - #4694 - 2023-01-10] -Animewikia- - Easy
 234. [V3 - #4736 - 2023-01-14] AngelHana x2 - Medium
 235. [V3 - #4900 - 2023-01-27] Mnemosymnal - Medium
 236. [V3 - #5144 - 2023-02-12] ohpishhposh - Easy
 237. [V3 - #5548 - 2023-03-23] anakg - Easy
 238. [V3 - #5555 - 2023-03-24] silveraaki - Easy
 239. [V3 - #5684 - 2023-04-01] Sarada - Easy
 240. [V3 - #5830 - 2023-04-18] Yvsmeg - Easy
 241. [V3 - #5885 - 2023-04-24] jaeo_k - Easy
 242. [V3 - #6047 - 2023-05-14] xCrazee x2 - Hard
 243. [V3 - #6438 - 2023-06-27] xLunaDragon - Medium
 244. [V3 - #6718 - 2023-07-21] Szrebi - Easy
 245. [V3 - #6902 - 2023-08-04] SunflowerDaisho x2 - Hard
 246. [V3 - #7032 - 2023-08-23] HDAsylum - Hard
 247. [V3 - #7544 - 2023-10-29] RachelPanda x2 - Medium
 248. [V3 - #7998 - 2023-12-25] Papa_Dragon - Medium
 249. [V3 - #8043 - 2023-12-31] cornflakegod - Medium
 250. [V3 - #8223 - 2024-01-23] KuriPuri x2 - Easy
 251. [V3 - #8228 - 2024-01-23] Ariies_ - Easy
 252. [V3 - #8260 - 2024-01-28] KuriPuri x2 - Medium
 253. [V3 - #8279 - 2024-01-30] Dumasop - Medium
 254. [V3 - #8388 - 2024-02-11] Eyth - Easy
 255. [V3 - #8410 - 2024-02-13] Yvsmeg - Medium
 256. [V3 - #8431 - 2024-02-16] myuniquename - Easy
 257. [V3 - #8431 - 2024-02-16] myuniquename - Medium
 258. [V3 - #8431 - 2024-02-16] myuniquename - Hard

Characters People

Created on : 2016-07-15

MAL forum thread

3 Difficulties :

Easy
0.75 Point(s)
35 items to complete
103 Turnins
66 Validated Turnins
Medium
1.75 Point(s)
70 items to complete
82 Turnins
51 Validated Turnins
Hard
2.5 Point(s)
105 items to complete
73 Turnins
54 Validated Turnins

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.