Comparison between users

Users Wyvern22
Total Points 2465.75
Validated Points 1731.25
Recurring Challenges
Highest Score Anime Challenge Level 106 => +13.5
Lowest Score Anime Challenge Level 0 => +0
Auction House Level 5 (+ 1 bonus) => +1.25
MAL Official AWC
2015 Anime Watching Challenge
2016 Anime Watching Challenge
2017 Anime Watching Challenge

[2017-08-01] - Emperor Full Card => +2

2018 Anime Watching Challenge

[2018-03-29] - Hardcore => +3.75

2019 Anime Watching Challenge

[2019-03-19] - Expert => +3.5

2020 Anime Watching Challenge

[2020-03-28] - Diamond => +3.5

2021 Anime Watching Challenge

[2021-11-20] - Legend => +3

2022 Anime Watching Challenge

[2022-03-04] - Level 5 => +3.5

2023 Anime Watching Challenge
Year
1980's Decade

[V2 - #7624 - 2021-04-30] - Easy => +0.75

[V3 - #1705 - 2022-03-28] - Hard => +2.5

[V3 - #2151 - 2022-05-05] - Medium => +1.5

1990's Decade

[V2 - #7624 - 2021-04-30] - Easy => +0.75

[V3 - #1100 - 2022-02-07] - Hard => +2.5

[V3 - #1705 - 2022-03-28] - Medium => +1.5

Aired 2000-2002

[V2 - #2102 - 2020-03-13] => +3

Aired 2003

[V2 - #6848 - 2021-03-04] => +3

Aired 2004

[V1 - #9499 - 2019-05-16] => +3

Aired 2005

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +3

Aired 2006

[V1 - #5313 - 2017-10-25] => +3

Aired 2007

[V1 - #6613 - 2018-03-21] => +3

Aired 2008

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +3

Aired 2009

[V1 - #4463 - 2017-07-04] => +3

Aired 2010

[V1 - #5313 - 2017-10-25] => +3

Aired 2011

[V1 - #3974 - 2017-05-18] => +3

Aired 2012

[V1 - #4330 - 2017-06-22] => +3

Aired 2013

[V1 - #5382 - 2017-10-31] => +3

Aired 2014

[V1 - #4686 - 2017-08-06] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2015

[V1 - #5313 - 2017-10-25] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2016

[V1 - #4486 - 2017-07-08] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2017

[V1 - #6992 - 2018-04-30] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2018

[V1 - #9991 - 2019-07-30] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2019

[V2 - #4623 - 2020-09-27] => +3

Aired 2020

[V3 - #578 - 2021-12-29] => +3

[V3 - #6837 - 2023-07-30] x2 => +3

Aired 2021

[V3 - #1521 - 2022-03-13] => +3

Aired 2022

[V3 - #5215 - 2023-02-19] => +3

Aired 2023
Lustrum

[V1 - #4793 - 2017-08-22] - Easy => +2.5

[V1 - #4960 - 2017-09-09] - Medium => +3.25

[V1 - #5516 - 2017-11-18] - Hard => +4.25

[V1 - #7263 - 2018-08-12] x2 - Hard => +4.25

[V1 - #9014 - 2019-03-20] x2 - Medium => +3.25

[V1 - #9581 - 2019-05-27] x2 - Easy => +2.5

Movie-Timeline

[V1 - #3316 - 2017-03-18] => +1.5

OVA Timeline

[V2 - #6135 - 2021-01-14] => +1

Ultimate

[V1 - #8851 - 2019-02-28] => +25.25

Franchise
Cardfight!!
Detective Conan
Digimon

[V3 - #741 - 2022-01-08] - Adventure => +1.25

Dragon Ball

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Original => +1

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Z => +2.75

[V3 - #4308 - 2022-12-07] - Others => +1.25

Gintama

[V1 - #4486 - 2017-07-08] => +2.5

Gundam Universe

[V1 - #10108 - 2019-08-17] - UC => +2.25

[V1 - #10108 - 2019-08-17] - Alternatives => +3.5

[V1 - #10108 - 2019-08-17] - SD => +0.75

[V1 - #10108 - 2019-08-17] - Build => +0.75

Lupin III

[V1 - #3344 - 2017-03-21] - Main => +1.75

[V1 - #3344 - 2017-03-21] - Others => +1.25

Macross

[V1 - #3345 - 2017-03-21] => +1.25

Naruto

[V1 - #2648 - 2017-01-19] - Original => +1.25

[V1 - #2648 - 2017-01-19] - Shippuuden => +3.25

[V1 - #2648 - 2017-01-19] - Boruto => +1.75

One Piece

[V1 - #2618 - 2017-01-16] - All => +6.75

Pokemon

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Original => +2

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Advance => +1.25

Precure
Prince of Tennis

[V1 - #3101 - 2017-02-27] => +1.5

Sailor Moon

[V1 - #4557 - 2017-07-19] => +1.75

Tenchi Muyou
Transformers
Type-Moon
Yu-Gi-Oh
Creator
Alpha-Producers

[V2 - #7193 - 2021-03-31] - Combination => +0.75

[V2 - #7193 - 2021-03-31] - Producer => +1.25

[V2 - #7193 - 2021-03-31] - Studio => +1.75

[V2 - #9353 - 2021-09-08] x2 - Producer => +1.25

[V2 - #9580 - 2021-09-28] x2 - Studio => +1.75

[V2 - #9815 - 2021-10-18] x2 - Combination => +0.75

Animeism
AniSongs

[V3 - #5442 - 2023-03-11] - Conquered => +4

[V3 - #5839 - 2023-04-18] - Hard => +3

[V3 - #6174 - 2023-05-29] - Medium => +2

[V3 - #6491 - 2023-06-30] - Easy => +1

CLAMP

[V1 - #3240 - 2017-03-10] => +2.5

Ghibli Founders

[V1 - #9389 - 2019-04-29] - Miyazaki => +2

[V1 - #9389 - 2019-04-29] - Suzuki => +0.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] - Takahata => +1.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] - Other => +1.75

Leijiverse

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Maetel => +1.5

[V1 - #8516 - 2019-01-24] - Yamato => +1.25

[V1 - #8516 - 2019-01-24] - Herlock => +0.75

[V1 - #8516 - 2019-01-24] - Others => +0.75

Morimoto Kouji

[V1 - #6828 - 2018-04-11] => +3.5

Go Nagai
noitaminA

[V2 - #2985 - 2020-05-20] - 2010-14 => +2.25

[V2 - #3105 - 2020-05-27] - 2005-09 => +1.25

Okada Mari

[V2 - #4888 - 2020-10-17] - Hard => +3.75

[V3 - #2237 - 2022-05-15] - Easy => +1.25

Seiyuu

[V1 - #3442 - 2017-03-30] => +1.75

[V1 - #3871 - 2017-05-06] x2 => +1.75

[V1 - #4557 - 2017-07-19] x3 => +1.75

[V1 - #4668 - 2017-08-02] x4 => +1.75

Seiyuu Chain
Staff Chain
Studios

[V1 - #5275 - 2017-10-20] => +4

[V1 - #5987 - 2018-01-15] x2 => +4

[V2 - #3722 - 2020-07-17] x3 => +4

Tezuka Universe

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Hard => +2.25

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Medium => +1.5

[V2 - #5874 - 2020-12-28] - Easy => +0.75

Top 100 Seiyuu
Wada Jouji

[V2 - #9514 - 2021-09-22] => +3.5

Watanabe Shinichiro

[V1 - #9090 - 2019-03-27] => +5

World Masterpiece Theater

[V2 - #6307 - 2021-01-27] => +7.25

Young Animator Training Project

[V1 - #6509 - 2018-03-08] => +0.5

Yuasa Masaaki

[V1 - #6907 - 2018-04-20] => +3.5

Studios
A-1 Pictures

[V2 - #8151 - 2021-06-10] - Conquered => +5

[V3 - #398 - 2021-12-14] - Hard => +3.75

Bones

[V1 - #9259 - 2019-04-14] - Easy => +1.25

[V1 - #9259 - 2019-04-14] - Medium => +2.25

[V1 - #9259 - 2019-04-14] - Hard => +3.25

Brain's Base

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +2

[V2 - #6595 - 2021-02-17] - Medium => +1.5

[V3 - #3170 - 2022-08-07] - Easy => +1

Deen

[V1 - #5275 - 2017-10-20] - Conquered => +6

[V1 - #8559 - 2019-01-29] - Hard => +4.5

[V2 - #5048 - 2020-10-30] - Easy => +1.5

[V3 - #2188 - 2022-05-09] - Medium (upgraded from Easy) => +1.5

[V3 - #3193 - 2022-08-10] - Easy => +1.5

Doga Kobo

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Easy => +0.5

[V3 - #2237 - 2022-05-15] - Medium (upgraded from Easy) => +0.5

Gainax

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +1.5

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Medium => +1

[V2 - #5048 - 2020-10-30] - Easy => +0.5

J.C.Staff

[V2 - #4764 - 2020-10-06] - Conquered => +3

[V2 - #4764 - 2020-10-06] - Hard => +2.25

[V3 - #1233 - 2022-02-19] - Medium => +1.5

[V3 - #2151 - 2022-05-05] - Easy => +0.75

Kyoto Animation

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Hard => +1.5

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Easy => +0.5

[V3 - #1854 - 2022-04-09] - Medium => +1

Madhouse

[V1 - #6147 - 2018-01-30] - Conquered => +6

[V1 - #6147 - 2018-01-30] - Hard => +4.5

[V1 - #6147 - 2018-01-30] - Easy => +1.5

[V1 - #9738 - 2019-06-23] - Medium => +3

[V3 - #1785 - 2022-04-02] - Mastered => +7.5

Manglobe

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +0.75

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Easy => +0.25

MAPPA

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Hard => +1

[V3 - #578 - 2021-12-29] - Medium => +0.75

[V3 - #5415 - 2023-03-09] - Easy => +0.5

[Mini-Studio] feel.
[Mini-Studio] Gonzo

[V2 - #8571 - 2021-07-08] => +2.5

[Mini-Studio] LIDENFILMS

[V3 - #307 - 2021-12-05] => +2

[Mini-Studio] Nippon Animation

[V2 - #8647 - 2021-07-14] => +5

[Mini-Studio] Production Reed

[V2 - #8571 - 2021-07-08] => +4

[Mini-Studio] Satelight

[V2 - #9353 - 2021-09-08] => +4

[Mini-Studio] Shin-Ei Animation

[V2 - #8571 - 2021-07-08] => +2.5

[Mini-Studio] SILVER LINK.

[V3 - #1420 - 2022-03-01] => +1.5

[Mini-Studio] Tatsunoko Production

[V2 - #8571 - 2021-07-08] => +4.5

[Mini-Studio] Zexcs

[V3 - #1420 - 2022-03-01] => +2

OLM

[V2 - #8752 - 2021-07-23] - Conquered => +10

[V2 - #9938 - 2021-10-30] - Medium => +5

[V3 - #4832 - 2023-01-21] - Easy => +2.5

P.A. Works

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +1

[V3 - #2170 - 2022-05-07] - Medium => +0.75

Pierrot

[V2 - #5415 - 2020-11-25] - Conquered => +10

[V2 - #7624 - 2021-04-30] - Hard => +7.5

[V3 - #2170 - 2022-05-07] - Easy => +2.5

[V3 - #4701 - 2023-01-11] - Medium => +5

Production I.G

[V1 - #5516 - 2017-11-18] - Conquered => +4

[V1 - #5516 - 2017-11-18] - Hard => +3

[V1 - #5516 - 2017-11-18] - Medium => +2

[V1 - #5516 - 2017-11-18] - Easy => +1

[V2 - #4101 - 2020-08-14] - Mastered => +

Shaft

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +2

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Easy => +1

[V3 - #2219 - 2022-05-13] - Medium => +1.5

Studio 4°C

[V1 - #5559 - 2017-11-22] => +0.75

Sunrise

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Conquered => +8

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Hard => +6

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Medium => +4

[V1 - #5708 - 2017-12-12] - Easy => +2

[V2 - #74 - 2019-08-30] x2 - Conquered => +8

[V2 - #9815 - 2021-10-18] x2 - Hard => +6

[V3 - #2170 - 2022-05-07] x2 - Medium => +4

[V3 - #2733 - 2022-06-29] x2 - Easy => +2

TMS Entertainment

[V2 - #5874 - 2020-12-28] - Conquered => +8

[V2 - #5874 - 2020-12-28] - Hard => +6

[V2 - #7624 - 2021-04-30] - Medium => +4

[V3 - #1573 - 2022-03-19] - Easy => +2

Toei Animation

[V1 - #7597 - 2018-09-25] - Conquered => +8

[V1 - #7597 - 2018-09-25] - Hard => +6

[V1 - #7597 - 2018-09-25] - Medium => +4

[V1 - #7597 - 2018-09-25] - Easy => +2

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 - Conquered => +8

[V2 - #4699 - 2020-09-30] x2 - Hard => +6

[V3 - #1157 - 2022-02-13] x2 - Medium => +4

[V3 - #2151 - 2022-05-05] x2 - Easy => +2

Xebec

[V2 - #3780 - 2020-07-22] - Hard => +4.5

[V3 - #2188 - 2022-05-09] - Easy => +1.5

Genre
Action

[V1 - #8516 - 2019-01-23] - Easy => +1

[V1 - #9235 - 2019-04-12] - Hard => +4

[V1 - #9879 - 2019-07-13] - Medium => +2.5

[V2 - #627 - 2019-10-29] x2 - Hard => +4

[V2 - #2255 - 2020-03-27] x2 - Medium => +2.5

[V2 - #3105 - 2020-05-27] x2 - Easy => +1

[V2 - #5874 - 2020-12-28] x3 - Hard => +4

[V2 - #7882 - 2021-05-24] x3 - Medium => +2.5

[V2 - #8151 - 2021-06-10] x3 - Easy => +1

Adventure

[V1 - #9259 - 2019-04-14] - Easy => +1

[V2 - #265 - 2019-09-22] - Hard => +4

[V2 - #2985 - 2020-05-20] - Medium => +2.5

[V2 - #5874 - 2020-12-28] x2 - Hard => +4

[V2 - #6848 - 2021-03-04] x2 - Medium => +2.5

[V2 - #8414 - 2021-06-29] x2 - Easy => +1

[V3 - #944 - 2022-01-27] x3 - Hard => +4

[V3 - #1705 - 2022-03-28] x3 - Medium => +2.5

[V3 - #2151 - 2022-05-05] x3 - Easy => +1

Comedy

[V1 - #2529 - 2017-01-08] - Easy => +1

[V1 - #2546 - 2017-01-09] - Medium => +2.5

[V1 - #2864 - 2017-02-07] - Hard => +4

[V1 - #3356 - 2017-03-22] x2 - Hard => +4

[V1 - #3595 - 2017-04-10] x2 - Medium => +2.5

[V1 - #4793 - 2017-08-22] x2 - Easy => +1

[V2 - #2255 - 2020-03-27] x3 - Hard => +4

[V2 - #2670 - 2020-04-25] x3 - Medium => +2.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x3 - Easy => +1

Dementia

[V1 - #2548 - 2017-01-09] => +0.5

[V2 - #706 - 2019-11-06] x2 => +0.5

Demons

[V1 - #7544 - 2018-09-18] => +3.5

[V2 - #706 - 2019-11-06] x2 => +3.5

Drama

[V1 - #6568 - 2018-03-16] - Easy => +1

[V1 - #7263 - 2018-08-12] - Hard => +4

[V1 - #8373 - 2019-01-05] - Medium => +2.5

[V1 - #9108 - 2019-03-29] x2 - Hard => +4

[V1 - #9879 - 2019-07-13] x2 - Medium => +2.5

[V2 - #177 - 2019-09-11] x2 - Easy => +1

[V2 - #9059 - 2021-08-18] x3 - Hard => +4

[V3 - #424 - 2021-12-17] x3 - Medium => +2.5

[V3 - #1359 - 2022-02-27] x3 - Easy => +1

Ecchi

[V1 - #2626 - 2017-01-16] - Easy => +1

[V1 - #5637 - 2017-12-01] - Hard => +3

[V1 - #6714 - 2018-03-31] - Medium => +2

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 - Hard => +3

[V3 - #1573 - 2022-03-19] x2 - Medium => +2

[V3 - #2471 - 2022-06-04] x2 - Easy => +1

Fantasy

[V1 - #2862 - 2017-02-07] - Easy => +1

[V1 - #3039 - 2017-02-22] - Hard => +4

[V1 - #3616 - 2017-04-14] - Medium => +2.5

[V1 - #4565 - 2017-07-21] x2 - Hard => +4

[V1 - #5026 - 2017-09-19] x2 - Medium => +2.5

[V1 - #5516 - 2017-11-18] x2 - Easy => +1

[V2 - #6135 - 2021-01-14] x3 - Hard => +4

[V2 - #8151 - 2021-06-10] x3 - Medium => +2.5

[V2 - #9059 - 2021-08-18] x3 - Easy => +1

Harem

[V1 - #3764 - 2017-04-29] - Easy => +0.5

[V2 - #1598 - 2020-01-30] - Hard => +2.25

[V3 - #1521 - 2022-03-13] - Medium => +1.25

Hentai

[V3 - #5098 - 2023-02-07] - Conquered => +1

Historical

[V1 - #2863 - 2017-02-07] - Easy => +1.25

[V1 - #4283 - 2017-06-17] - Hard => +3.25

[V1 - #5154 - 2017-10-04] - Medium => +2.25

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Hard => +3.25

[V1 - #8373 - 2019-01-05] x2 - Medium => +2.25

[V1 - #9879 - 2019-07-13] x2 - Easy => +1.25

Horror

[V1 - #2625 - 2017-01-16] - Easy => +0.5

[V1 - #3959 - 2017-05-16] - Hard => +2.25

[V1 - #6442 - 2018-02-27] - Medium => +1.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 - Hard => +2.25

[V2 - #74 - 2019-08-30] x2 - Medium => +1.25

[V2 - #2985 - 2020-05-20] x2 - Easy => +0.5

Josei

[V1 - #2714 - 2017-01-23] => +1.5

Magic

[V2 - #3105 - 2020-05-27] - Easy => +0.75

[V2 - #8151 - 2021-06-10] - Hard => +2.5

[V3 - #114 - 2021-11-17] - Medium => +1.5

[V3 - #1420 - 2022-03-01] x2 - Hard => +2.5

[V3 - #2170 - 2022-05-07] x2 - Medium => +1.5

[V3 - #2675 - 2022-06-24] x2 - Easy => +0.75

Martial Arts

[V2 - #763 - 2019-11-11] => +4.5

[V3 - #7094 - 2023-08-29] x2 => +4.5

Mecha

[V1 - #2531 - 2017-01-08] - Easy => +1.25

[V1 - #3315 - 2017-03-18] - Hard => +3.25

[V1 - #4117 - 2017-05-30] - Medium => +2.25

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Hard => +3.25

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Medium => +2.25

[V1 - #8559 - 2019-01-29] x2 - Easy => +1.25

Military

[V1 - #3326 - 2017-03-19] - Easy => +0.5

[V1 - #4330 - 2017-06-22] - Hard => +2.25

[V1 - #4668 - 2017-08-02] - Medium => +1.25

[V1 - #6613 - 2018-03-21] x2 - Hard => +2.25

[V1 - #7738 - 2018-10-10] x2 - Medium => +1.25

[V1 - #8373 - 2019-01-05] x2 - Easy => +0.5

Musical

[V2 - #2102 - 2020-03-13] - Easy => +1.25

[V3 - #424 - 2021-12-17] - Hard => +3.25

[V3 - #2237 - 2022-05-15] - Medium => +2.25

[V3 - #4032 - 2022-11-10] x2 - Hard => +3.25

[V3 - #5098 - 2023-02-07] x2 - Medium => +2.25

[V3 - #5442 - 2023-03-11] x2 - Easy => +1.25

Mystery

[V1 - #3102 - 2017-02-27] - Easy => +0.5

[V1 - #3658 - 2017-04-18] - Hard => +2.25

[V1 - #3959 - 2017-05-16] - Medium => +1.25

[V1 - #5637 - 2017-12-01] x2 - Hard => +2.25

[V1 - #6828 - 2018-04-11] x2 - Medium => +1.25

[V1 - #7475 - 2018-09-08] x2 - Easy => +0.5

Parody

[V2 - #1102 - 2019-12-18] - Easy => +0.5

[V2 - #6595 - 2021-02-17] - Hard => +2.25

[V3 - #1573 - 2022-03-19] - Medium => +1.25

[V3 - #3104 - 2022-07-31] x2 - Hard => +2.25

[V3 - #6491 - 2023-06-30] x2 - Easy => +0.5

[V3 - #6491 - 2023-06-30] x2 - Medium => +1.25

Police Cars

[V2 - #853 - 2019-11-21] => +2.75

[V3 - #7094 - 2023-08-29] x2 => +2.75

Psychological

[V1 - #2650 - 2017-01-19] => +3

[V1 - #6894 - 2018-04-19] x2 => +3

Romance

[V1 - #2700 - 2017-01-22] - Medium => +2.25

[V1 - #2865 - 2017-02-07] - Easy => +1.25

[V1 - #3548 - 2017-04-05] - Hard => +3.25

[V1 - #4117 - 2017-05-30] x2 - Hard => +3.25

[V1 - #5313 - 2017-10-25] x2 - Medium => +2.25

[V1 - #6117 - 2018-01-29] x2 - Easy => +1.25

[V2 - #8151 - 2021-06-10] x3 - Hard => +3.25

[V3 - #242 - 2021-11-30] x3 - Medium => +2.25

[V3 - #1207 - 2022-02-17] x3 - Easy => +1.25

Samurai

[V1 - #7186 - 2018-05-22] => +2.5

[V1 - #7186 - 2018-05-22] x2 => +2.5

School

[V1 - #4117 - 2017-05-30] - Easy => +1.25

[V1 - #5637 - 2017-12-01] - Hard => +3.25

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Medium => +2.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 - Hard => +3.25

[V1 - #10108 - 2019-08-17] x2 - Medium => +2.25

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 - Easy => +1.25

Sci-Fi

[V1 - #4218 - 2017-06-09] - Easy => +1.25

[V1 - #4960 - 2017-09-09] - Hard => +3.5

[V1 - #5382 - 2017-10-31] - Medium => +2.5

[V1 - #6613 - 2018-03-21] x2 - Hard => +3.5

[V1 - #6992 - 2018-04-30] x2 - Medium => +2.5

[V1 - #7209 - 2018-05-26] x2 - Easy => +1.25

[V2 - #6307 - 2021-01-27] x3 - Hard => +3.5

[V2 - #9514 - 2021-09-22] x3 - Medium => +2.5

[V3 - #424 - 2021-12-17] x3 - Easy => +1.25

Shoujo Ai

[V1 - #7209 - 2018-05-26] => +2

Shounen Ai

[V1 - #2453 - 2017-01-03] => +1.5

Slice of Life

[V1 - #2570 - 2017-01-11] - Easy => +1.25

[V1 - #3819 - 2017-05-01] - Medium => +2.25

[V1 - #3845 - 2017-05-03] - Hard => +3.25

[V1 - #5026 - 2017-09-19] x2 - Hard => +3.25

[V1 - #5879 - 2018-01-01] x2 - Medium => +2.25

[V1 - #6714 - 2018-03-31] x2 - Easy => +1.25

[V2 - #7882 - 2021-05-24] x3 - Hard => +3.25

[V2 - #9815 - 2021-10-18] x3 - Medium => +2.25

[V3 - #887 - 2022-01-21] x3 - Easy => +1.25

Space

[V2 - #853 - 2019-11-21] => +3

Sports
Sports (Style 2)

[V1 - #2532 - 2017-01-08] - Easy => +0.5

[V1 - #2834 - 2017-02-05] - Medium => +1.5

[V1 - #3674 - 2017-04-20] - Hard => +2.25

[V1 - #8451 - 2019-01-14] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #8497 - 2019-01-21] x2 - Easy => +0.5

[V1 - #8559 - 2019-01-29] x2 - Hard => +2.25

Super Power

[V2 - #1102 - 2019-12-18] - Easy => +0.5

[V2 - #7882 - 2021-05-24] - Hard => +2.25

[V3 - #944 - 2022-01-27] - Medium => +1.25

[V3 - #2237 - 2022-05-15] x2 - Medium => +1.25

[V3 - #5098 - 2023-02-07] x2 - Hard => +2.25

[V3 - #5839 - 2023-04-18] x2 - Easy => +0.5

Supernatural

[V2 - #853 - 2019-11-22] - Easy => +1.25

[V2 - #4302 - 2020-08-29] - Hard => +3.25

[V2 - #7882 - 2021-05-24] - Medium => +2.25

[V3 - #307 - 2021-12-05] x2 - Hard => +3.25

[V3 - #1420 - 2022-03-01] x2 - Medium => +2.25

[V3 - #2219 - 2022-05-13] x2 - Easy => +1.25

Thriller

[V2 - #763 - 2019-11-11] => +2.5

Vampire

[V1 - #6012 - 2018-01-17] => +2.5

[V1 - #9108 - 2019-03-29] x2 => +2.5

Theme
Award-Winning (Non-TV)

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Hard => +1.5

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Medium => +1

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Easy => +0.5

[V2 - #2985 - 2020-05-20] x2 - Hard => +1.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 - Medium => +1

[V3 - #114 - 2021-11-17] x2 - Easy => +0.5

Award-Winning (TV)

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Hard => +7.5

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Medium => +5

[V3 - #307 - 2021-12-05] - Easy => +2.5

Battle Royale

[V2 - #1505 - 2020-01-23] - Hard => +2.5

[V2 - #1598 - 2020-01-30] - Easy => +1

CGI

[V1 - #8497 - 2019-01-22] - Conquered => +4

[V1 - #8749 - 2019-02-18] - Hard => +3

[V1 - #8749 - 2019-02-18] - Medium => +2

[V1 - #8749 - 2019-02-18] - Easy => +1

Cyberpunk

[V1 - #6260 - 2018-02-09] - Hard => +3

[V1 - #6260 - 2018-02-09] - Medium => +2

[V1 - #6260 - 2018-02-09] - Easy => +1

Episodic

[V1 - #5594 - 2017-11-27] - Conquered => +4

[V1 - #5879 - 2018-01-01] - Hard => +3

[V1 - #6260 - 2018-02-09] - Medium => +2

[V1 - #6442 - 2018-02-27] - Easy => +1

[V1 - #6894 - 2018-04-19] x2 - Conquered => +4

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Hard => +3

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Medium => +2

[V1 - #7672 - 2018-10-01] x2 - Easy => +1

Female Idol

[V2 - #6735 - 2021-02-27] - Medium => +1.5

[V3 - #1100 - 2022-02-07] - Hard => +2.25

[V3 - #1157 - 2022-02-13] - Easy => +0.75

[V3 - #5703 - 2023-04-04] - Conquered => +3

Game

[V1 - #6298 - 2018-02-14] - Easy => +1

[V1 - #8749 - 2019-02-18] - Hard => +3

[V2 - #3105 - 2020-05-27] - Medium => +2

[V2 - #9059 - 2021-08-18] x2 - Hard => +3

[V3 - #307 - 2021-12-05] x2 - Medium => +2

[V3 - #1207 - 2022-02-17] x2 - Easy => +1

GAR

[V1 - #2819 - 2017-02-04] => +4

[V1 - #5120 - 2017-09-30] x2 => +4

Gourmet

[V1 - #6894 - 2018-04-19] - Hard => +3

[V1 - #6894 - 2018-04-19] - Medium => +2

[V1 - #6894 - 2018-04-19] - Easy => +1

Holiday
Isekai

[V1 - #7879 - 2018-10-29] - Hard => +2.75

[V1 - #7879 - 2018-10-29] - Medium => +2

[V2 - #2255 - 2020-03-27] - Easy => +1.25

[V2 - #5415 - 2020-11-25] x2 - Easy => +1.25

[V3 - #1359 - 2022-02-27] x2 - Hard => +2.75

[V3 - #1785 - 2022-04-02] x2 - Medium => +2

Iyashikei

[V1 - #9910 - 2019-07-20] - Hard => +3

[V1 - #9910 - 2019-07-20] - Medium => +2

[V1 - #9910 - 2019-07-20] - Easy => +1

[V3 - #4832 - 2023-01-21] x2 - Hard => +3

[V3 - #5742 - 2023-04-09] x2 - Medium => +2

Korean and Chinese Anime

[V2 - #706 - 2019-11-05] - Conquered => +3.75

[V2 - #706 - 2019-11-05] - Hard => +3

[V2 - #1126 - 2019-12-20] - Medium => +2.25

[V2 - #4302 - 2020-08-29] - Easy => +1.5

[V3 - #4832 - 2023-01-21] x2 - Conquered => +3.75

[V3 - #4832 - 2023-01-21] x2 - Hard => +3

[V3 - #4832 - 2023-01-21] x2 - Medium => +2.25

[V3 - #4832 - 2023-01-21] x2 - Easy => +1.5

Mafia

[V1 - #7773 - 2018-10-15] - Hard => +4.5

[V1 - #7773 - 2018-10-15] - Easy => +1.5

[V1 - #8749 - 2019-02-18] - Medium => +3

Mahou Shoujo

[V1 - #2624 - 2017-01-16] - Easy => +1.25

[V1 - #5594 - 2017-11-27] - Hard => +3.25

[V1 - #6714 - 2018-03-31] - Medium => +2.25

[V1 - #9787 - 2019-06-29] x2 - Hard => +3.25

[V2 - #8151 - 2021-06-10] x2 - Medium => +2.25

[V3 - #2219 - 2022-05-13] x2 - Easy => +1.25

Male Idol

[V2 - #9474 - 2021-09-19] - Hard => +0.75

[V3 - #424 - 2021-12-17] - Medium => +0.5

[V3 - #3898 - 2022-10-27] - Easy => +0.25

[V3 - #5703 - 2023-04-04] - Conquered => +1

Post-Apocalyptic

[V1 - #8559 - 2019-01-29] - Conquered => +5

[V1 - #8559 - 2019-01-29] - Hard => +3.75

[V1 - #8559 - 2019-01-29] - Medium => +2.5

[V1 - #9581 - 2019-05-27] - Easy => +1.25

Steampunk

[V1 - #7544 - 2018-09-18] => +3.75

[V3 - #398 - 2021-12-14] x2 => +3.75

Superhero

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Hard => +3

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Medium => +2

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Easy => +1

[Theme Tags] Aliens

[V2 - #5048 - 2020-10-30] => +3

[Theme Tags] Androids

[V3 - #1705 - 2022-03-28] => +2.5

[Theme Tags] Angels

[V3 - #3104 - 2022-07-31] => +3

[Theme Tags] Angst

[V2 - #5048 - 2020-10-30] => +2.5

[Theme Tags] Anthropomorphism

[V2 - #5048 - 2020-10-30] => +2

[Theme Tags] Coming of Age

[V3 - #1207 - 2022-02-17] => +3

[Theme Tags] Conspiracy

[V3 - #1854 - 2022-04-09] => +3

[Theme Tags] Deities

[V2 - #9851 - 2021-10-22] => +3

[Theme Tags] Delinquents

[V3 - #1854 - 2022-04-09] => +3

[Theme Tags] Detectives

[V2 - #7882 - 2021-05-24] => +2.5

[Theme Tags] Disasters

[V3 - #1818 - 2022-04-05] => +2.5

[Theme Tags] Dragons

[V3 - #398 - 2021-12-14] => +4

[Theme Tags] Elves

[V3 - #3193 - 2022-08-10] => +2

[Theme Tags] Fairies

[V3 - #1023 - 2022-01-31] => +3.5

[Theme Tags] Friendship

[V3 - #741 - 2022-01-08] => +3

[Theme Tags] Ghosts

[V2 - #9938 - 2021-10-30] => +4

[Theme Tags] Gore

[V3 - #1157 - 2022-02-13] => +2

[Theme Tags] Gunfights

[V3 - #1854 - 2022-04-09] => +2.5

[Theme Tags] Historical Period

[V2 - #9905 - 2021-10-27] => +2.5

[Theme Tags] Love Triangles

[V2 - #9938 - 2021-10-30] => +3

[Theme Tags] Maids

[V3 - #1233 - 2022-02-19] => +2

[Theme Tags] Mythology

[V2 - #9905 - 2021-10-27] => +3

[Theme Tags] Ninjas

[V3 - #741 - 2022-01-08] => +3.5

[Theme Tags] Parental Abandonment

[V3 - #1521 - 2022-03-13] => +2.5

[Theme Tags] Power Suits

[V3 - #2888 - 2022-07-12] => +2.5

[Theme Tags] Robots

[V2 - #6135 - 2021-01-14] => +3

[Theme Tags] Slapstick Humor

[V2 - #3972 - 2020-08-02] => +2.5

[Theme Tags] Stereotypes

[V2 - #4699 - 2020-09-30] => +2.5

[Theme Tags] Swordplay

[V2 - #6135 - 2021-01-14] => +2.5

[Theme Tags] Tragedy

[V2 - #4623 - 2020-09-27] => +2.5

Time Travel

[V1 - #7544 - 2018-09-18] - Conquered => +7

[V1 - #7544 - 2018-09-18] - Hard => +5.25

[V1 - #7544 - 2018-09-18] - Medium => +3.5

[V2 - #2255 - 2020-03-27] - Easy => +1.75

World Tour

[V1 - #5358 - 2017-10-29] - Hard => +4

[V1 - #5637 - 2017-12-01] - Medium => +3.25

[V1 - #5789 - 2017-12-24] - Easy => +2.5

[V1 - #7932 - 2018-11-01] x2 - Hard => +4

[V1 - #9499 - 2019-05-16] x2 - Medium => +3.25

[V1 - #9991 - 2019-07-30] x2 - Easy => +2.5

Characters
Adult Character

[V2 - #1126 - 2019-12-20] - Conquered => +2.5

[V2 - #4699 - 2020-09-30] - Hard => +2

[V2 - #6848 - 2021-03-04] - Medium => +1.5

[V2 - #8841 - 2021-07-30] - Easy => +1

Character Tag Chain

[V2 - #1225 - 2019-12-30] - Medium => +2

[V2 - #1598 - 2020-01-30] - Hard => +3

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Conquered => +4

[V2 - #1950 - 2020-02-29] - Easy => +1

[V2 - #6135 - 2021-01-14] x2 - Conquered => +4

[V2 - #6484 - 2021-02-08] x2 - Easy => +1

[V2 - #6735 - 2021-02-27] x2 - Hard => +3

[V2 - #6848 - 2021-03-04] x2 - Medium => +2

Character Tags

[V1 - #8148 - 2018-12-01] - Conquered => +1

[V1 - #8333 - 2018-12-31] - Hard => +0.75

[V1 - #8451 - 2019-01-14] - Medium => +0.5

[V1 - #8451 - 2019-01-14] - Easy => +0.25

Child Character

[V2 - #2670 - 2020-04-25] - Conquered => +2.5

[V2 - #4888 - 2020-10-17] - Hard => +2

[V3 - #1023 - 2022-01-31] - Medium => +1.5

[V3 - #2170 - 2022-05-07] - Easy => +1

Family

[V3 - #5528 - 2023-03-21] - Conquered => +2.5

[V3 - #7094 - 2023-08-29] - Hard => +2

Mascot

[V1 - #4283 - 2017-06-17] - Easy => +0.25

[V1 - #4621 - 2017-07-29] - Conquered => +1.75

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Hard => +1.25

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Medium => +0.75

[V1 - #5749 - 2017-12-19] x2 - Conquered => +1.75

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Hard => +1.25

[V1 - #6613 - 2018-03-21] x2 - Medium => +0.75

[V1 - #6714 - 2018-03-31] x2 - Easy => +0.25

Multi Character

[V3 - #5352 - 2023-03-01] - Conquered => +3

[V3 - #5415 - 2023-03-09] - Hard => +2.5

[V3 - #5528 - 2023-03-21] - Medium => +1.5

[V3 - #5742 - 2023-04-09] - Easy => +1

People

[V1 - #3909 - 2017-05-11] - Hard => +2.5

[V1 - #3959 - 2017-05-16] - Easy => +0.75

[V1 - #3959 - 2017-05-16] - Medium => +1.75

[V1 - #4969 - 2017-09-11] x2 - Hard => +2.5

[V1 - #4969 - 2017-09-11] x2 - Medium => +1.75

[V1 - #4969 - 2017-09-11] x2 - Easy => +0.75

Type
Alpha-Seasonal Movie

[V1 - #3513 - 2017-04-02] - Winter => +0.75

[V1 - #3513 - 2017-04-02] - Spring => +0.75

[V1 - #3513 - 2017-04-02] - Summer => +0.75

[V1 - #3513 - 2017-04-02] - Fall => +0.75

Alpha-Seasonal OVAs

[V1 - #3903 - 2017-05-10] - Winter => +0.25

[V1 - #3903 - 2017-05-10] - Spring => +0.25

[V1 - #3903 - 2017-05-10] - Summer => +0.25

[V1 - #3903 - 2017-05-10] - Fall => +0.25

Alpha-Seasonal Specials

[V2 - #4208 - 2020-08-23] - Summer => +0.25

[V2 - #4208 - 2020-08-23] - Fall => +0.25

[V2 - #4302 - 2020-08-29] - Spring => +0.25

[V2 - #4623 - 2020-09-27] - Winter => +0.25

Alpha-Series

[V1 - #4911 - 2017-09-01] - Easy => +1.25

[V1 - #5673 - 2017-12-06] - Medium => +4

[V1 - #5987 - 2018-01-15] - Conquered => +11.25

[V1 - #6117 - 2018-01-29] - Hard => +7.5

[V1 - #8104 - 2018-11-27] x2 - Easy => +1.25

[V1 - #8497 - 2019-01-21] x2 - Hard => +7.5

[V1 - #8559 - 2019-01-29] x2 - Medium => +4

[V1 - #9581 - 2019-05-27] x2 - Conquered => +11.25

Genre-Movies

[V1 - #3317 - 2017-03-18] => +0.5

[V1 - #5789 - 2017-12-24] x2 => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x3 => +0.5

Genre-Music

[V1 - #2739 - 2017-01-26] => +0.25

[V3 - #5098 - 2023-02-07] x2 => +0.25

Genre-ONA

[V3 - #5098 - 2023-02-07] => +0.5

[V3 - #5703 - 2023-04-04] x2 => +0.5

Genre-OVA

[V1 - #3694 - 2017-04-22] => +0.5

[V1 - #5174 - 2017-10-07] x2 => +0.5

Genre-Series

[V1 - #3871 - 2017-05-06] => +3.5

[V1 - #4565 - 2017-07-21] x2 => +3.5

Genre-Special

[V1 - #3716 - 2017-04-24] => +0.5

Movie Matching

[V1 - #4960 - 2017-09-09] => +1

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 => +1

Movie-per-Day

[V1 - #2409 - 2016-12-31] - Easy => +0.5

[V1 - #2409 - 2016-12-31] - Medium => +1

[V1 - #2795 - 2017-02-01] - Conquered => +2.5

[V1 - #3252 - 2017-03-12] - Hard => +1.75

[V1 - #3597 - 2017-04-11] x2 - Hard => +1.75

[V1 - #3680 - 2017-04-21] x2 - Conquered => +2.5

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Medium => +1

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Easy => +0.5

Movie-Series

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Conquered => +1

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Hard => +0.75

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Medium => +0.5

[V2 - #940 - 2019-11-29] - Easy => +0.25

ONA Exposure

[V1 - #3420 - 2017-03-28] - Hard => +0.75

[V1 - #3547 - 2017-04-05] - Easy => +0.25

[V1 - #3540 - 2017-04-05] - Medium => +0.5

[V1 - #5637 - 2017-12-01] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #5879 - 2018-01-01] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #6568 - 2018-03-16] x2 - Easy => +0.25

ONA-per-Day

[V2 - #627 - 2019-10-29] - Easy => +0.25

[V2 - #743 - 2019-11-09] - Medium => +0.5

[V2 - #840 - 2019-11-19] - Hard => +0.75

[V2 - #940 - 2019-11-29] - Conquered => +1

[V2 - #1102 - 2019-12-18] x2 - Easy => +0.25

[V2 - #1102 - 2019-12-18] x2 - Medium => +0.5

[V2 - #1225 - 2019-12-30] x2 - Hard => +0.75

[V2 - #1505 - 2020-01-23] x2 - Conquered => +1

Other Matching

[V1 - #4793 - 2017-08-22] => +0.5

[V1 - #5749 - 2017-12-19] x2 => +0.5

OVA Exposure

[V1 - #2543 - 2017-01-09] - Easy => +0.25

[V1 - #2543 - 2017-01-09] - Medium => +0.5

[V1 - #3819 - 2017-05-01] - Hard => +0.75

[V1 - #3903 - 2017-05-10] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #4463 - 2017-07-04] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #4793 - 2017-08-22] x2 - Easy => +0.25

OVA-per-Day

[V1 - #2405 - 2016-12-31] - Easy => +0.25

[V1 - #2405 - 2016-12-31] - Medium => +0.5

[V1 - #2656 - 2017-01-20] - Hard => +1

[V1 - #3163 - 2017-03-02] - Conquered => +1.5

[V1 - #3590 - 2017-04-10] x2 - Conquered => +1.5

[V1 - #3903 - 2017-05-10] x2 - Hard => +1

[V1 - #4011 - 2017-05-21] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #4011 - 2017-05-21] x2 - Easy => +0.25

Series-Per-2Days

[V1 - #2407 - 2016-12-31] - Easy => +1

[V1 - #2407 - 2016-12-31] - Medium => +2.25

[V1 - #2605 - 2017-01-15] - Hard => +3.75

[V1 - #2900 - 2017-02-10] - Conquered => +5

[V1 - #3164 - 2017-03-02] x2 - Easy => +1

[V1 - #3253 - 2017-03-12] x2 - Medium => +2.25

[V1 - #3487 - 2017-04-01] x2 - Hard => +3.75

[V1 - #3764 - 2017-04-29] x2 - Conquered => +5

Series-Per-2Days (Style 2)
Special-per-Day

[V1 - #2408 - 2016-12-31] - Easy => +0.25

[V1 - #2408 - 2016-12-31] - Medium => +0.5

[V1 - #3162 - 2017-03-02] - Conquered => +1

[V1 - #3251 - 2017-03-12] x2 - Easy => +0.25

[V1 - #3488 - 2017-04-01] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #3679 - 2017-04-21] x2 - Conquered => +1

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #3909 - 2017-05-11] - Hard => +0.75

Specials Exposure

[V1 - #2542 - 2017-01-09] - Easy => +0.25

[V1 - #2542 - 2017-01-09] - Medium => +0.5

[V1 - #3819 - 2017-05-01] - Hard => +0.75

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #3819 - 2017-05-01] x2 - Easy => +0.25

TV Matching

[V1 - #4538 - 2017-07-17] => +2

[V1 - #4793 - 2017-08-22] x2 => +2

Statistics
100 Episodes

[V1 - #4793 - 2017-08-22] - Hard => +15

[V3 - #578 - 2021-12-29] - Easy => +5

[V3 - #4701 - 2023-01-11] - Medium (upgraded from Easy) => +5

100 URLs

[V3 - #242 - 2021-11-30] => +16.5

Adaptations

[V1 - #3903 - 2017-05-10] - Hard => +2

[V1 - #4011 - 2017-05-21] - Medium => +1.5

[V1 - #4022 - 2017-05-22] - Easy => +1

[V1 - #4538 - 2017-07-17] x2 - Hard => +2

[V1 - #5154 - 2017-10-04] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #5448 - 2017-11-05] x2 - Easy => +1

[V2 - #2650 - 2020-04-24] x3 - Hard => +2

[V2 - #2650 - 2020-04-24] x3 - Medium => +1.5

[V2 - #3105 - 2020-05-27] x3 - Easy => +1

Content Rating

[V1 - #4960 - 2017-09-09] - Hard => +0.75

[V1 - #5120 - 2017-09-30] - Medium => +0.5

[V1 - #5174 - 2017-10-07] - Easy => +0.25

[V1 - #5749 - 2017-12-19] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Easy => +0.25

Content Rating TV

[V1 - #2994 - 2017-02-19] - Hard => +3.5

[V1 - #3284 - 2017-03-15] - Medium => +2.75

[V1 - #3305 - 2017-03-17] - Easy => +2

[V1 - #4486 - 2017-07-08] x2 - Hard => +3.5

[V1 - #5358 - 2017-10-29] x2 - Medium => +2.75

[V1 - #5749 - 2017-12-19] x2 - Easy => +2

Demographics

[V1 - #3386 - 2017-03-25] - Hard => +1

[V1 - #3695 - 2017-04-22] - Medium => +0.75

[V1 - #3706 - 2017-04-23] - Easy => +0.5

[V1 - #4117 - 2017-05-30] x2 - Hard => +1

[V1 - #4515 - 2017-07-12] x2 - Medium => +0.75

[V1 - #4557 - 2017-07-19] x2 - Easy => +0.5

[V2 - #9851 - 2021-10-22] x3 - Hard => +1

[V3 - #424 - 2021-12-17] x3 - Medium => +0.75

[V3 - #1207 - 2022-02-17] x3 - Easy => +0.5

Episode Count

[V2 - #7975 - 2021-05-30] - Conquered => +6

[V2 - #9580 - 2021-09-28] - Hard => +4.5

[V3 - #242 - 2021-11-30] - Medium => +3

[V3 - #944 - 2022-01-27] - Easy => +1.5

Episode Duration
JST

[V1 - #7738 - 2018-10-10] - Hard => +5.25

[V1 - #8029 - 2018-11-18] - Medium => +3.5

[V1 - #8104 - 2018-11-27] - Easy => +1.75

[V1 - #9689 - 2019-06-12] x2 - Hard => +5.25

[V1 - #9787 - 2019-06-29] x2 - Medium => +3.5

[V1 - #9879 - 2019-07-13] x2 - Easy => +1.75

Movie Scum

[V3 - #4120 - 2022-11-21] => +1.25

Multi Genre

[V1 - #7723 - 2018-10-08] - Easy => +1

[V1 - #7723 - 2018-10-08] - Medium => +1.5

[V1 - #7723 - 2018-10-08] - Hard => +2.5

[V1 - #7723 - 2018-10-08] - Conquered => +3

[V1 - #8333 - 2018-12-31] x2 - Easy => +1

[V1 - #8373 - 2019-01-05] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #8451 - 2019-01-14] x2 - Hard => +2.5

[V1 - #8451 - 2019-01-14] x2 - Conquered => +3

Multi Tags

[V3 - #5352 - 2023-03-01] - Conquered => +3

[V3 - #5415 - 2023-03-09] - Hard => +2.5

[V3 - #5415 - 2023-03-09] - Medium => +1.5

[V3 - #5528 - 2023-03-21] - Easy => +1

[V3 - #5839 - 2023-04-18] x2 - Conquered => +3

[V3 - #6174 - 2023-05-29] x2 - Hard => +2.5

[V3 - #7094 - 2023-08-29] x2 - Medium => +1.5

NHK Top 100 Anime

[V2 - #9211 - 2021-08-29] => +19

ONA Scum

[V2 - #4302 - 2020-08-29] => +1.25

Original

[V1 - #6613 - 2018-03-21] - Medium => +1.5

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Hard => +2.25

[V1 - #7597 - 2018-09-25] - Easy => +0.75

[V1 - #8959 - 2019-03-12] x2 - Hard => +2.25

[V1 - #9499 - 2019-05-16] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #9787 - 2019-06-29] x2 - Easy => +0.75

OVA Scum

[V3 - #4308 - 2022-12-07] => +2.25

Scum of the Scum

[V3 - #5703 - 2023-04-04] => +1.5

Sequel

[V2 - #5048 - 2020-10-30] - Easy => +1.25

[V2 - #8414 - 2021-06-29] - Hard => +3.25

[V2 - #9815 - 2021-10-18] - Medium => +2.25

[V3 - #944 - 2022-01-27] x2 - Hard => +3.25

[V3 - #1521 - 2022-03-13] x2 - Medium => +2.25

[V3 - #2151 - 2022-05-05] x2 - Easy => +1.25

Short

[V1 - #3254 - 2017-03-12] => +1

[V1 - #3411 - 2017-03-27] x2 => +1

Special Scum

[V3 - #4347 - 2022-12-12] => +1.5

Top 50 AniSon

[V1 - #5734 - 2017-12-16] => +7.75

Top 100

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +12.25

Top 100 Movies

[V1 - #4488 - 2017-07-08] => +2.5

Top 100 ONAs

[V3 - #887 - 2022-01-21] => +6.75

TV Scum
Unrated

[V1 - #4960 - 2017-09-09] - Conquered => +1

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Hard => +0.75

[V1 - #5120 - 2017-09-30] - Medium => +0.5

[V1 - #5174 - 2017-10-07] - Easy => +0.25

[V1 - #5879 - 2018-01-01] x2 - Conquered => +1

[V1 - #6894 - 2018-04-19] x2 - Hard => +0.75

[V1 - #7475 - 2018-09-08] x2 - Medium => +0.5

[V1 - #7475 - 2018-09-08] x2 - Easy => +0.25

User Ratings

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Conquered => +3

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Hard => +2.25

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Medium => +1.5

[V1 - #5006 - 2017-09-17] - Easy => +0.75

[V1 - #5006 - 2017-09-17] x2 - Conquered => +3

[V1 - #5006 - 2017-09-17] x2 - Hard => +2.25

[V1 - #5006 - 2017-09-17] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #5006 - 2017-09-17] x2 - Easy => +0.75

Miscellaneous
52 Weeks

[V1 - #5673 - 2017-12-06] - Conquered => +8

[V1 - #8029 - 2018-11-18] - Hard => +6

[V1 - #8029 - 2018-11-18] - Medium => +4

[V1 - #8029 - 2018-11-18] - Easy => +2

[V1 - #8104 - 2018-11-27] x2 - Hard => +6

[V1 - #8104 - 2018-11-27] x2 - Medium => +4

[V1 - #8104 - 2018-11-27] x2 - Conquered => +8

[V1 - #8104 - 2018-11-27] x2 - Easy => +2

[V1 - #9051 - 2019-03-24] x3 - Easy => +2

[V1 - #9632 - 2019-06-02] x3 - Medium => +4

[V2 - #265 - 2019-09-22] x3 - Hard => +6

[V2 - #853 - 2019-11-21] x3 - Conquered (upgraded from Easy) => +6

[V2 - #940 - 2019-11-29] x3 - Easy => +2

[V2 - #5415 - 2020-11-25] x4 - Conquered => +8

[V3 - #114 - 2021-11-17] x5 - Conquered => +8

[V3 - #4032 - 2022-11-10] x6 - Conquered => +8

1st Year Anniversary

[V1 - #3206 - 2017-03-06] => +3.5

2nd Year Anniversary

[V1 - #6509 - 2018-03-08] => +2.5

3rd Year Anniversary

[V1 - #8959 - 2019-03-13] => +2.5

4th Year Anniversary

[V2 - #6735 - 2021-02-27] => +3

5th Year Anniversary

[V2 - #7624 - 2021-04-30] => +2.75

6th Year Anniversary

[V3 - #1233 - 2022-02-19] => +2.5

7th Year Anniversary

[V3 - #5352 - 2023-03-01] => +2.25

Anime Tag Chain

[V2 - #1225 - 2019-12-30] - Easy => +1

[V2 - #1225 - 2019-12-30] - Medium => +2

[V2 - #1248 - 2019-12-31] - Conquered => +4

[V2 - #1248 - 2019-12-31] - Hard => +3

[V2 - #6135 - 2021-01-14] x2 - Medium => +2

[V2 - #6307 - 2021-01-27] x2 - Hard => +3

[V2 - #6443 - 2021-02-05] x2 - Conquered => +4

[V2 - #6484 - 2021-02-08] x2 - Easy => +1

Anime Tags

[V2 - #9059 - 2021-08-18] - Conquered => +1

[V2 - #9474 - 2021-09-19] - Hard => +0.75

[V2 - #9815 - 2021-10-18] - Medium => +0.5

[V2 - #9905 - 2021-10-27] - Easy => +0.25

BINGO

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Hard => +2

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Medium => +1.5

[V1 - #5313 - 2017-10-25] - Easy => +1.25

[V1 - #6120 - 2018-01-29] x2 - Hard => +2

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Easy => +1.25

[V1 - #7101 - 2018-05-10] x2 - Medium => +1.5

[V3 - #2188 - 2022-05-09] x3 - Hard => +2

[V3 - #2188 - 2022-05-09] x3 - Medium => +1.5

[V3 - #2188 - 2022-05-09] x3 - Easy => +1.25

Critics and Connoisseurs

[V1 - #8333 - 2018-12-31] - Easy => +1.25

[V1 - #8333 - 2018-12-31] - Medium => +2.5

[V1 - #8333 - 2018-12-31] - Hard => +3.75

[V1 - #8333 - 2018-12-31] - Mastered => +2.25

Featured

[V1 - #4117 - 2017-05-30] - Conquered => +3

[V1 - #4538 - 2017-07-17] - Hard => +2.25

[V1 - #4911 - 2017-09-01] - Medium => +1.5

[V1 - #5120 - 2017-09-30] - Easy => +0.75

[V1 - #5734 - 2017-12-16] x2 - Conquered => +3

[V1 - #6442 - 2018-02-27] x2 - Hard => +2.25

[V1 - #6714 - 2018-03-31] x2 - Medium => +1.5

[V1 - #7101 - 2018-05-10] x2 - Easy => +0.75

Hints

[V1 - #4261 - 2017-06-15] - Conquered => +7

[V1 - #4261 - 2017-06-15] - Hard => +5.25

[V1 - #4515 - 2017-07-12] - Medium => +3.5

[V1 - #4911 - 2017-09-01] - Easy => +1.75

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Medium => +3.5

[V1 - #7232 - 2018-08-08] x2 - Easy => +1.75

Live Action

[V3 - #5025 - 2023-02-02] - Conquered => +8

[V3 - #5025 - 2023-02-02] - Hard => +6

[V3 - #5025 - 2023-02-02] - Medium => +4

[V3 - #5025 - 2023-02-02] - Easy => +2

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x2 - Conquered => +8

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x2 - Hard => +6

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x2 - Medium => +4

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x2 - Easy => +2

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x3 - Conquered => +8

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x3 - Hard => +6

[V3 - #5025 - 2023-02-02] x3 - Medium => +4

[V3 - #5442 - 2023-03-11] x3 - Easy => +2

MAL Staff Favorites

[V1 - #9014 - 2019-03-20] - Easy => +1.25

[V1 - #9014 - 2019-03-20] - Medium => +2

[V1 - #9014 - 2019-03-20] - Hard => +2.75

Randomized
Recommended

[V1 - #5174 - 2017-10-07] - Medium => +1.5

[V1 - #6714 - 2018-03-31] - Hard => +3

[V1 - #6992 - 2018-04-30] - Easy => +0.75

[V1 - #7475 - 2018-09-08] - Conquered => +4.5

[V1 - #8451 - 2019-01-14] x2 - Easy => +0.75

[V1 - #8559 - 2019-01-29] x2 - Hard => +3

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 - Conquered => +4.5

Reviewed

[V1 - #3376 - 2017-03-24] - Hard => +1

[V1 - #3542 - 2017-04-05] - Medium => +0.75

[V1 - #3598 - 2017-04-11] - Easy => +0.5

[V1 - #4218 - 2017-06-09] x2 - Hard => +1

[V1 - #4463 - 2017-07-04] x2 - Medium => +0.75

[V1 - #4557 - 2017-07-19] x2 - Easy => +0.5

Shiritori

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Hard => +4

[V1 - #7232 - 2018-08-08] - Easy => +2

[V1 - #7303 - 2018-08-19] - Medium => +3

[V1 - #8333 - 2018-12-31] x2 - Medium => +3

[V1 - #8497 - 2019-01-21] x2 - Easy => +2

[V1 - #8959 - 2019-03-12] x2 - Hard => +4

Staff Favorite Anime

[V3 - #1157 - 2022-02-13] - Conquered => +3

[V3 - #1157 - 2022-02-13] - Hard => +2.25

[V3 - #1359 - 2022-02-27] - Easy => +0.75

[V3 - #5703 - 2023-04-04] - Medium (upgraded from Easy) => +0.75

[V3 - #6129 - 2023-05-25] - Easy => +0.75

Staff Favorite Items

[V3 - #1478 - 2022-03-08] - Easy => +0.75

[V3 - #1478 - 2022-03-08] - Hard => +2.25

[V3 - #1478 - 2022-03-08] - Conquered => +3

[V3 - #1521 - 2022-03-13] - Medium => +1.5

TV Tropes

[V1 - #5708 - 2017-12-12] - Hard => +5.5

[V1 - #6117 - 2018-01-29] - Easy => +1.75

[V1 - #6298 - 2018-02-14] - Medium => +3.5

[V1 - #6298 - 2018-02-14] - Conquered => +7.5

[V1 - #7531 - 2018-09-17] x2 - Easy => +1.75

[V1 - #7723 - 2018-10-08] x2 - Hard => +5.5

[V1 - #7879 - 2018-10-29] x2 - Medium => +3.5

[V1 - #7879 - 2018-10-29] x2 - Conquered => +7.5

Unpopular

[V2 - #7828 - 2021-05-19] - Conquered => +8

[V2 - #7828 - 2021-05-19] - Hard => +6

[V3 - #1100 - 2022-02-07] - Medium => +4

[V3 - #1100 - 2022-02-07] - Easy => +2

Limited
Pumpkin Seek - Oct 2018
Halloween Bingo 2019

[#130 - 2019-10-29] - Conquered => +2.25

Highlighted - Nov 2019

[#53 - 2019-11-11] - Conquered => +2.25

Cheeky Santa 2019

[#98 - 2019-12-18] - Nice => +0.5

Highlighted - Feb 2020

[#121 - 2020-02-28] - Conquered => +1.5

Easter Bean Hunt - Apr 2020

[#187 - 2020-04-29] - Conquered => +2

[#187 - 2020-04-29] - Bean Hunt Bonus => +0.25

Highlighted - Aug 2020

[#14 - 2020-08-18] - 5 Bonus => +1.75

Yggdrasil Anime Roulette

[2020-09-23] => +0.25

Cheeky Santa 2020

[2020-12-19] - Nice => +0.5

Highlighted - Feb 2021

[#22 - 2021-02-27] - Conquered => +2.5

Yggdrasil Anime Roulette June 2021

[2021-06-07] => +0.25

2021 Adventure of Sumno & Winsu

[#49 - 2021-06-23] - Conquered => +2

[#150 - 2021-07-07] - Hard => +1.5

Yggdrasil Anime Roulette July 2021

[2021-08-14] => +0.25

Yggdrasil Anime Roulette Fall 2021

[2021-10-27] => +0.25

Tricky Quiz 2021

[#291 - 2021-10-07] - Conquered => +2

Trick or Treat Anime Collab Roulette 2021

[2021-11-05] => +0.25

Cheeky Santa 2021

[#248 - 2022-01-18] - Level 8 => +2

[#248 - 2022-01-18] - Bonus => +0.25

Yggdrasil Anime Roulette Winter 2022

[2022-01-13] => +0.25

Sports Festival 2022

[#12 - 2022-03-01] - Zealot => +2

Yggdrasil Anime Roulette Spring 2022

[2022-04-15] => +0.25

2022 Adventure of Souso & Niwor

[#91 - 2022-06-04] - Mastered => +2.5

[#99 - 2022-06-07] x2 - Conquered => +2

Yggdrasil Anime Roulette Summer 2022

[2022-07-17] => +0.25

AWCC Open House
Yggdrasil Anime Roulette Fall 2022

[2022-11-01] => +0.25

Haunted Casino 2022

[#301 - 2023-01-03] - Tarot1 => +0.5

[#301 - 2023-01-03] - Tarot2 => +0.5

[#301 - 2023-01-03] - BeanJack => +1

[#301 - 2023-01-03] - Conquered => +2

Lazy Santa 2022
Yggdrasil Anime Roulette Winter 2023

[2023-02-12] => +0.25

AWCC Matsuri 2023

[#146 - 2023-03-11] - Conquered => +2

Yggdrasil Anime Roulette Spring 2023

[2023-05-27] => +0.25

MAL Tag Extravaganza

[#227 - 2023-07-05] - Conquered => +2

[#227 - 2023-07-05] - Encore => +0.5

Yggdrasil Anime Roulette Summer 2023
Genre Roulette - Adventure

[2020-12-28] => +0.25

Genre Roulette - Cars

[2021-01-17] => +0.25

Genre Roulette - Comedy

[2021-02-22] => +0.25

Genre Roulette - Dementia

[2021-03-01] => +0.25

Genre Roulette - Demons

[2021-04-03] => +0.25

Genre Roulette - Drama

[2021-05-01] => +0.25

Genre Roulette - Ecchi

[2021-06-02] => +0.25

Genre Roulette - Fantasy

[2021-07-01] => +0.25

Genre Roulette - Game

[2021-08-04] => +0.25

Genre Roulette - Harem

[#80 - 2021-09-01] => +0.25

Genre Roulette - Historical

[#79 - 2021-10-01] => +0.25

Genre Roulette - Horror

[#76 - 2021-11-01] => +0.25

Genre Roulette - Josei

[#68 - 2021-12-01] => +0.25

Genre Roulette - Kids

[#69 - 2022-01-02] => +0.25

Genre Roulette - Martial Arts

[#67 - 2022-02-01] => +0.25

Genre Roulette - Mecha

[#75 - 2022-03-02] => +0.25

Genre Roulette - Military

[#70 - 2022-04-03] => +0.25

Genre Roulette - Music

[#73 - 2022-05-01] => +0.25

Genre Roulette - Mystery

[#79 - 2022-06-08] => +0.25

Genre Roulette - Parody

[#81 - 2022-07-07] => +0.25

Genre Roulette - Psychological

[#95 - 2022-08-11] => +0.25

Genre Roulette - Romance

[#78 - 2022-09-02] => +0.25

Genre Roulette - Samurai

[#69 - 2022-10-01] => +0.25

Genre Roulette - School

[#94 - 2022-11-09] => +0.25

Genre Roulette - Sci-Fi

[#72 - 2022-12-01] => +0.25

Genre Roulette - Seinen

[#68 - 2023-01-01] => +0.25

Genre Roulette - Shoujo

[#81 - 2023-02-03] => +0.25

Genre Roulette - Shounen

[#82 - 2023-03-02] => +0.25

Genre Roulette - Slice of Life

[#80 - 2023-04-01] => +0.25

Genre Roulette - Space

[#79 - 2023-05-01] => +0.25

Genre Roulette - Sports

[#87 - 2023-06-03] => +0.25

Genre Roulette - Super Power

[#77 - 2023-07-04] => +0.25

Genre Roulette - Supernatural

[#83 - 2023-08-01] => +0.25

Genre Roulette - Suspense
Monthly
May 2016
June 2016
July 2016
August 2016
September 2016
October 2016
November 2016
December 2016

[V1 - #2403 - 2016-12-31] => +0.5

January 2017

[V1 - #2736 - 2017-01-26] => +0.5

February 2017

[V1 - #3050 - 2017-02-23] => +0.5

March 2017

[V1 - #3283 - 2017-03-15] => +0.5

April 2017

[V1 - #4793 - 2017-08-22] => +0.5

May 2017

[V1 - #3836 - 2017-05-02] => +0.5

June 2017

[V1 - #4218 - 2017-06-09] => +0.5

July 2017

[V1 - #4447 - 2017-07-02] => +0.5

August 2017

[V1 - #4686 - 2017-08-06] => +0.5

September 2017

[V1 - #4911 - 2017-09-01] => +0.5

October 2017

[V1 - #5120 - 2017-10-01] => +0.5

November 2017

[V1 - #5559 - 2017-11-22] => +0.5

December 2017

[V1 - #5637 - 2017-12-01] => +0.5

January 2018

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.5

February 2018

[V1 - #6201 - 2018-02-01] => +0.5

March 2018

[V1 - #6473 - 2018-03-01] => +0.5

April 2018

[V1 - #6754 - 2018-04-01] => +0.5

May 2018

[V1 - #7050 - 2018-05-03] => +0.5

August 2018

[V1 - #7232 - 2018-08-08] => +0.5

September 2018

[V1 - #7475 - 2018-09-08] => +0.5

October 2018

[V1 - #7672 - 2018-10-01] => +0.5

November 2018

[V1 - #7932 - 2018-11-01] => +0.5

December 2018

[V1 - #8148 - 2018-12-01] => +0.5

January 2019

[V1 - #8451 - 2019-01-14] => +0.5

February 2019

[V1 - #8749 - 2019-02-18] => +0.5

March 2019

[V1 - #8885 - 2019-03-02] => +0.5

April 2019

[V1 - #9158 - 2019-04-01] => +0.5

May 2019

[V1 - #9429 - 2019-05-01] => +0.5

June 2019

[V1 - #9632 - 2019-06-02] => +0.5

July 2019

[V1 - #9815 - 2019-07-01] => +0.5

August 2019

[V1 - #10024 - 2019-08-01] => +0.5

September 2019

[V2 - #154 - 2019-09-07] => +0.5

October 2019

[V2 - #627 - 2019-10-29] => +0.5

November 2019

[V2 - #940 - 2019-11-29] => +0.5

December 2019

[V2 - #1225 - 2019-12-30] => +0.5

January 2020

[V2 - #1598 - 2020-01-30] => +0.5

February 2020

[V2 - #1950 - 2020-02-29] => +0.5

March 2020

[V2 - #2255 - 2020-03-27] => +0.5

April 2020

[V2 - #2650 - 2020-04-24] => +0.5

May 2020

[V2 - #2985 - 2020-05-20] => +0.5

June 2020

[V2 - #3468 - 2020-06-27] => +0.5

July 2020

[V2 - #3722 - 2020-07-17] => +0.5

August 2020

[V2 - #4101 - 2020-08-14] - Celebratory => +0.5

[V2 - #4208 - 2020-08-23] - Winner => +0.5

September 2020

[V2 - #4699 - 2020-09-30] => +0.5

October 2020

[V2 - #4888 - 2020-10-17] => +0.5

November 2020

[V2 - #5874 - 2020-12-28] => +0.5

December 2020

[V2 - #5874 - 2020-12-28] => +0.5

January 2021

[V2 - #6307 - 2021-01-27] => +0.5

February 2021

[V2 - #6735 - 2021-02-27] => +0.5

March 2021

[V2 - #7193 - 2021-03-31] => +0.5

April 2021

[V2 - #7624 - 2021-04-30] => +0.5

May 2021

[V2 - #7882 - 2021-05-24] - Celebratory => +0.5

[V2 - #7882 - 2021-05-24] - Winner => +0.5

June 2021

[V2 - #8414 - 2021-06-29] => +0.5

July 2021

[V2 - #8841 - 2021-07-30] => +0.5

August 2021

[V2 - #9059 - 2021-08-18] => +0.5

September 2021

[V2 - #9580 - 2021-09-28] => +0.5

October 2021

[V2 - #9905 - 2021-10-27] => +0.5

November 2021

[V3 - #114 - 2021-11-17] => +0.5

December 2021

[V3 - #578 - 2021-12-29] => +0.5

January 2022

[V3 - #1023 - 2022-01-31] => +0.5

February 2022

[V3 - #1207 - 2022-02-17] => +0.5

March 2022

[V3 - #1478 - 2022-03-08] => +0.5

April 2022

[V3 - #1818 - 2022-04-05] => +0.5

May 2022

[V3 - #2170 - 2022-05-07] => +0.5

June 2022

[V3 - #2471 - 2022-06-04] => +0.5

July 2022

[V3 - #3001 - 2022-07-25] => +0.5

August 2022

[V3 - #3170 - 2022-08-07] => +0.5

September 2022

[V3 - #3597 - 2022-09-27] => +0.5

October 2022

[V3 - #3818 - 2022-10-18] => +0.5

November 2022

[V3 - #4032 - 2022-11-10] => +0.5

December 2022

[V3 - #4308 - 2022-12-07] => +0.5

January 2023

[V3 - #4832 - 2023-01-21] => +0.5

February 2023

[V3 - #5352 - 2023-03-01] => +0.5

March 2023

[V3 - #5442 - 2023-03-11] => +0.5

April 2023

[V3 - #5742 - 2023-04-09] => +0.5

May 2023

[V3 - #6129 - 2023-05-25] => +0.5

June 2023

[V3 - #6491 - 2023-06-30] => +0.5

July 2023

[V3 - #6837 - 2023-07-30] => +0.5

August 2023

[#254 - 2023-08-14] => +0.5

September 2023
Monthly Challenge Creator
Second Chances 2016

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Hard => +1.5

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Medium => +1

[V2 - #3972 - 2020-08-02] - Easy => +0.5

Second Chances 2017

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Hard => +3

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Medium => +2

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Easy => +1

Second Chances 2018

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Hard => +3.75

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Medium => +2.5

[V2 - #3722 - 2020-07-17] - Easy => +1.25

Second Chances 2019

[V2 - #3468 - 2020-06-27] - Medium => +2.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] - Hard => +3.75

[V2 - #3594 - 2020-07-04] - Easy => +1.25

Second Chances 2020

[V2 - #9474 - 2021-09-19] - Conquered => +5

[V2 - #9474 - 2021-09-19] - Hard => +3.75

[V2 - #9514 - 2021-09-22] - Medium => +2.5

[V2 - #9514 - 2021-09-22] - Easy => +1.25

Second Chances 2021

[V3 - #1818 - 2022-04-05] - Conquered => +5.25

[V3 - #1818 - 2022-04-05] - Easy => +1.5

[V3 - #1818 - 2022-04-05] - Hard => +4

[V3 - #1854 - 2022-04-09] - Medium => +2.75

Second Chances 2022

[V3 - #5215 - 2023-02-19] - Conquered => +5

[V3 - #5352 - 2023-03-01] - Hard => +3.75

[V3 - #5442 - 2023-03-11] - Medium => +2.5

[V3 - #5742 - 2023-04-09] - Easy => +1.25

Numbers
#01 Challenge

[V1 - #2960 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3378 - 2017-03-24] x2 => +0.5

[V1 - #5594 - 2017-11-27] x3 => +0.5

#02 Challenge

[V1 - #2961 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3369 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5448 - 2017-11-05] x3 => +0.5

#03 Challenge

[V1 - #3379 - 2017-03-24] x2 => +0.5

[V1 - #3909 - 2017-05-11] => +0.5

[V1 - #5559 - 2017-11-22] x3 => +0.5

#04 Challenge

[V1 - #2963 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3368 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5516 - 2017-11-18] x3 => +0.5

#05 Challenge

[V1 - #2964 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3363 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5559 - 2017-11-22] x3 => +0.5

#06 Challenge

[V1 - #2965 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3380 - 2017-03-24] x2 => +0.5

[V1 - #5594 - 2017-11-27] x3 => +0.5

#07 Challenge

[V1 - #2975 - 2017-02-17] => +0.5

[V1 - #3364 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5637 - 2017-12-01] x3 => +0.5

#08 Challenge

[V1 - #2966 - 2017-02-16] => +0.5

[V1 - #3365 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5594 - 2017-11-27] x3 => +0.5

#09 Challenge

[V1 - #3366 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #3909 - 2017-05-11] => +0.5

[V1 - #5559 - 2017-11-22] x3 => +0.5

#10 Challenge

[V1 - #2976 - 2017-02-17] => +0.5

[V1 - #3367 - 2017-03-23] x2 => +0.5

[V1 - #5448 - 2017-11-05] x3 => +0.5

Bonus for Numbers Set

[2017-03-24] => +0.5

[2017-05-11] x2 => +0.5

[2017-12-01] x3 => +0.5

Full Year
Aired January

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired February

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired March

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired April

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired May

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired June

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired July

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired August

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired September

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired October

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired November

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Aired December

[V1 - #5879 - 2018-01-01] => +0.75

Bonus for Full Year Challenge

[2018-01-01] => +3

Days of the Week
Monday

[V1 - #8851 - 2019-02-28] => +0.25

[V1 - #9910 - 2019-07-19] x2 => +0.25

[V2 - #1505 - 2020-01-23] x3 => +0.25

Tuesday

[V1 - #8451 - 2019-01-14] => +0.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 => +0.25

[V2 - #177 - 2019-09-11] x3 => +0.25

Wednesday

[V1 - #9014 - 2019-03-20] => +0.25

[V1 - #9632 - 2019-06-02] x2 => +0.25

[V2 - #177 - 2019-09-11] x3 => +0.25

Thursday

[V1 - #8851 - 2019-02-28] => +0.25

[V1 - #9389 - 2019-04-29] x2 => +0.25

[V1 - #9991 - 2019-07-30] x3 => +0.25

Friday

[V1 - #8186 - 2018-12-09] => +0.25

[V1 - #8559 - 2019-01-29] x2 => +0.25

[V1 - #8959 - 2019-03-12] x3 => +0.25

Saturday

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +0.25

[V1 - #8749 - 2019-02-18] x2 => +0.25

[V1 - #9014 - 2019-03-20] x3 => +0.25

Sunday

[V1 - #8186 - 2018-12-09] => +0.25

[V1 - #9108 - 2019-03-29] x2 => +0.25

[V1 - #9689 - 2019-06-12] x3 => +0.25

Unknown

[V1 - #8373 - 2019-01-05] => +1.5

[V1 - #8851 - 2019-02-28] x2 => +1.5

[V1 - #9235 - 2019-04-12] x3 => +1.5

Bonus for Days of the Week

[2019-03-20] => +0.5

[2019-07-19] x2 => +0.5

[2020-01-23] x3 => +0.5

Scavenger Hunt
Scavenger Hunt #01

[V1 - #2659 - 2017-01-20] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #02

[V1 - #2629 - 2017-01-17] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #03

[V1 - #2959 - 2017-02-16] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #04

[V1 - #2658 - 2017-01-20] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Bonus for Treasure Set

[2017-02-16] => +0.5

[2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #05

[V1 - #2604 - 2017-01-15] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #06

[V1 - #3181 - 2017-03-03] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #07

[V1 - #2660 - 2017-01-20] => +0.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #08

[V1 - #2661 - 2017-01-20] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Bonus for Thief Set

[2017-03-03] => +0.5

[2020-06-27] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #09

[V1 - #4848 - 2017-08-28] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #10

[V1 - #2766 - 2017-01-30] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #11

[V1 - #2557 - 2017-01-10] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #12

[V1 - #2735 - 2017-01-26] => +0.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 => +0.5

Bonus for Ferry Set

[2017-08-28] => +0.5

[2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #13

[V1 - #3207 - 2017-03-06] => +0.5

[V2 - #3451 - 2020-06-25] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #14

[V1 - #3282 - 2017-03-15] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #15

[V1 - #3304 - 2017-03-17] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #16

[V1 - #3591 - 2017-04-10] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Bonus for Myth Set

[2017-04-10] => +0.5

[2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #17

[V1 - #3764 - 2017-04-29] => +0.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #18

[V1 - #3924 - 2017-05-12] => +0.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #19

[V1 - #4379 - 2017-06-27] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #20

[V1 - #4347 - 2017-06-24] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Bonus for Space Pilot Set

[2017-06-27] => +0.5

[2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #21

[V1 - #4621 - 2017-07-29] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #22

[V1 - #4720 - 2017-08-13] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #23

[V1 - #4982 - 2017-09-14] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #24

[V1 - #5358 - 2017-10-29] => +0.5

[V2 - #3594 - 2020-07-04] x2 => +0.5

Bonus for Wanted Set

[2017-10-29] => +0.5

[2020-07-04] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #25

[V1 - #6828 - 2018-04-11] => +0.5

[V2 - #3468 - 2020-06-27] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #26

[V1 - #7209 - 2018-05-26] => +0.5

[V2 - #3722 - 2020-07-17] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #27

[V1 - #7544 - 2018-09-18] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #28

[V2 - #177 - 2019-09-11] => +0.5

[V2 - #3497 - 2020-06-29] x2 => +0.5

Bonus for Butterfly Set

[2019-09-11] => +0.5

[2020-07-17] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #29

[V3 - #2584 - 2022-06-15] => +0.5

[V3 - #2675 - 2022-06-24] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #30

[V3 - #2560 - 2022-06-13] => +0.5

[V3 - #2584 - 2022-06-15] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #31

[V3 - #2675 - 2022-06-24] => +0.5

[V3 - #2733 - 2022-06-29] x2 => +0.5

Scavenger Hunt #32

[V3 - #2675 - 2022-06-24] => +0.5

[V3 - #2675 - 2022-06-24] x2 => +0.5

Bonus for Journey Set

[2022-06-24] => +0.5

[2022-06-29] x2 => +0.5

Series Collections
.hack//

[V2 - #6848 - 2021-03-04] => +0.5

A Certain... (Toaru)
Aikatsu
Ashita no Joe

[V2 - #204 - 2019-09-15] => +1

Bakugan
Battle Spirits
Beyblade
Black Jack

[V1 - #7232 - 2018-08-08] => +1

Bleach

[V1 - #2821 - 2017-02-04] => +2.5

Buddyfight
Captain Tsubasa
Cardcaptor Sakura

[V1 - #7879 - 2018-10-29] => +0.75

Chi's

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +0.5

Chuunibyou
City Hunter

[V1 - #2901 - 2017-02-10] => +1.25

Code Geass

[V1 - #2822 - 2017-02-04] => +0.75

Cyborg 009

[V1 - #6754 - 2018-04-01] => +1

D.C.: Da Capo
Di Gi Charat

[V2 - #9474 - 2021-09-19] => +0.5

Diamond no Ace
Doraemon
Eureka Seven

[V3 - #6129 - 2023-05-25] => +0.75

Evangelion

[V1 - #5559 - 2017-11-23] => +0.5

Eyeshield 21

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +1

Fairy Tail

[V1 - #2823 - 2017-02-04] => +2

Final Fantasy

[V2 - #6135 - 2021-01-14] => +0.5

Free!

[V1 - #9991 - 2019-07-30] => +0.5

GaoGaiGar
Ghost in the Shell

[V1 - #3371 - 2017-03-23] => +1

Guru Guru

[V1 - #9910 - 2019-07-19] => +0.75

Haikyuu!!

[V2 - #1248 - 2019-12-31] => +0.75

Hajime no Ippo

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +0.75

Hakuouki

[V2 - #4764 - 2020-10-06] => +0.5

Hamtaro
HaruToki
Hayate no Gotoku

[V2 - #1598 - 2020-01-30] => +0.75

Hero Wataru
Hetalia

[V1 - #2830 - 2017-02-04] => +0.25

Hidamari Sketch

[V1 - #3924 - 2017-05-12] => +0.5

High School DxD
Hokuto no Ken

[V1 - #9581 - 2019-05-27] => +1.75

Hua Jianghu Zhi
Hunter X Hunter

[V1 - #7475 - 2018-09-08] => +1.5

Huyao Xiao Hongniang

[V2 - #1102 - 2019-12-18] => +0.75

The iDOLM@STER

[V3 - #398 - 2021-12-14] => +1

Ikkitousen
Inazuma Eleven
Initial D

[V1 - #2908 - 2017-02-11] => +0.75

InuYasha

[V1 - #2824 - 2017-02-04] => +1.5

JoJo

[V1 - #9991 - 2019-07-30] => +1.25

K

[V2 - #940 - 2019-11-29] => +0.5

Katekyo Hitman Reborn

[V1 - #6907 - 2018-04-20] => +1.25

Kenshin

[V1 - #2825 - 2017-02-04] => +0.75

Keroro Gunsou

[V1 - #5987 - 2018-01-15] => +2.25

Kuroko

[V1 - #3396 - 2017-03-26] => +0.75

Legend of the Galactic Heroes

[V2 - #74 - 2019-08-30] => +1.5

Love Live!

[V2 - #9851 - 2021-10-22] => +1

Maison Ikkoku

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +0.75

Major

[V1 - #9499 - 2019-05-16] => +1.25

Mega Man

[V1 - #7932 - 2018-11-01] => +1.5

Monster Strike
Nanoha

[V1 - #9632 - 2019-06-02] => +0.75

Natsume Yuujinchou

[V1 - #6509 - 2018-03-08] => +0.5

Ojamajo Doremi

[V3 - #1023 - 2022-01-31] => +1.25

Osomatsu

[V3 - #7094 - 2023-08-29] => +1

Overlord
Persona

[V3 - #5839 - 2023-04-18] => +0.75

Pretty Rhythm
PriPara
Qin Shiming Yue Zhi

[V1 - #7050 - 2018-05-03] => +1.75

Queen's Blade
Ranma 1/2

[V1 - #2826 - 2017-02-04] => +1.25

Re:Zero
Saint Seiya

[V1 - #7475 - 2018-09-08] => +2

Saiyuuki

[V1 - #6568 - 2018-03-16] => +1

Science Adventure

[V2 - #154 - 2019-09-07] => +0.75

Shana
Shingeki no Kyojin

[V1 - #9991 - 2019-07-30] => +0.75

Slam Dunk

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +0.75

Slayers

[V1 - #2827 - 2017-02-04] => +0.75

Soukyuu no Fafner
Strike Witches

[V3 - #6837 - 2023-07-30] => +0.5

Sword Art Online
Taiho Shichau zo

[V2 - #627 - 2019-10-29] => +0.75

Tales
Tamayura

[V1 - #3541 - 2017-04-05] => +0.25

Teekyuu

[V1 - #2828 - 2017-02-04] => +0.25

Toriko

[V1 - #7209 - 2018-05-26] => +1

Urusei Yatsura

[V1 - #2829 - 2017-02-04] => +1.75

Votoms

[V1 - #6117 - 2018-01-29] => +0.75

Youkai Watch
Yowamushi Pedal

[V1 - #7738 - 2018-10-10] => +1

Yuu☆Yuu☆Hakusho

[V1 - #7232 - 2018-08-08] => +0.75

Zatch Bell

[V3 - #578 - 2021-12-29] => +1

Zoids
Zorori
Creator Collections
Adachi Mitsuru
Amano Kozue

[V3 - #1573 - 2022-03-19] => +0.75

Aquaplus
Arakawa Hiromu

[V2 - #4623 - 2020-09-27] => +1.5

Bee Train

[V3 - #4347 - 2022-12-12] => +2.25

Dezaki Osamu
Furukawa Taku

[V3 - #4120 - 2022-11-21] => +0.5

Hosoda Mamoru

[V1 - #9051 - 2019-03-24] => +1.5

Ikeda Daisaku

[V3 - #4088 - 2022-11-18] => +0.25

Key
Kon Satoshi

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +0.75

Kuri Yoji

[V3 - #4088 - 2022-11-18] => +0.5

Mizue Mirai

[V1 - #2831 - 2017-02-04] => +0.5

Nakamura Shungiku

[V1 - #7531 - 2018-09-17] => +0.5

Narita Ryohgo

[V1 - #6117 - 2018-01-29] => +0.75

NisiOisiN

[V3 - #1100 - 2022-02-07] => +1.25

Obata Takeshi

[V3 - #2733 - 2022-06-29] => +1.75

Okamoto Tadanari

[V3 - #4120 - 2022-11-21] => +0.5

Otomate

[V3 - #6837 - 2023-07-30] => +1.75

Rapparu
Ryukishi07

[V1 - #9259 - 2019-04-14] => +1.25

Shinkai Makoto

[V2 - #5048 - 2020-10-30] => +0.25

Studio Trigger
Takachiho Haruka

[V3 - #2170 - 2022-05-07] => +0.5

Takena Nagao

[V2 - #1102 - 2019-12-18] => +0.5

Tanaami Keiichi

[V3 - #4088 - 2022-11-18] => +0.5

Toboso Yana

[V3 - #2888 - 2022-07-12] => +0.5

Umino Chika

[V3 - #2733 - 2022-06-29] => +0.75

Urasawa Naoki

[V3 - #3370 - 2022-08-31] => +1.5

Urobuchi Gen
Yamamura Koji

[V3 - #4120 - 2022-11-21] => +0.5

Yoshiura Yasuhiro

[V3 - #4088 - 2022-11-18] => +0.25

Staff Collections
Aatiho Nora's Uncharted Darkness

[V3 - #5908 - 2023-04-27] => +1.5

Abystoma2's picks

[V1 - #8373 - 2019-01-05] => +1.25

Akai's Classic Collection

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +1.5

AYOSHINA Collection

[V1 - #6442 - 2018-02-27] => +1.5

AzureRikkai's Collection

[V3 - #5415 - 2023-03-09] => +1.5

CathJ's Collection

[V1 - #9738 - 2019-06-23] => +1.5

Chito's List

[V1 - #5708 - 2017-12-12] => +1.25

Clover's Calamitous Collection

[V3 - #887 - 2022-01-21] => +1

Crazee's Crazee-ly Crafted Collection

[V3 - #5908 - 2023-04-27] => +1.5

Csilla's Crybaby Collection
Estta's Psychological Collection

[V2 - #154 - 2019-09-07] => +1

-Ez_Bri_zy-'s Baka Bash

[V3 - #3001 - 2022-07-25] => +1.5

Gwathgor's Collection

[V2 - #6595 - 2021-02-17] => +1.75

Hana's Angelic Collection

[V1 - #7475 - 2018-09-08] => +1.5

Imyreld's Mysterious Collection

[V3 - #1785 - 2022-04-02] => +1.5

Jhiday Collection of Diverse Excellence

[V1 - #8333 - 2018-12-31] => +1.25

Kreyul's Nightmare Collection

[V1 - #5749 - 2017-12-19] => +1.5

KuraikoDesu's Incoherent Tastes

[V2 - #8151 - 2021-06-10] => +1.25

MegaManBK7's Time Tour Collection

[V3 - #1420 - 2022-03-01] => +1.25

MetalFalcon's Harem Hall Of Fame

[V3 - #3818 - 2022-10-18] => +1.5

Myelin's Collection

[V3 - #6129 - 2023-05-25] => +1.5

Naine's Collection of LIEz

[V2 - #6595 - 2021-02-17] => +1.25

Nez's Polarized Tastes Collection

[V2 - #4101 - 2020-08-14] => +1

Rage's Emotional Rollercoaster

[V3 - #4701 - 2023-01-11] => +0.75

Riho's Mixed Tastes Collection

[V1 - #9738 - 2019-06-23] => +1

Rinarin's ❤ Collection

[V1 - #6442 - 2018-02-27] => +1.25

Scarlet's Mecha Awesome Collection

[V2 - #4544 - 2020-09-20] => +1.5

SheyCroix Random Picks Collection

[V1 - #8373 - 2019-01-05] => +1.25

ShockZz's Superb Collection of Grandiosity

[V3 - #741 - 2022-01-08] => +1.75

Smhmines' Feel Good Collection

[V1 - #9738 - 2019-06-23] => +1.25

Sostter's Sports and Food Collection

[V2 - #1950 - 2020-02-29] => +1.5

SunflowerDaisho's Collection

[V1 - #8749 - 2019-02-18] => +1.5

Symeon's Childlike Wonder Collection

[V3 - #1573 - 2022-03-19] => +1.25

Tamo's Pit of Absurdity

[V2 - #4544 - 2020-09-20] => +1

Useless Collection

[V1 - #8959 - 2019-03-12] => +1.5

Wyvern's Oldies Punishment

[V2 - #2131 - 2020-03-15] => +1.5

Yorokobi's Hopeless Romantic Collection

[V3 - #114 - 2021-11-17] => +1.5

Yterbium's Wholesome and Horror Hunt

[V2 - #6735 - 2021-02-27] => +1

Yui's Fascinating Collection

[V1 - #5382 - 2017-10-31] => +1.5

zofot's Collection

[V1 - #9738 - 2019-06-23] => +1.75

MAC Collections
AnnAmaris' Prophecy of Eternal Darkness

[V1 - #7050 - 2018-05-03] => +1.25

Deathline's Dramatical Disarray of Emotions

[V1 - #9910 - 2019-07-19] => +1

Forgotten_Memo's Two Dimensions of Introspection

[V1 - #8959 - 2019-03-12] => +1

Hibbington's Relaxing Great Passage of Giggles

[V1 - #8959 - 2019-03-12] => +1.25

HunterD's Peculiar Train of Feels and Smiles

[V1 - #8959 - 2019-03-12] => +2

Mint's Question - A Place to Call Home or a Travel to Find Hope?

[V1 - #8959 - 2019-03-12] => +1

Silyon's Girl Power Collection

[V3 - #3001 - 2022-07-25] => +2

SweetKiichigo's Art of having Fun

[V3 - #4701 - 2023-01-11] => +1.75

AWC Collections
Abhu's Parfait Paradise
Aera's BiSHiEM@STER Collection
Anna's Must-Watch Shoujo Collection

[V2 - #3997 - 2020-08-04] => +1.25

BigDud's Big & Bold Collection

[V2 - #204 - 2019-09-14] => +1.25

Flip's Diverse Universe

[V2 - #154 - 2019-09-07] => +1

Kaylee's Journey to Wondrous Worlds

[V2 - #2255 - 2020-03-27] => +1.25

Lestat's Lost Lore of Legends

[V3 - #2888 - 2022-07-12] => +1.5

Mixed Bean Bag of Anime

[V3 - #6174 - 2023-05-29] => +1.5

mozgow's Magical Collection

[V3 - #6491 - 2023-06-30] => +1.75

Ranacchi's Moonlit Pond of Lillies

[V3 - #3898 - 2022-10-27] => +1.75

Rubik's Super Happy Fun Times GO!

[V2 - #2650 - 2020-04-24] => +1.5

Shey's Sommelier Attempt
Yuki's Summit of Entertainment

[V2 - #6443 - 2021-02-05] => +1.5

AG Collections
Blue's Collection for Every Taste

[V2 - #2650 - 2020-04-24] => +1.5

Cobra's Boy Haven

[V2 - #1102 - 2019-12-18] => +1.25

HaXXspetten's Battle of Wits and Thrills

[V3 - #2471 - 2022-06-04] => +1.5

Hibbington's Hiblicious Tough Love

[V2 - #9851 - 2021-10-22] => +1.25

In Another Hell with Akuma-chi
Jirmt's Overpowered Protagonists

[V3 - #2560 - 2022-06-13] => +1.5

Misao's Wolves of Mibu

[V2 - #6484 - 2021-02-08] => +1.5

Ray's Obscure Oddities

[V2 - #6957 - 2021-03-16] => +2

Risa’s Risky Rendezvous for Revelry

[V2 - #3594 - 2020-07-04] => +1

Shuuka's Sparkling Passage of Dreams

[V3 - #5215 - 2023-02-19] => +0.75

Veggie's Harem Extravaganza!
Yasaal's Essentials & Forgotten Classics

[V2 - #6918 - 2021-03-11] => +1.75

Affiliates Collections
Anime Animals/Creatures

[V1 - #7738 - 2018-10-10] => +1.75

Ecchi/Harem Club's Collection
Love in all its forms

[V2 - #4302 - 2020-08-29] => +1

MRC: Literature 101

[V1 - #7101 - 2018-05-10] => +0.75