Challenge : People

 1. [V1 - #1006 - 2016-08-25] AYOSHINA - Hard
 2. [V1 - #1009 - 2016-08-25] lycheejane - Hard
 3. [V1 - #1133 - 2016-09-11] AYOSHINA - Medium
 4. [V1 - #1154 - 2016-09-14] AYOSHINA - Easy
 5. [V1 - #1466 - 2016-10-08] Ginger_Snap - Hard
 6. [V1 - #1642 - 2016-10-20] Kreyul - Hard
 7. [V1 - #1737 - 2016-10-29] Kreyul - Medium
 8. [V1 - #1759 - 2016-10-31] -Eien- - Hard
 9. [V1 - #1776 - 2016-11-02] Kreyul - Easy
 10. [V1 - #1864 - 2016-11-11] Ginger_Snap - Medium
 11. [V1 - #1983 - 2016-11-22] Ginger_Snap - Easy
 12. [V1 - #2019 - 2016-11-24] Akai_Shuichi - Hard
 13. [V1 - #2107 - 2016-12-04] Jhiday - Easy
 14. [V1 - #2159 - 2016-12-10] renzoushi - Hard
 15. [V1 - #2361 - 2016-12-28] GamerDLM - Hard
 16. [V1 - #2533 - 2017-01-08] Jhiday - Medium (upgraded from Easy)
 17. [V1 - #2637 - 2017-01-18] Zenit - Hard
 18. [V1 - #2939 - 2017-02-14] Astarate - Easy
 19. [V1 - #3020 - 2017-02-20] SheyCroix - Hard
 20. [V1 - #3086 - 2017-02-26] Kreyul x2 - Hard
 21. [V1 - #3187 - 2017-03-03] SunflowerDaisho - Easy
 22. [V1 - #3279 - 2017-03-14] Clover - Hard
 23. [V1 - #3302 - 2017-03-17] renzoushi - Easy
 24. [V1 - #3372 - 2017-03-23] GamerDLM - Medium
 25. [V1 - #3382 - 2017-03-24] extremeplant - Easy
 26. [V1 - #3427 - 2017-03-28] Jhiday - Hard (upgraded from Medium)
 27. [V1 - #3433 - 2017-03-29] OmegaOtaku - Hard
 28. [V1 - #3439 - 2017-03-30] Zenit - Medium
 29. [V1 - #3561 - 2017-04-07] GamerDLM - Easy
 30. [V1 - #3678 - 2017-04-20] Clover - Easy
 31. [V1 - #3909 - 2017-05-11] Wyvern22 - Hard
 32. [V1 - #3933 - 2017-05-13] Kreyul x2 - Medium
 33. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Easy
 34. [V1 - #3959 - 2017-05-16] Wyvern22 - Medium
 35. [V1 - #4061 - 2017-05-26] Kreyul x2 - Easy
 36. [V1 - #4081 - 2017-05-27] Punkero - Hard
 37. [V1 - #4143 - 2017-06-01] Zenit - Easy
 38. [V1 - #4210 - 2017-06-07] Akai_Shuichi - Medium
 39. [V1 - #4343 - 2017-06-23] extremeplant - Hard (upgraded from Easy)
 40. [V1 - #4352 - 2017-06-25] OmegaOtaku - Medium
 41. [V1 - #4444 - 2017-07-01] renzoushi - Medium
 42. [V1 - #4472 - 2017-07-06] AYOSHINA x2 - Easy
 43. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero - Medium
 44. [V1 - #4620 - 2017-07-28] Punkero - Easy
 45. [V1 - #4746 - 2017-08-16] starfishalliance - Easy
 46. [V1 - #4787 - 2017-08-21] OmegaOtaku - Easy
 47. [V1 - #4930 - 2017-09-04] NamiLover69 - Hard
 48. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Hard
 49. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Medium
 50. [V1 - #4969 - 2017-09-11] Wyvern22 x2 - Easy
 51. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Hard
 52. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Medium
 53. [V1 - #5063 - 2017-09-23] AngelShiva - Easy
 54. [V1 - #5149 - 2017-10-03] Vanadis - Hard
 55. [V1 - #5163 - 2017-10-06] Vanadis - Easy
 56. [V1 - #5163 - 2017-10-06] Vanadis - Medium
 57. [V1 - #5529 - 2017-11-19] AYOSHINA x2 - Medium
 58. [V1 - #5747 - 2017-12-19] Aelric1 - Hard
 59. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Hard
 60. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Medium
 61. [V1 - #5816 - 2017-12-27] AngelShiva x2 - Easy
 62. [V1 - #5988 - 2018-01-15] SunflowerDaisho - Medium
 63. [V1 - #6204 - 2018-02-01] Clover - Medium
 64. [V1 - #6210 - 2018-02-02] Ritshiro - Hard
 65. [V1 - #6296 - 2018-02-14] NaineLIEz - Hard
 66. [V1 - #6551 - 2018-03-13] extremeplant - Medium
 67. [V1 - #6659 - 2018-03-26] AnshiAneko - Easy
 68. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Easy
 69. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Medium
 70. [V1 - #6884 - 2018-04-18] Imyreld - Hard
 71. [V1 - #6965 - 2018-04-27] NaineLIEz - Medium
 72. [V1 - #7014 - 2018-04-30] NaineLIEz - Easy
 73. [V1 - #7023 - 2018-05-01] starfishalliance - Medium
 74. [V1 - #7073 - 2018-05-06] TheEdgelord - Easy
 75. [V1 - #7138 - 2018-05-14] Imyreld x2 - Easy
 76. [V1 - #7257 - 2018-08-11] AngelHana - Easy
 77. [V1 - #7283 - 2018-08-16] YayakoChii - Easy
 78. [V1 - #7383 - 2018-08-29] Imyreld x2 - Medium
 79. [V1 - #7539 - 2018-09-18] Imyreld x2 - Hard
 80. [V1 - #7768 - 2018-10-14] AnshiAneko - Medium
 81. [V1 - #7804 - 2018-10-18] SunflowerDaisho - Hard
 82. [V1 - #7951 - 2018-11-04] JayArcher - Easy
 83. [V1 - #7980 - 2018-11-09] ExperienceLD - Hard
 84. [V1 - #8114 - 2018-11-29] MochiMagus - Hard
 85. [V1 - #8311 - 2018-12-29] extremeplant - Easy
 86. [V1 - #8507 - 2019-01-22] ExperienceLD - Medium
 87. [V1 - #8787 - 2019-02-24] Titadou - Easy
 88. [V1 - #8938 - 2019-03-09] Punkero x2 - Easy
 89. [V1 - #9079 - 2019-03-26] lifeiscrazy - Easy
 90. [V1 - #9087 - 2019-03-27] Zilluminate - Easy
 91. [V1 - #9128 - 2019-03-30] YayakoChii - Medium
 92. [V1 - #9282 - 2019-04-16] YayakoChii - Hard
 93. [V1 - #9654 - 2019-06-06] Zenit x2 - Hard
 94. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Easy
 95. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Medium
 96. [V1 - #9966 - 2019-07-26] boredrandomguy - Hard
 97. [V1 - #9974 - 2019-07-27] Rno081 - Easy
 98. [V1 - #10102 - 2019-08-16] ScarletCelestial - Easy
 99. [V2 - #78 - 2019-08-29] TheEdgelord - Medium
 100. [V2 - #323 - 2019-09-27] starfishalliance - Hard
 101. [V2 - #563 - 2019-10-21] Gwathgor - Hard
 102. [V2 - #571 - 2019-10-22] SunflowerDaisho x2 - Easy
 103. [V2 - #677 - 2019-11-03] Rno081 - Medium
 104. [V2 - #728 - 2019-11-07] ScarletCelestial - Medium
 105. [V2 - #777 - 2019-11-11] YayakoChii x2 - Easy
 106. [V2 - #839 - 2019-11-19] ShockZz - Easy
 107. [V2 - #842 - 2019-11-19] MochiMagus - Medium
 108. [V2 - #1053 - 2019-12-11] ExperienceLD - Easy
 109. [V2 - #1227 - 2019-12-30] ShockZz - Medium
 110. [V2 - #1343 - 2020-01-06] AngelHana - Medium
 111. [V2 - #1513 - 2020-01-23] Mnemosymnal - Easy
 112. [V2 - #1874 - 2020-02-23] Bern_stein - Easy
 113. [V2 - #2075 - 2020-03-11] dierubikdie - Hard
 114. [V2 - #2498 - 2020-04-14] Rellni944 - Easy
 115. [V2 - #2687 - 2020-04-27] cornflakegod - Easy
 116. [V2 - #2692 - 2020-04-27] Aelric1 - Medium
 117. [V2 - #2731 - 2020-04-29] YayakoChii x2 - Medium
 118. [V2 - #2740 - 2020-04-30] dierubikdie - Medium
 119. [V2 - #2789 - 2020-05-03] lostnyanko - Easy
 120. [V2 - #2828 - 2020-05-06] ScarletCelestial - Hard
 121. [V2 - #2848 - 2020-05-08] YayakoChii x2 - Hard
 122. [V2 - #2927 - 2020-05-15] _Bri - Hard
 123. [V2 - #3071 - 2020-05-25] RachelPanda - Hard
 124. [V2 - #3145 - 2020-05-30] Bunille - Easy
 125. [V2 - #3250 - 2020-06-06] dierubikdie - Easy
 126. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Easy
 127. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Medium
 128. [V2 - #3263 - 2020-06-07] Yterbium - Hard
 129. [V2 - #3375 - 2020-06-17] ShockZz - Hard
 130. [V2 - #3378 - 2020-06-17] Rellni944 - Medium
 131. [V2 - #3563 - 2020-07-02] MochiMagus - Easy
 132. [V2 - #3634 - 2020-07-09] _Bri - Medium
 133. [V2 - #3631 - 2020-07-10] KuriPuri - Easy
 134. [V2 - #3649 - 2020-07-10] ScarletCelestial x2 - Easy
 135. [V2 - #3727 - 2020-07-18] TheFlyingOrange - Easy
 136. [V2 - #3776 - 2020-07-22] _Bri - Easy
 137. [V2 - #3982 - 2020-08-04] lostnyanko - Medium
 138. [V2 - #4010 - 2020-08-05] miaxnder - Easy
 139. [V2 - #4085 - 2020-08-13] ImagineBrkr - Hard
 140. [V2 - #4145 - 2020-08-18] Rellni944 - Hard
 141. [V2 - #4190 - 2020-08-22] ExperienceLD x2 - Hard
 142. [V2 - #4212 - 2020-08-23] MegaManBK7 - Easy
 143. [V2 - #4223 - 2020-08-23] starfishalliance x2 - Easy
 144. [V2 - #4239 - 2020-08-26] MetalFalcon - Easy
 145. [V2 - #4431 - 2020-09-08] Bern_stein - Medium
 146. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Easy
 147. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Medium
 148. [V2 - #4627 - 2020-09-27] ParsleyParsnips - Hard
 149. [V2 - #4894 - 2020-10-18] KuriPuri - Medium
 150. [V2 - #4930 - 2020-10-21] ImagineBrkr - Medium
 151. [V2 - #4930 - 2020-10-21] ImagineBrkr - Easy
 152. [V2 - #5157 - 2020-11-08] dierubikdie x2 - Hard
 153. [V2 - #5198 - 2020-11-11] SolidBlade - Easy
 154. [V2 - #5286 - 2020-11-16] MetalFalcon - Medium
 155. [V2 - #5317 - 2020-11-18] _Bri x2 - Hard
 156. [V2 - #5346 - 2020-11-21] SheyCroix - Easy
 157. [V2 - #5346 - 2020-11-21] SheyCroix - Medium
 158. [V2 - #5392 - 2020-11-24] KuriPuri - Hard
 159. [V2 - #5433 - 2020-11-26] ScarletCelestial x2 - Medium
 160. [V2 - #5554 - 2020-12-04] lostnyanko - Hard
 161. [V2 - #5674 - 2020-12-13] dierubikdie x2 - Medium
 162. [V2 - #5876 - 2020-12-28] Otaku_baka_dsk - Easy
 163. [V2 - #5897 - 2020-12-30] dierubikdie x2 - Easy
 164. [V2 - #5939 - 2020-12-31] Otaku_baka_dsk - Medium
 165. [V2 - #6055 - 2021-01-08] Rno081 - Hard
 166. [V2 - #6064 - 2021-01-09] Zenit x2 - Medium
 167. [V2 - #6087 - 2021-01-11] ShockZz x2 - Easy
 168. [V2 - #6098 - 2021-01-12] Otaku_baka_dsk - Hard
 169. [V2 - #6236 - 2021-01-22] MetalFalcon - Hard
 170. [V2 - #6444 - 2021-02-05] Bern_stein - Hard
 171. [V2 - #6510 - 2021-02-10] AngelHana - Hard
 172. [V2 - #6582 - 2021-02-16] Benti_ - Easy
 173. [V2 - #6690 - 2021-02-24] lostnyanko x2 - Easy
 174. [V2 - #7229 - 2021-04-03] MadClaw1138 - Easy
 175. [V2 - #7252 - 2021-04-05] xCrazee - Easy
 176. [V2 - #7308 - 2021-04-09] Sakku-san - Medium
 177. [V2 - #7308 - 2021-04-09] Sakku-san - Hard
 178. [V2 - #7444 - 2021-04-19] MegaManBK7 - Medium
 179. [V2 - #7447 - 2021-04-19] Sakku-san - Easy
 180. [V2 - #7452 - 2021-04-20] _Bri x2 - Easy
 181. [V2 - #7452 - 2021-04-20] _Bri x2 - Medium
 182. [V2 - #7591 - 2021-04-30] SunflowerDaisho x2 - Medium
 183. [V2 - #7679 - 2021-05-05] HDAsylum - Easy
 184. [V2 - #7818 - 2021-05-18] AngelHana x2 - Easy
 185. [V2 - #7863 - 2021-05-21] ExperienceLD x2 - Medium
 186. [V2 - #8190 - 2021-06-12] Bunille - Medium
 187. [V2 - #8284 - 2021-06-20] Bern_stein x2 - Easy
 188. [V2 - #8325 - 2021-06-24] ScarletCelestial x2 - Hard
 189. [V2 - #8492 - 2021-07-02] ketsueki22 - Easy
 190. [V2 - #8662 - 2021-07-15] Shuurei - Hard
 191. [V2 - #8808 - 2021-07-28] Mr_Duke_ - Easy
 192. [V2 - #8809 - 2021-07-28] Szrebi - Hard
 193. [V2 - #8961 - 2021-08-08] xCrazee - Medium
 194. [V2 - #9042 - 2021-08-17] lostnyanko x2 - Medium
 195. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Easy
 196. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Medium
 197. [V2 - #9100 - 2021-08-21] SheyCroix x2 - Hard
 198. [V2 - #9121 - 2021-08-22] MetalFalcon x2 - Easy
 199. [V2 - #9433 - 2021-09-16] xCrazee - Hard
 200. [V2 - #9888 - 2021-10-25] ExperienceLD x2 - Easy
 201. [V2 - #9960 - 2021-10-31] Bern_stein x2 - Medium
 202. [V3 - #63 - 2021-11-10] extremeplant x2 - Easy
 203. [V3 - #379 - 2021-12-12] ImagineBrkr x2 - Hard
 204. [V3 - #417 - 2021-12-17] Mackamizzle - Hard
 205. [V3 - #481 - 2021-12-22] dixcloxure - Easy
 206. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr x2 - Easy
 207. [V3 - #742 - 2022-01-08] ImagineBrkr x2 - Medium
 208. [V3 - #894 - 2022-01-22] xCrazee x2 - Easy
 209. [V3 - #1073 - 2022-02-04] KuriPuri x2 - Hard
 210. [V3 - #1099 - 2022-02-07] lostnyanko x2 - Hard
 211. [V3 - #1222 - 2022-02-19] AngelHana x2 - Medium
 212. [V3 - #1428 - 2022-03-03] Zenit x2 - Easy
 213. [V3 - #1455 - 2022-03-06] Bern_stein x2 - Hard
 214. [V3 - #1782 - 2022-04-01] xCrazee x2 - Medium
 215. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Easy
 216. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Medium
 217. [V3 - #1866 - 2022-04-10] Vanadis x2 - Hard
 218. [V3 - #2206 - 2022-05-11] Nurguburu - Easy
 219. [V3 - #2206 - 2022-05-11] Nurguburu - Medium
 220. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Easy
 221. [V3 - #2939 - 2022-07-18] RachelPanda - Medium
 222. [V3 - #3160 - 2022-08-07] MissCactus - Easy
 223. [V3 - #3218 - 2022-08-14] Szrebi - Medium
 224. [V3 - #3223 - 2022-08-14] Yterbium x2 - Easy
 225. [V3 - #3223 - 2022-08-14] Yterbium x2 - Medium
 226. [V3 - #3230 - 2022-08-15] Yterbium x2 - Hard
 227. [V3 - #3954 - 2022-10-31] ShockZz x2 - Medium
 228. [V3 - #3988 - 2022-11-02] FeezyWheezy - Easy
 229. [V3 - #4002 - 2022-11-05] RachelPanda x2 - Easy
 230. [V3 - #4127 - 2022-11-22] HDAsylum - Medium
 231. [V3 - #4320 - 2022-12-09] Papa_Dragon - Hard
 232. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Easy
 233. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Medium
 234. [V3 - #4521 - 2022-12-29] NaineLIEz - Hard
 235. [V3 - #4643 - 2023-01-06] iamrure - Easy
 236. [V3 - #4694 - 2023-01-10] -Animewikia- - Easy
 237. [V3 - #4736 - 2023-01-14] AngelHana x2 - Medium
 238. [V3 - #4900 - 2023-01-27] Mnemosymnal - Medium

Category : Characters

Thread : MAL forum

Created on : 2016-07-15

Number of Turn-ins : 238 (74 not validated yet)

Difficulties :

 • Easy [0.75pt - 35 items] : 94 completed (30 not validated yet)
 • Medium [1.75pt - 70 items] : 74 completed (24 not validated yet)
 • Hard [2.5pt - 105 items] : 70 completed (20 not validated yet)

Rules :

 • This challenge requires watching anime corresponding to a set of criteria, as many times as necessary to reach the required number of items.
 • No previously seen nor previously started anime can be used for this challenge.
 • No ongoing anime can be used for this challenge. They must have finished airing (and you must have completed them) before your turn-in date.
 • All anime used for this challenge must have a total duration of a minimum of 15 minutes.
 • This challenge can be submitted twice for each difficulty.